Hoe het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) Vlaams invullen?

In het kader van het nieuwe GLB van de Europese Unie (EU) krijgen landen of regio’s, in ons geval Vlaanderen, meer mogelijkheden en meer zelfstandigheid om dat in te vullen met concrete maatregelen.

Zal Vlaanderen van deze gelegenheid gebruik maken om de landbouw een andere richting te laten uitgaan?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.
“Ik bedoel dan een meer milieu- en klimaatgerichte aanpak, die niet stilstaat, maar een echte toekomst biedt voor de sector, een toekomstgericht landbouwmodel. Of een leefbare landbouw en leefbare landbouwbedrijven. Maar ik vrees, zoals al een paar keer gebleken is, dat er hiervoor geen meerderheid te vinden is in het Vlaams parlement.

Op woensdag 8 december 2021 was het weer maar eens zover in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid naar aanleiding van de bespreking van een resolutie van de collega’s van Groen.
Het voorstel van resolutie handelde “over het Vlaams strategisch plan voor het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid”.

Het was weer niet mogelijk om een sereen debat te voeren, het was ander maal Groen en VOORUIT tegen de rest.
Zelfs over maar een resolutie - resoluties stellen in feite niets voor, ze hebben geen enkele decretale waarde - is er geen ernstig debat mogelijk.
Bepaalde collega’s durven zelfs spreken in het geval van een constructieve resolutie over een polarisatie.
Gaat het dan over ernstig parlementair werk als ze zelfs zo een debat niet aandurven?
Ik heb hier in mijn tussenkomst nog al de nadruk op gelegd
.

Ik ben ook ingegaan op een aantal punctuele punten:

-ons landbouwbeleid kan het best gemodelleerd worden op basis van het principe ‘publiek geld voor publieke diensten’.
De reactie van de meerderheidspartijen is dan onmiddellijk dat aan de (te) vele subsidies voor de landbouwsector, ook rechtstreekse inkomenssteun, niet mag geraakt worden. Het is toch opvallend dat dezelfde partijen, die altijd pleiten voor de vrijemarkteconomie en voor zo weinig mogelijke interventies vanuit de overheid, steeds maar subsidies willen blijven geven aan de landbouwers in plaats van dat geld te gebruiken om tot een andere landbouw te komen.
Dan tellen blijkbaar ineens de principes niet meer van het nieuwe Vlaams subsidieregister.
Als VOORUIT pleiten wij voor meer doelgerichte subsidies, voor een herverdeling en voor meer nadruk op directe steun voor actieve boeren en voor jonge landbouwers;

-de implementatie en de handhaving van de maatregelen in het kader van het nieuwe GLB moeten meer punctueel gebeuren en moeten leiden tot concrete milieu- en klimaatwinsten;

-de gekoppelde steun moet zo snel als mogelijk afgebouwd worden.
De zoogkooienpremie moet vervangen worden door een systeem dat de landbouwers stimuleert om de graslanden, die ecosysteemdiensten leveren en waardevol zijn in termen van biodiversiteit, te waarborgen;

-er moet een verschuiving gebeuren van de middelen van directe steun naar plattelandsontwikkeling;

-investeringssteun zou meer moeten gericht worden op innovatieve en duurzame toepassingen.
Steun zou enkel mogen gaan naar investeringen, die zorgen voor een herstel, instandhouding en versterking van de ecosystemen, die afhankelijk zijn van de landbouw en in lijn zijn met klimaatdoelstellingen voor 2050. Speciale aandacht moet ook gaan naar het dierenwelzijn en de biologische landbouw;

-er moet geïnvesteerd worden in agromilieu- en klimaatmaatregelen en niet-productieve investeringen.
Beheersovereenkomsten kunnen het best worden omgevormd tot een meer resultaat- en gebiedsgericht instrument om milieu- en natuurdoelstellingen te realiseren.

Het nieuwe GLB, zoals het nu is goedgekeurd door de Europese Raad en het Europees parlement, schiet tekort. Daarom heeft VOORUIT er tegengestemd.
Slechts  22% van de directe steun gaat naar de eco-regelingen, in 2025 stijgt dit naar 25%. Daarnaast valt er genoeg binnen de ecoschema’s, waardoor de huidige praktijken mogelijk blijven en de stilstand verder gestimuleerd kan worden.
De oppervlakte, die voorbestemd moet worden voor biodiversiteit is beperkt tot 5%, terwijl het ministens 10% zou moeten zijn om nog maar enig effect te hebben. En zo zijn er nog talrijke voorbeelden op te sommen.
Met dit nieuw landbouwbeleid wordt niet gestopt met het verder intensifiëren ervan en met het vernietigen van het leefmilieu. Er is bijgevolg geen link met de Green Deal,  de Farm to Fork of de biodiversiteitsstrategie, met deze GLB zullen die doelstellingen niet gehaald worden. Deze GLB geeft dus ook geen toekomst aan onze landbouw.
Vlaanderen zou dit kunnen rechttrekken door onze landbouwsector te verduurzamen, de schaalvergroting te stoppen en landbouwers een toekomst te geven
Ik hoop dat we dat fundamentele debat zouden kunnen voeren, maar ik vrees ervoor, ten koste van de toekomst van de Vlaamse landbouw.

Op details na kan ik akkoord gaan met deze resolutie van de Groen collega’s, daarom zal ik voorstemmen namens VOORUIT.”

  • Foto: Shuttertstock.com.