Gelijke pensioenrechten voor de contractuelen bij steden en gemeenten!

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil gelijke pensioenrechten voor de contractuelen bij steden en gemeenten, dus ook bij de stad Sint-Truiden!

Bij de lokale besturen bestaat er al jaren een ongelijkheid qua behandeling inzake pensioenen tussen contractuele en statutaire (vastbenoemde) personeelsleden.
Dit verschil kan oplopen van circa 30% (bijvoorbeeld voor een schoonmaakster) tot meer dan 50% (bijvoorbeeld voor een ingenieur).

 

 

 

 

“Het gaat in feite om een probleem dat al lang bestaat, met name sinds de eerste gesubsidieerde contractuelen in dienst genomen werden (in Sint-Truiden bijvoorbeeld op 1 januari 1987). Bovendien heeft de hogere overheid, federaal en Vlaams, dit probleem altijd voor zich uitgeschoven door er veel over te praten, maar er weinig aan te doen. Nochtans is zij hiervoor de eerste verantwoordelijke, eerder dan steden en gemeenten, ook al wordt de hete aardappel nu weer naar ons doorgeschoven”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

“Dit gaat vaak zo in heel wat politieke dossiers.”

 

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) pleit voor een oplossing voor dit probleem, maar is realistisch.
“Wij kunnen dit als stad Sint-Truiden niet alleen en op korte termijn is dit voor de stad Sint-Truiden financieel onbetaalbaar”, aldus burgemeester
Ludwig Vandenhove.

 

 

Wij zijn trouwens vooruitziend geweest door vanaf dit begrotingsjaar 2008, weliswaar bescheiden, te starten met een zogeheten 'zilverfonds' op stedelijk niveau.
Bovendien onderzoeken we momenteel, binnen de budgettaire mogelijkheden, of we de piste van dit 'zilverfonds' verder bewandelen, en/of we inspelen op andere systemen zoals dat van de provincie Limburg dat bepaalde gemeenten en steden nu eveneens (gaan) toepassen.

 

 

Momenteel zijn er besprekingen aan de gang op Vlaams niveau voor een nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO).
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) treedt hierbij op als werkgeversorganisatie namens de gemeenten en steden.
Eén van de te onderhandelen punten, als onderdeel van het gehele pakket, is precies deze pensioenproblematiek.
Als Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) steunen wij deze onderhandelingen en hopen we dat ze tot een realistisch, weliswaar betaalbaar resultaat leiden.

 

 

Simplistische oplossingen zijn ook hier niet op hun plaats en is de betrokken personeelsleden in feite iets wijsmaken.
Een probleem dat jaren aansleept en heel veel geld kost, kan niet van vandaag op morgen opgelost worden.
P
opulisme is hier niet aan de orde!

 

 

Ook het systeem van de gemeente Alken, dat nochtans het nationale nieuws haalde, waarbij contractuelen vlak voor hun pensioen vastbenoemd worden, is niet realistisch.
Alken is een relatief kleine gemeente met 86 personeelsleden (of ongeveer 74 voltijdse equivalenten), waarvan 28 personen statutair zijn en 58 contractueel. Daarenboven is er hoe dan ook het systeem van de examens, waaraan in principe iedereen kan meedoen, die aan de voorwaarden voldoet, zodanig dat het helemaal niet zeker is dat het betrokken personeelslid het haalt en vastbenoemd geraakt.

 

 

De contractuele personeelsleden van de stad Sint-Truiden kunnen op Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) rekenen!

 

 

In datzelfde verband zal de Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) bij de bespreking van de nieuwe rechtspositieregeling van het stadspersoneel - die in principe in december 2008 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd - voorstellen om alle niveaus E te vervangen door een niveau D.
In concreto zal dit een weerslag hebben op 85 personeelsleden (of 70 voltijdse equivalenten van de 391 voltijdse equivalenten die aan de stad Sint-Truiden werkzaam zijn), waarvan er 11 statutair zijn en 74 contractueel.
Hiermee slaan we twee vliegen in één klap: personeelsleden onderaan de ladder een serieuze koopkrachtverhoging bezorgen en op termijn het bedrag waarop hun pensioen berekend wordt, verhogen!