En maar eigendommen en/of gronden verkopen

“Elke gemeenteraad in Sint-Truiden staan er één of meerdere dossiers op de agenda voor de verkoop van eigendommen en/of gronden van de stad en/of van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Alle manieren zijn goed om de - bijna lege - stadskas te spijzen.
Aan beleidsmatig met deze eigendommen omgaan, waar wij als VOORUIT voor pleiten, wordt niet gedacht.

Als VOORUIT stemmen wij steeds tegen deze verkopen.
Ten eerste omdat eigendommen verkopen, een verarming betekent voor de stad Sint-Truiden, net zoals dat voor gezinnen en/of private personen of organisaties het geval is.
Eigendommen worden verkocht om de normale, lopende uitgaven of investeringen te dekken en om alzo de begroting wat positiever voor te stellen.
Tweedens zou de stad Sint-Truiden zelf een bepaald natuur-, landbouw-en/of voedselbeleid kunnen voeren op de gronden, die verkocht worden.

Het is duidelijk dat we in Vlaanderen naar een ander en duurzaam, ecologisch landbouwbeleid toe moeten.
De stad Sint-Truiden zou via gerichte verkopen of gerichte pacht mee het goede voorbeeld kunnen geven, bijvoorbeeld qua biologische landbouw, om een lokale voedselstrategie te ontwikkelen en/of voor agro-ecologische landbouw. Zo koppelt Leuven een lokaal voedselbeleid aan een visie op landbouw en het daarmee samenhangend grondbeleid en Gent besliste onlangs tot een tijdelijk verkoopmoratorium voor de landbouwgronden van het OCMW.

Er is een algemeen tekort aan betaalbare landbouwgronden in Vlaanderen, waardoor vooral jonge landbouwers te weinig kansen krijgen.
Doordat gemeenten en steden, zoals nu Sint-Truiden, streven naar een zo hoog mogelijke prijs, komen er kapitaalkrachtige actoren op het terrein, die niet noodzakelijk landbouwdoelstellingen hebben.

De stad Sint-Truiden laat eveneens na om globaal met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) te bekijken in welke gronden zij eventueel interesse hebben.
Komt daarbij dat ANB over serieuze budgetten beschikt om gronden te verwerven.
ANB en stad zouden een gezamenlijk natuur- en/of bosbeleid kunnen uittekenen, in combinatie met specifieke initiatieven naar de landbouw toe.     

De potentiële opbrengsten van al die verkopen staan in de begroting en de meerjarenplanning van de stad Sint-Truiden. En wat als die verkopen niet geheel of gedeeltelijk doorgaan? Dan staan de stadsfinanciën er nog slechter voor, want nu wordt rekening gehouden met die opbrengsten.

Conclusie: om diverse redenen is deze huidige verkooppolitiek van de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid geen goede zaak, wordt er niet echt over nagedacht en wordt er zeker niet beleidsmatig mee omgegaan.”