Dossier in uitvoering: toegankelijkheid - diverse aanpassingen.

In het kader van de algemene toegankelijkheid (personen met een handicap, senioren, personen met kinderwagens) worden er door het stadsbestuur momenteel heel wat aanpassingswerken uitgevoerd op het grondgebied. Boordstenen en oversteekplaatsen op kruispunten worden verlaagd en hellende vlakken worden aangelegd aan enkele kerken.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de werken die de afgelopen maand werden uitgevoerd en die in september nog worden verdergezet.

·                     De trottoirverlagingen aan de oversteekplaatsen in de Sint-Gangulfusbuurt (onder andere Sint-Apolloniastraat, Rozenstraat, Sint-Trudostraat, Gildestraat, Gasthuisstraat, Cicindriastraat) zijn al voltooid. Momenteel werkt de aannemer in de Ursulinenstraat, waar de bestaande trottoir wordt hersteld.
De trottoirverlagingen en -aanpassingen ter hoogte van Stenaertberg, de Plankstraat, de Capucienessenstraat en de omgeving van het Psychiatrisch Centrum Ziekeren (Ziekerenweg, Halmaalweg, Tiensesteenweg), zullen, in overleg met aannemer Q&T, nog voor 15 september 2006 voltooid zijn.

·                     De afgelopen maanden werd een nieuw trottoir in betontegels aangelegd langs de kerk van Nieuw Sint-Truiden en werden er hellende vlakken en borstweringen aangelegd aan de kerken van Brustem en Engelmanshoven. Aan de kerk in Gelinden werd het hellend vlak al gerealiseerd en wordt de borstwering volgende maand geplaatst. Eveneens volgende maand worden het hellend vlak en de borstwering aan de zij-ingang van de kerk van Nieuw Sint-Truiden aangelegd.
De werken aan de kerktoegang in Wilderen daarentegen zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld uit veiligheidsoverwegingen. Instabiliteit van de kerktoren, vallende stenen en de hieraan verbonden risico’s zijn er de oorzaak van dat de geplande aanpassingswerken voorlopig niet kunnen starten.

Sint-Truiden is één van de meer dan 20 Limburgse steden en gemeenten die een convenant hebben afgesloten met het Toegankelijkheidsbureau. Deze gespecialiseerde organisatie heeft als doel de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van wonen, verkeer, (openbaar) vervoer, straatinrichting, publieke gebouwen en dienstverlening te verbeteren voor iedereen, maar in het bijzonder voor personen met een beperking of een handicap, ouderen en (groot)ouders met een kinderwagen.
De steden en gemeenten krijgen bij het afsluiten van de convenant een ‘draaiboek’ aangeboden dat ze kunnen raadplegen bij het uitvoeren van kleine werken om de toegankelijkheid te verbeteren.

De samenwerking is erop gericht dat de stad of gemeente systematisch een beroep doet op het toegankelijkheidsbureau voor de advisering bij onder andere de aanleg en de inrichting van publieke ruimten. In onze stad zijn er legio voorbeelden waar dit advies werd toegepast, vooral bij de herinrichtingswerken van de laatste 12 jaar zoals bijvoorbeeld de Stapelstraat en het Sint-Maartenplein. De vernieuwde delen in de stad zijn van een goede kwaliteit en toegankelijk.

Na het uitvoeren van een toegankelijkheidsonderzoek, dit is het in kaart brengen van de mate van (on)toegankelijkheid, werd een analyse van de concrete knelpunten en pluspunten opgemaakt. Het stadsbestuur liet twee onderzoeken uitvoeren, een ‘doorlichting van de toegankelijkheid van de kerken in de kerkdorpen’ en een ‘screening van de binnenstad van Sint-Truiden’.

Uit het onderzoek rond de toegankelijkheid van de kerken bleek dat het grootste probleem aan de kerken de aanwezigheid van een drempel of trappenpartij aan de ingang is. Dit kan enkel opgelost worden door het aanbrengen van een hellend vlak.
Indien er geen aangepaste parkeerplaats(en) voorzien zijn, is het absoluut noodzakelijk er één te voorzien. Deze moet zo dicht mogelijk bij de ingang gelegen zijn en moet voldoende gemarkeerd en gesignaliseerd zijn.
De toegangspaden naar de kerken worden ook aangepast: kasseien, kiezel, …, zijn geen rolstoelvaste ondergrond en kunnen ook een struikelgevaar opleveren voor personen zonder beperkingen of handicap.

Momenteel worden in het stadscentrum alle parkeerplaatsen (49) voor personen met een handicap opnieuw geverfd volgens de voorgeschreven reglementering (blauwe omkadering, rolstoellogo).

De screening van de historische binnenstad van Sint-Truiden bracht naar voor dat er niet altijd volledig tegemoetgekomen kan worden aan het advies dat geldt in een ideale situatie. Zo is het niet mogelijk om ervoor te zorgen dat de trottoirs overal een minimale breedte van 1,80 meter/> hebben, wat de maatvoering is wanneer op een comfortabele manier kruisingen van personen (voetgangers) plaatsvinden. In dergelijke situaties moeten compromissen gesloten worden. Uit het onderzoek blijkt ook dat de verlagingen aan de oversteekplaatsen belangrijk zijn. Daarenboven is het onderhoud van de straten van groot belang voor de kwaliteit voor de gebruiker. Losse stoeptegels, onkruid, … moeten vervangen of verwijderd worden.

De preventiedienst en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voeren hierrond ook een preventief en sensibiliserend beleid, onder andere via een sticker met een ludieke cartoon van Dré Mathijs.


Het stadsbestuur stelt jaarlijks een nieuw dossier ‘algemene toegankelijkheid’ op. Dit jaar werden bovenvermelde werken hierin opgenomen en uitgevoerd.

Het dossier en de plannen voor deze aanpassingswerken werden opgemaakt door de dienst infrastructuurwerken. Na goedkeuring door de gemeenteraad werd het dossier aanbesteed met een geraamd bedrag van ruim 94.568,58 EUR. Het college van burgemeester en schepenen stelde aannemer Asfaltbedrijf Q&T N.V. aan voor de uitvoering van de werken. Het aanbestedingsbedrag bedroeg bijna 71.200,00 EUR.
Het aanvangsbevel voor de aannemer werd gegeven op 2 augustus 2006 met een uitvoeringstermijn van 60 werkdagen. De werken verlopen volgens schema en zullen de komende maanden afgerond worden.

Al deze openbare werken kaderen in het globale beleid dat het stadsbestuur voert naar personen met een handicap, senioren en personen met kinderwagens toe.