Ruimte voor bomen

Op donderdag 14 december 2017 vond het Platform Openbaar Groen plaats rond het thema ‘Ruimte voor bomen’ in de PXL-Hogeschool op de Universitaire Campus Diepenbeek, Agoralaan, gebouw H in Diepenbeek.
Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur  en voorzitter van de vzw Centrum Duurzaam Groen  Ludwig Vandenhove verzorgde de inleiding.

Ruimte voor bomen is een project van de afvalintercommunale Limburg.net  in samenwerking met de vzw Centrum Duurzaam Groen om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering.
De klimaatopwarming komt steeds dichterbij: stijgende temperaturen, hevige stortbuien met lokale wateroverlast, droge periodes voor de landbouw, etc.
Gemeenten die zich engageren om zich hiervoor op lange termijn in te zetten (bomen planten en laten staan!) krijgen hiermee een duwtje in de rug.
Via het CO2-fonds wordt 0,20 euro per inwoner vrijgemaakt voor het aanplanten van jaarlijks 1 500 bomen openbaar domein, in woonkernen.
Deze klimaatbomen zullen op lange termijn zorgen voor een reductie van CO2 en een betere leefomgeving.

Op maandag 20 november 2017 ondertekenden 39 burgemeesters uit Diest en Limburg de engagementsverklaring voor het project ‘Ruimte voor bomen’.
De andere gemeenten kunnen later nog instappen in het project.
Om het project af te trappen, plantten alle burgemeesters samen de eerste klimaatboom aan het gebouw van het Centrum Duurzaam Groen (Troisdorflaan 19, Industrieterrein Genk-Zuid).
In de weken na 20 november 2017 werd/wordt in elke deelnemende gemeente een eerste klimaatboom aangeplant.

De deelnemende gemeenten moeten binnen de 5 jaar een bomenplan opmaken.
De vzw Centrum Duurzaam Groen zal hen begeleiden en concreet ondersteunen om een duurzame bomenvisie uit te werken.

Om het positieve effect van klimaatbomen te maximaliseren moet met heel wat aspecten rekening gehouden worden. Het gaat onder andere om de keuze en de voorbereiding van de plantplaats, de keuze van de boomsoort en het op de juiste wijze onderhouden van de boom.

In het verleden zijn er al heel wat bomen gesneuveld enkel en alleen omdat ze ‘verkeerd geplant’ zijn (bijvoorbeeld te dicht bij de huizen, zodat ze bij groei te dicht bij de gevels van de huizen kwamen).
Elke gemeentelijke mandataris met enige ervaring weet dat burgers graag groen hebben, maar onmiddellijk negatieve commentaar geven bij enige overlast (bijvoorbeeld bladeren die afvallen van bomen, vandaar het initiatief van bladerbakken).

We zullen de inwoners moeten sensibiliseren dat bomen nodig zijn voor het klimaat en dat enige overlast daarbij hoort. Vandaar dat bij de aanplant van deze klimaatbomen ook de nodige sensibilisering hoort via eenvormige borden.
Deze actie van de vzw Centrum Duurzaam Groen is vergelijkbaar met de campagne tegen het gebruik van pesticiden op openbaar domein. (1)

Via dit studiemoment krijgen jullie als deelnemers uitgebreide informatie, die u helpt om ervoor te zorgen dat elke aangeplante klimaatboom optimale kansen krijgt om uit te groeien tot een gezonde, volwassen boom, die maximale voordelen zal opleveren qua biodiversiteit, gezondheid en klimaat en die dat zo lang mogelijk zal kunnen blijven doen.

Via het project ‘Limburg Boomt’ van het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) hebben wij de Limburger er ook al op trachten te wijzen dat bomen voorbestemd zijn om lang te blijven staan en niet zo snel te kappen. (2)
‘Levende bomen’ zijn heel belangrijk voor ons als mensen.
Bomen planten is goed, maar we moeten ze lang genoeg laten staan.

Dat laatste geldt zeker voor historisch waardevolle bomen.

Limburg is de eerste provincie die een klimaatadaptatieplan heeft. (3)
Deze actie met de klimaatbomen past hier perfect is.

Ik wens jullie een aangename en leerrijke voormiddag toe.”

Het Platform Openbaar Groen is een organisatie van de vzw Cedugro in samenwerking met de provincie Limburg.
Het platform biedt gemeentelijke verantwoordelijken de mogelijkheid om informatie over de inrichting en het beheer van openbaar groen in te winnen en kennis en ervaringen met collega’s uit te wisselen.
Zie http://www.centrumduurzaamgroen.be/platform-openbaar-groen.

 

(1) Campagne ‘Limburg Pesticidenvrij’. www.ludwigvandenhove.be, 07-03-2016.
(2) Limburg Boomt. www.ludwigvandenhove.be, 14-10-2016.
(3) 'Klimaatadaptatieplan Limburg 2017’. www.ludwigvandenhove.be, 21-09-2017.

Zie ook Limburg boomt - Inspiratiegids voor het basisonderwijs van 19-10-2017 en Groen speelweefsel van 02-10-2017 en Pesticidengebruik: het moet veel beter! van 17-12-2016 op deze website.

 

Foto: Twitter