Worden de natuurverenigingen ‘gezocht’?

“Ik kan mij niet van die indruk ontdoen”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Er zijn teveel signalen om te kunnen spreken van toeval.

Maar enkele recente nieuwsfenomenen op een rijtje, die dat bevestigen.

Ten eerste is er de aanval van de Boerenbond en de cd&v op de subsidiëring voor de verwerving van gronden door natuurverenigingen en/of organisaties, die aan natuurbeheer doen.
Ik heb dat vaak genoeg gehoord in het Vlaams Parlement, onder andere zeker als onderdeel van het landbouwprotest van de laatste maanden.
Wie gaat dan instaan voor het onderhoud van die natuurgebieden?
Wie gaat die talrijke vrijwilligers vervangen, die dat nu als hun werk en hun verantwoordelijkheid zien?
Gaat de overheid dat allemaal zelf doen? Dat gaat veel meer geld kosten en het zal minder goed en bevlogen gebeuren.
Of is het de mening van de BB en de cd&v dat er (nog) minder natuur moet zijn? Dat ze het dan openlijk zeggen.

Ten tweede zijn er de recente juridische aanvallen op natuurverenigingen.(1)
De Vlaamse Vereniging Gelijkberechtiging Natuurbeheer vzw, een organisatie van grootgrondbezitters en jagers, hebben een klacht ingediend om te bekomen dat de Vlaamse aankoopsubsidies voor natuurgebieden als staatssteun zouden beschouwd worden en bijgevolg vanuit de Europese Unie (EU) zouden verboden worden.
Op basis van deze klacht heeft de Europese Commissie (EC) nu een onderzoek aangekondigd.
Iedereen, die dossiers van de open ruimte in de meest brede betekenis opvolgt, weet dat grootgrondbezitters en jagers grotendeels aan de kant van de landbouw staan, dus lees BB en cd&v.
Dat is nog gebleken tijdens een verkiezingsdebat rond de jacht, waaraan ik deelgenomen heb namens VOORUIT.(2)

Ten derde is er het recent decreet rond de subsidiëring van natuur- en milieuverenigingen.
Daar zitten een aantal goede elementen in, maar evenzeer een aantal bepalingen, die net de bedoeling hebben het deze organisaties moeilijker te maken in hun werking. Zo is het voortaan verboden om met Vlaams geld dossiers van het Vlaams Gewest juridisch aan te kaarten.
Wij hebben als VOORUIT tegen dit decreet gestemd.

Dit zijn maar een aantal elementen, die ik aanhaal in een voor mij negatieve evolutie.
Het is aan de onderhandelaars voor een nieuwe Vlaamse regering om hier knopen rond door te hakken en om er vooral voor te zorgen dat de huidige werking van natuur- en milieuorganisaties niet te zeer ondergraven wordt.
Ik reken op hun gezond, ‘groen’ verstand.
Breek nooit een model af dat vrij evenwichtig is en dat nu goed werkt als er geen geldig, degelijk alternatief in de plaats kan gesteld worden.” 
___