Wie mag de zee ‘gebruiken’?

Nog niet zolang geleden werd er enkel gevist in de Noordzee, ondertussen zijn er heel wat andere activiteiten bijgekomen.
In welke mate zijn die initiatieven combineerbaar met elkaar en vooral in hoeverre zijn ze belastend voor het milieu en de omgeving?

“Dat was het onderwerp van een gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement op woensdag 21 december 2022”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Er waren sprekers namens de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), de Rederscentrale en de Blauwe Cluster.  

Recent bracht de SALV een advies uit inzake een visserij-inclusieve planning op zee.
De SALV adviseert de Vlaamse regering en het Vlaams parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord.

Het advies vraagt een optimale ruimtelijke planning van gebruikszones, niet in het minst van zones voor energiewinning.
Die moeten waardevolle visgronden en kwetsbare zones binnen het maritieme milieu maximaal ontzien.
De ideale situatie is een zo maximaal mogelijke co-existentie
.

Als ‘buitenstaander’ van de andere kant van Vlaanderen - de andere vraagstellers waren Oost- en West-Vlamingen - gaf ik een aantal bemerkingen inzake de problematiek.
Dat vind ik een voordeel in de politiek, je moet jezelf steeds inwerken in andere thema’s.

(1)Hoe verloopt de relatie federale overheid-Vlaanderen?
Zelfs bij het beheer van het gedeelte zee dat we in Vlaanderen hebben, worden wij geconfronteerd met een gedeelde bevoegdheid.
De SALV mag strikt genomen enkel adviseren over Vlaamse materies.

(2)Welke is de rol van de gemeenten in heel dit gegeven? Zo zijn er de aanvragen voor zeeboerderijen.
Elke gemeente oordeelt zelf of ze zulke vestigingen wil op het grondgebied, uiteraard binnen de decretale voorwaarden.
Het is vergelijkbaar met de ruimtelijke ordening op het land en het al dan niet tolereren van bepaalde activiteiten. Maar de repercussies onder water van bepaalde activiteiten zijn misschien groter dan vergelijkbare situaties op het land, er is immers strikt genomen geen afbakening, er zijn geen grenzen.
Nog meer dan bij de landbouw zijn er repercussies op de buurgemeente(n).
De gemeenten hebben decretaal geen rol binnen de SALV.

(3)De andere activiteiten op zee buiten de visserij zijn van relatief recente datum. In feite zou er hier dus wel nog vertrokken kunnen worden van een tamelijk wit blad, hetgeen altijd gezegd wordt voor heel wat andere bevoegdheden, zoals het Vlaamse landbouwbeleid. En zelfs bij het beheer van ons Belgisch en Vlaams gedeelte Noordzee is het moeilijk of niet mogelijk om planmatig tewerk te gaan.
Voor mij is dat een beetje ontgoochelend. Typisch Belgisch of Vlaams?”