Wateragentschap Zuid-Limburg een feit

Op dinsdag 14 oktober 2014 werd de overdracht van de waterlopen van Gingelom naar de provincie Limburg officieel ondertekend door burgemeester Charly Moyaerts en gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
Hiermee is het wateragentschap Zuid-Limburg een feit.

Symbolisch gingen enkele medewerkers van start met het maaien en oppervlakkig ruimen van de Voortbeek (deelgemeente Jeuk).

 

“Met de oprichting van deze wateragentschappen wordt het waterlandschap minder versnipperd.”, zegt Ludwig Vandenhove. “Zo kunnen de ruimingswerken, de erosieprojecten en de waterbouwprojecten beter gecoördineerd worden en kunnen er eenduidigere wateradviezen en machtigingen afgeleverd worden.
De gemeente Gingelom spaart hiermee 20 000 euro per jaar uit en de dienst verlening wordt gegarandeerd en zelfs uitgebreid.
Er kan meer gedaan worden met minder.
De Watering van Sint-Truiden kan dankzij de financiële steun van de provincie Limburg zelfs de belastingen verminderen en de minimum belasting afschaffen.

Voor diegenen, die er  zouden aan twijfelen: de provincie Limburg heeft nog wel degelijk reden van bestaan.”

Hieronder vindt u de perstekst.

WATERAGENTSCHAP ZUID-LIMBURG – MEER VOOR MINDER
Provincie, gemeenten en watering werken samen rond integraal waterbeheer

Vele waterbeheerders
De kleine waterlopen, waaronder de Cicindria-, de Melster- en de Molenbeek zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Elke categorie heeft haar eigen waterbeheerder. Zo vormen de gemeenten, de provincie, de Vlaamse overheid en de wateringen de 57 Limburgse waterbeheerders. Dit komt een uniforme aanpak niet ten goede. Recente wetgeving maakt het voor de gemeenten mogelijk om hun waterlopen over te dragen aan de provincie. De meeste Limburgse gemeenten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Meer duidelijkheid voor de burger
Hierdoor vermindert het aantal waterbeheerders aanzienlijk en voor de burger wordt het eenvoudiger, overzichtelijker en duidelijker. Zij of hij kan voortaan voor bijna alle waterlopen bij de provincie terecht: voor onderhoud, herstellingswerken, machtiging voor de aanleg van brugjes of andere werken. Ook de watertoets bij sommige bouwaanvragen – die zeer belangrijk is voor het beperken van overstromingen - wordt in een groot gedeelte van Limburg voortaan met dezelfde visie behandeld.

Ook de gemeente Gingelom draagt zijn waterlopen over aan de provincie
Dankzij deze overdracht bespaart Gingelom jaarlijks 20 000 euro en de dienstverlening blijft gegarandeerd en wordt zelfs uitgebreid. De Watering van Sint-Truiden blijft instaan voor het beheer van deze waterlopen en gaat de waterlopen in Gingelom in zijn geheel beheren voor rekening van de provincie Limburg.
Met zijn vijf gedreven ‘beekwerkers’ (twee machinisten, twee handarbeiders en een rattenvanger), gewapend met degelijk materieel en materiaal, staat de Watering al jaren garant voor een goede dienstverlening
”, aldus Charly Moyaerts, burgemeester van Gingelom.

Nog meer samenwerken
De overdracht (doorbraak 63 – een gevolg van de interne staatshervorming) van de waterlopen van de gemeenten naar de provincies is één zaak, maar Limburg gaat nog een stap verder met de oprichting van wateragentschappen.
Limburg weet dat een gebiedsgerichte benadering noodzakelijk is om de dienstverlening voor de burger en de samenwerking tussen de gemeenten, Wateringen en provincie te verbeteren en om de nog resterende versnippering van bevoegdheden terug te dringen. Met de oprichting van de wateragentschappen Noord-west-Limburg en Zuid-Limburg wordt in deze regio’s deze aanpak reeds waargemaakt
”, vult gedeputeerde Ludwig Vandenhove aan.
De plaatselijk goed werkende Wateringen (Watering de Dommelvallei en Watering van Sint-Truiden) krijgen de zetel van de wateragentschappen en bijkomende financiële middelen om hun ambities waar te maken. Het integreren en coördineren van de jaarlijkse onderhoudswerken aan waterlopen en de uitvoering van projecten integraal waterbeleid zoals vismigratie, beekstructuurherstel en aanleg van overstromingszones worden de taken van de wateragentschappen.

Meer voor minder     
Gezien zowel provincie als gemeenten zorgen voor de nodige financiële ondersteuning van het wateragentschap vanaf 2014, zijn de belastingen voor de Watering van Sint-Truiden verminderd en is de minimumbelasting afgeschaft.
In 2013 kregen 12 060 burgers een belastingbrief van de Watering van Sint-Truiden.
Het tarief bedroeg 16 euro per ha met een minimumbijdrage van 8 euro per burger.
Op 22 september 2014 kregen nog slechts 1 672 burgers een belastingbrief aan het verminderd tarief van 12 euro per ha. De 10 388 burgers in het gebied van de Watering, die in 2013 het minimumbedrag van 8 euro moesten betalen zijn voor 2014 vrijgesteld van belasting.
Dit alles zorgt voor een administratieve vereenvoudiging en het wegwerken van een soort  ‘pestbelasting’.

Het persmoment 
Burgemeester Charly Moyaerts van Gingelom en gedeputeerde Ludwig Vandenhove ondertekenen de overeenkomst tot overdracht.
De medewerkers van de Watering starten met het maaien en oppervlakkig ruimen van de Voortbeek op de hoek van de Kasteelstraat en Kustrijkstraat in Jeuk Gingelom.

 

Zie onder andere Wateragentschap Zuid-Limburg van start. www.limburg-actueel.be, 15-10-2014. Nieuw agentschap beheert waterlopen. www.hln.be, 13-10-2014. Nieuw agentschap beheert waterlopen. Het Laatste Nieuws, 13-10-2014, p. 14.

 

Zie ook Ondertekening charter wateragentschap Noordwest-Limburg rond integraal waterbeheer van 01-10-2014 en Provincie Limburg neemt waterlopen over van 19-12-2013 op deze website.