Waarom komt Vlaanderen niet tussen in de energiekosten?

Op dinsdag 15 maart 2022 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie een bespreking plaats over de geactualiseerde begroting 2022 en meerjarenplanning van de Vlaamse regering.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens VOORUIT.

Omwille van een aantal factoren zien de actuele cijfers van de Vlaamse begroting er goed uit”, zegt Ludwig Vandenhove. “Zo is er nu al een verbetering van om en bij de 850 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk begrote cijfers voor 2022.
Het ziet ernaar uit dat er een constante zit in die verbetering.
In 2024 zitten we bijna op een evenwicht, in 2026 zelfs op een overschot.

Er zijn voornamelijk twee redenen voor deze positieve cijfers: enerzijds zijn er de dotaties vanuit de bijzondere financieringswet (BFW), die gekoppeld zijn aan de inflatie, anderzijds zijn er de gestegen huizenverkoop en die markt stijgt nog pakken boven de inflatie.

Waarom gebruikt de Vlaamse regering deze meevallende resultaten niet om, zoals de federale regering, iets te doen voor de bevolking nu de energieprijzen blijven stijgen?

Het is duidelijk dat de Vlaamse regering in het algemeen en Vlaams minister van Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele in het bijzonder een andere visie hebben op deze begrotingsevolutie.
Zij willen gewoonweg niets doen.
Uiteraard moet er voorzichtig gehandeld worden met de financiën, maar niet te voorzichtig.
Als de omstandigheden wijzigen en er duiken onverwachte problemen op, moet er de politieke moed zijn om daar echt iets aan te doen.

Voor ons als VOORUIT is de energiecrisis een even onverwachte gebeurtenis als COVID-19 was/is.
Waarom dan hier geen financiële middelen voor uittrekken?
Waarom doet de Vlaamse regering niet hetzelfde als de federale regering?
Waarom rekent de Vlaamse regering deze cijfers niet door naar concrete maatregelen NU?

Ik heb maar twee voorbeelden gegeven in de commissie.
Waarom de geplande stijging van de prijzen voor de tickets van De Lijn niet doorvoeren, zoals de federale regering doet met de prijzen van de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS)? Of zelfs verlagen.
Waarom niet werken met een Vlaamse energiepremie, vergelijkbaar met de federale energiepremie?
Of alle elementen uit de elektriciteitsfactuur halen, die er rechtstreeks geen verband mee hebben.

Op al mijn vragen een negatief antwoord, en vooral algemene antwoorden.
Natuurlijk is er de inflatie, vandaar de betere begrotingscijfers, natuurlijk is er de schuldgraad. Maar daarmee kunnen alle voorstellen gewoonweg afgewimpeld worden. Bovendien wordt er dan gezegd dat alle voorstellen, ook die van mij, dan maar ‘in heroverweging moeten genomen worden’. Dus worden ze verzopen in de algemene theoretische, ambtelijke principes van de uitgavennorm, de Vlaamse Brede Heroverweging (VBH) en/of de spending reviews.
Een begrotingsevenwicht kan nooit een doel op zich zijn.   
Ernstig is anders!

Blijkbaar herinneren de meerderheidspartijen zich de bespreking niet meer van het ‘Uitvoeringsrapport Vlaamse begroting 2021’ en van het advies van de Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen (SERV). (1) Ook toen zijn er al een aantal suggesties en voorstellen in die richting gedaan, ook door VOORUIT.”