Vlaamse Brede Heroverweging (VBH)

“De Vlaamse regering heeft een nieuw ‘speeltje’ gevonden: de Vlaamse Brede Heroverweging (VBH)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De VBH wil de diverse uitgavenposten van de Vlaamse begroting doorlichten en kritisch bekijken.
De bedoeling is om de publieke financiën efficiënter en effectiever te maken
.

De VBH moet ertoe leiden dat de evaluatie van het beleid en de toetsing van de uitgaven structureel een plaats krijgen in het beleids- en begrotingsproces. Daarbij moeten wetenschappelijk onderbouwde inzichten een belangrijke rol spelen.
Die inzichten kunnen bestaan uit reeds uitgevoerd onderzoek, maar kunnen ook nieuw onderzoek vergen.

De VBH wordt op autonome wijze uitgevoerd door de Vlaamse administratie, los van de Vlaamse regering.
Elke uitgavendoorlichting moet binnen de respectievelijke beleidsdomeinen worden opgevolgd via een projectgroep.
Een overkoepelende stuurgroep behoudt zicht op alle uitgavendoorlichtingen en volgt die op.
De projectgroepen rapporteren aan de stuurgroep. (1)

“Voor mij kan die VBH louter als technisch instrument gebruikt worden bij de opmaak van de begroting. Maar het kan voor mij nooit gaan om een politiek of een beleidsgegeven. Nochtans heb ik stellig de indruk dat zeker Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele de VBH precies wil gebruiken als een nieuw, bijkomend beleidsinstrument”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Zo is er nu al enkele weken in elke Commissie van het Vlaams parlement een toelichting bezig van de voorstellen in het kader van de VBH door de betrokken administraties. En er zijn dan heel wat collega’s, die vragen stellen aan de betrokken ambtenaren.
Ik voel mij daar niet toe geroepen: ik ben politicus en ik moet de ministers ondervragen, niet de ambtenaren. Bovendien krijgen wij als Vlaams parlement al deze voorstellen van de administratie pas nadat de Vlaamse regering de begroting heeft opgesteld, dus in feite vijgen na Pasen.

Het is de indruk wekken dat het Vlaams parlement iets te zeggen heeft in de begrotingsopmaak.

Voor mij is die VBH een manier om eventueel bedekte besparingsoperaties door te voeren en/of om andere accenten in het beleid te leggen. En dat is niet het werk en de verantwoordelijkheid van de ambtenarij.
Het is net de taak van de N-VA-CD&V-Open Vld-meerderheid om het financieel en begrotingsbeleid vorm te geven, niet aan de administratie en/of externe ingehuurde experten.
Dat zijn nu éénmaal de prerogatieven van de politiek
.

Zelf beleidsprioriteiten stellen, hierbinnen keuzes maken en hiervoor de nodige financiële middelen voorzien, is de basistaak van de politiek in een democratie.

Het concept van de VBH is gebaseerd op Nederland, net alsof onze Noorderburen de ideale democratie hebben.

Neen, de Vlaamse manier van aan politiek doen, kan mij hoe langer hoe minder overtuigen.
Ik had dat gevoel al sterk voor ik zelf deel uitmaakte van het Vlaams parlement, maar nu ervaar ik het dagelijks.”