Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld 2020-2024

Tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie in het Vlaams parlement van dinsdag 17 januari 2023 werd de evaluatie besproken van het Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld.

“Het is positief dat er vanuit Vlaanderen getracht wordt om transversaal, horizontaal over alle beleidsdomeinen heen te werken rond deze problematiek”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Het is dan wel belangrijk dat er een goede en bijna permanente opvolging gebeurt vanuit alle ministers en de diverse kabinetten en administraties. En vooral dat het niet bij algemeenheden blijft, maar dat er voldoende concrete maatregelen op het terrein geïmplementeerd worden binnen de diverse bevoegdheden.

Ik stelde een aantal bijkomende vragen aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir, die overkoepelend bevoegd is:

-diverse acties zijn nog lopende.
Hoe groot is de kans dat deze zullen afgerond zijn tegen het einde van de legislatuur in 2024?;

-hoe zit het met de financiering en de ingezette middelen?
Er werd door de regering bij de start van het plan beslist om er geen uitdrukkelijk budgettair kader aan te koppelen.
Hoe evalueert de minister deze beslissing?
Is het moeilijk om voldoende financiële middelen vanuit de diverse departementen vrij te krijgen voor acties binnen dit plan?;

-de Zorgcentra na Seksueel Geweld is een concept dat goed werkt en dat meer en meer wordt uitgebreid.
In welke mate werkt de Vlaamse regering mee aan deze zorgcentra?;

-preventie, sensibilisering en communicatie zijn belangrijke factoren om seksueel geweld tegen te gaan, de mentaliteit moet immers voor alles veranderd worden.
Welke acties zijn er reeds ondernomen?
Welke maatregelen moeten volgens de minister zeker nog genomen worden?;

-onderwijs speelt terecht een belangrijke rol in het plan.
Wat is de stand van zaken van de projecten op scholen?
Hoeveel scholen zijn reeds bereikt?
Is het aanbieden van een themapagina op KlasCement voldoende om leerkrachten aan te zetten om het onderwerp rond seksueel geweld te bespreken in de klas?
Ziet de minister nog andere mogelijkheden?;

-hoever staat het met het onderzoek naar de begeleiding en behandeling van zedendelinquenten in de gevangenis?
Zijn er al resultaten?
Hoe zullen deze resultaten concreet worden toegepast?;

-de actie om lokale besturen en/of politiezones aan te moedigen om het thema seksueel geweld op te nemen in relevante lokale veiligheidsplannen werd stopgezet.
Waarom? Zij zijn toch belangrijke partners bij de diverse gebeurtenissen op het plaatselijke niveau;

-het actiepunt voor de oprichting van een nieuwe postgraduaatsopleiding forensisch verpleegkunde Zorgcentra na Seksueel Geweld werd stopgezet, omdat dit niet onder de directe verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs valt.
Het gaat over de autonomie van de hogere onderwijsinstellingen.
Heeft de minister zich of deze opleiding inmiddels zou opgestart zijn door een hogeschool? Indien niet, zal de minister het gesprek aangaan met één of meerdere hogescholen?;

-het openbaar vervoer is eveneens een belangrijke sector.
Hoe komt het dat een opleiding voor de chauffeurs en de controleurs van De Lijn hoe ze best omgaan met slachtoffers nog steeds niet loopt?
Wat is de reden tot vertraging?.

Mijn evaluatie: een goede aanzet om tot een globale en integrale aanpak te komen. Maar deze manier van werken blijft moeilijk in de politiek, elke minister wil immers ‘scoren’ binnen haar/zijn bevoegdheid.”