Visserijrapport

In de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid werd op woensdag 9 juni 2021 het Visserijrapport (VIRA) 2020 van het Vlaams departement Landbouw & Visserij besproken. (1)

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens VOORUIT en stelde een aantal vragen.

“Niet evident voor mij. Want zoals een aantal zaken typisch zijn voor bijvoorbeeld de fruitsector hier dichtbij ons in Haspengouw, is dat uiteraard ook het geval voor de visserij aan de kust”, zegt Ludwig Vandenhove. “Maar het valt nu éénmaal onder de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid waar ik woordvoerder ben voor de VOORUIT fractie. Dus is het aanpassen en soms nog wat studeren geblazen. Maar er is niets dat ik liever doe dan telkens andere onderwerpen in de politiek kunnen behandelen, de beste manier van ‘levenslang leren’.

Natuurlijk staat er nog heel wat meer informatie in het VIRA, maar ik beperk mij hier tot de punten, waar ik vragen over gesteld heb.

De visserijvloot neemt af.
Deze dalende trend past binnen het Europese streven naar een afbouw van de capaciteit van de Europese Unie (EU)-vloot met het oog op een duurzaam beheer van de visbestanden.
De EU streeft via het gemeenschappelijk visserijbeleid naar een duurzaam beheer van de commerciële visbestanden, waarbij een maximaal duurzame opbrengst (MDO) moet worden verzekerd.
Een MDO is de hoogste theoretische evenwichtsopbrengst, die gemiddeld continu uit een visbestand kan worden behaald onder de bestaande gemiddelde milieuomstandigheden, zonder significant effect op het reproductieproces.
Afhankelijk van de vissoort verloopt dat duurzaam vissen beter of slechter. Tarbot bijvoorbeeld wordt momenteel op een duurzaam niveau beheerd, tong daarentegen wordt nog teveel bevist, ook al daalt de visserijdruk op het tongbestand sedert 2017.
Wat kan Vlaanderen nog meer/verder doen om alle soorten vis biologisch duurzaam te bevissen?

Binnen de visserijsector is de bodemimpact belangrijk.
De Belgische vissersvloot vist voornamelijk met de boomkor op garnaal en platvis en met bordennetten op langoustines.
Bordennetten hebben een grotere beviste oppervlakte, de boomkor heeft een grotere intensiteit van verstoring.
Een deel van de Vlaamse boomkorvissers heeft de vaartuigen al aangepast om de bodemimpact te verminderen.
Nu de methode om de impact te evalueren, ontwikkeld is -het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij & Aquacultuur (EFMZV)-project ‘Benthis-nationaal’-, kan het effect van deze inspanningen doorgerekend worden.  Zo kunnen de vissers hun individuele initiatieven om de bodemimpact te verminderen daadwerkelijk aantonen.
Wat is de precieze timing hierrond?
Zijn er doelstellingen geformuleerd rond het gebruik van deze alternatieve technieken?
Zijn er negatieve gevolgen voor de vissers bij het gebruik van deze alternatieve technieken? Indien ja, welke?
Welke zal de uiteindelijke invloed van deze alternatieve methodes zijn op de CO2-problematiek? De afname van CO2-uitstoot is nu immers nog grotendeels toe te schrijven aan de inkrimping van de vloot.

Afval in het algemeen en plasticafval in het bijzonder blijven een probleem van de scheepvaart.

Zijn er specifieke cijfers over het zwerfvuil afkomstig van de commerciële visserij?
Welke initiatieven worden er ondernomen om dat zwerfvuil van de commerciële visserij te verminderen?

We horen meer en meer berichten over fraude met vis (of ‘valse vis). (2)
Wordt fraude met vissoorten voldoende onderzocht binnen de Vlaamse visserij?
Zijn hier recente cijfers over?
Is er voldoende controle?
Welke maatregelen worden er (bijkomend) genomen?

De visserijsector blijft gekenmerkt met vele arbeidsongevallen.
We maatregelen worden voorzien om hier iets aan te doen?

Naast de commerciële visvangst is er de recreatieve visvangst.
Het is van belang om de cumulatieve ecologische impact, alsook de (socio)-economische meerwaarde van beide activiteiten te kennen en te kunnen beschouwen.
Zal Vlaanderen via het vernieuwde EFMZVA blijvend investeren in de meer jaarlijkse monitoring van de recreatieve zeevisserij?