Vergunning windmolens: bevoegdheid NIET aan de gemeenten geven!

De Vlaamse regering heeft plannen om het al dan niet toekennen van een vergunning voor het bouwen van windmolens over te hevelen van de Vlaamse overheid en/of de provincies naar de gemeentebesturen. (1)

Hoewel ik een voorstander ben van lokale autonomie, ben ik niet voor dit voorstel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Gezien de klimaatproblematiek hebben we in Vlaanderen juist nood aan heel wat bijkomende windturbines en met die bevoegdheid over te dragen aan de lokale besturen dreigen er nog weinig gerealiseerd te worden op het terrein.
Dat is alleszins mijn ervaring als gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur in de voorbije legislatuur.

Met deze ‘vrijheid, blijheid-politiek’ van de Vlaamse regering dreigen we de komende 6 jaar helemaal geen doorgedreven klimaatbeleid te krijgen.

Het is mijn overtuiging dat net op het vlak van energievoorziening, als onderdeel van een globaal klimaatbeleid, de overheid opnieuw een meer actieve rol zou moeten gaan spelen.
De overheid heeft de afgelopen decennia veel teveel het energiebeleid uit handen gegeven.
De vrijmaking van de markten zou de tarieven naar beneden trekken, de realiteit is net omgekeerd.

Mijn voorstel qua windturbines?

 • De Vlaamse overheid moet per regio een windplan opstellen met opgave van de sites, waar idealiter, technisch gezien, nog windturbines kunnen bijkomen.
  Hierbij moet rekening gehouden worden met een maximaal toegelaten, maar in het belang van de gemeenschap vorm van ‘overlast’ voor de omgeving.Gezien de technische evoluties kunnen de zogeheten eventuele negatieve gevolgen voor de omgeving en de bevolking sterk beperkt worden. Of gelooft de Vlaamse regering op dit vlak niet in de technologie en de innovatie?
  De betrokken gemeenten en bewoners krijgen een zekere vorm van inspraak, maar uiteindelijk BESLIST de overheid (de Vlaamse overheid en/of de provincies, zoals nu).Het inplanten van windmolens op of nabij de grenzen van de 3 gewesten (Brussel, Wallonië en Vlaanderen) dient in onderling overleg te gebeuren tussen de gewesten.
 • De gemeenten en de inwoners van die gemeenten, waar de windturbines komen, kunnen participeren in het project (als zij dat wensen) en/of genieten van voordeliger tarieven.
  Hierbij moet er gewerkt worden met een éénvormig model voor heel Vlaanderen, zodat elke Vlaming gemiddeld weet van welke voordelen en/of nadelen zij of hij kan genieten.
 • Er moet rekening gehouden worden met de maatschappelijke kost van nieuwe energievoorzieningen, niet wat er in strikt economische zin kan aan verdiend worden.
  Dat moet zeker gelden voor nieuwe windmolens.

Met alle respect voor de huidige gemeentebestuurders, maar ook zij zijn niet immuun voor het toenemend individualisme in de maatschappij en bij de burgers. Bovendien gaat het bij actiecomités tegen de plaatsing van windturbines vaak niet over burgerinitiatieven in de positieve zin van het woord, maar eerder over individuele belangen.

Ik besef natuurlijk dat mijn visie diametraal ingaat tegen het huidige Vlaamse regeerakkoord, waar net meer privatisering als een rode draad doorheen vele  beleidsdomeinen loopt. Maar daarom ben ik Socialist.”

 • (1)’Gemeenten windturbines laten vergunnen: een vergiftigd geschenk of niet?’, Radio 1, De Ochtend, maandag 28 oktober 2019.  
 • Zie onder andere ook ‘Pleidooi voor meer windmolens’ van donderdag 15 juni 2017 op deze website.
 • Foto: shutterstock.com