Verbod op neonazistische bijeenkomsten!

De laatste tijd vinden er in Vlaanderen blijkbaar meer en meer bijeenkomsten van, zelfs buitenlandse, extreemrechtse groeperingen plaats.

“Het kan toch niet dat in een democratische samenleving - die nog altijd de littekens van het verleden draagt van het extreemrechtse gedachtegoed - wordt toegelaten dat dergelijke neonazistische organisaties, die Jodenhaat en racisme propageren ongestraft hun gang mogen gaan.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

 

 

 

“Sp.a-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers Peter Vanvelthoven en ik zijn van mening dat het als democratische partij onze plicht is daar een einde aan te stellen en een algemeen verbod uit te vaardigen. Door dergelijke organisaties te plaatsen onder het regime van de wet op de private milities, kunnen we de organisaties zoals ‘Blood and Honour’ en bijeenkomsten in de toekomst verbieden en kan het gerecht stappen ondernemen.”, zegt
Ludwig Vandenhove.

 

Als bijlage vindt u de integrale tekst van het wetsvoorstel.

 

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, wat het verbod van ondemocratische groeperingen betreft
(ingediend door de heren Peter Vanvelthoven, David Geerts, André Flahaut en Ludwig Vandenhove)

 

 

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft in het parlement aangekondigd dat hij wetgevende initiatieven wil treffen om in de toekomst neonazistische bijeenkomsten te verbieden. Wij kunnen daar alleen maar mee instemmen.
Recentelijk plande de Vlaamse tak van het neonazistische Blood and Honour twee Hitlerherdenkingen. Daar waren de Nederlandse Hitlerlookalike Stefan Wijnkamp en een muziekgroep aanwezig die oproept joden af te slachten.
Daarom stellen wij voor om dergelijke organisaties onder het regime van de wet op de private milities te stellen, meer bepaald om groeperingen, die een gevaar betekenen voor onze democratie, omwille van daden van terrorisme, negationisme of racisme, te verbieden.

 

 

Peter VANVELTHOVEN (sp.a+Vl.Pro)
David GEERTS (sp.a+Vl.Pro)
Ludwig VANDENHOVE (sp.a+Vl.Pro)
André FLAHAUT (PS)

 

 

WETSVOORSTEL

 

 

Artikel 1
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

 

Art. 2
Het opschrift van de wet 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, wordt vervangen als volgt: "wet waarbij de private milities en ondemocratische groeperingen verboden worden".

 

 

Art. 3
Artikel 1 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid, luidende: "Zijn eveneens verboden elke organisatie of groepering van private personen, die een gevaar betekenen voor de democratie, omwille van daden of activiteiten van terrorisme, negationisme of racisme.".

 

 

Art. 4
Artikel 1bis van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 8 juni 2006, wordt aangevuld met de bepaling onder 3°, luidende: "3° het houden van of de deelname aan activiteiten van organisaties of groeperingen bedoeld in artikel 1, derde lid.".