Veel volk op de nieuwjaarsreceptie van Lijst Burgemeester!

Er was veel volk op de nieuwjaarsreceptie van Lijst Burgemeester op zondag 6 januari 2008.


Naast de officiële opening van de tentoonstelling van cartoonist Dré Mathijs, was er ook de toespraak van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.
Hij had hierin aandacht voor de huidige positie van sp.a-nationaal en sp.a-Sint-Truiden, de progressieve samenwerking in Sint-Truiden tussen sp.a en Groen! en de huidige politieke problemen in Sint-Truiden.

Hieronder vindt u de integrale versie van de toespraak.

Beste vrienden
Beste kameraden

Vooreerst wens ik u het allerbeste toe voor 2008.

Ik hoop dat al uw wensen en verlangens mogen uitkomen en het klinkt misschien als een cliché, maar vooreerst wens ik u vooral een goede gezondheid.
Of om het met de woorden van gouverneur Steve Stevaert te zeggen: iemand die gezond is, heeft vele wensen, iemand die ziek is, heeft maar één wens, namelijk (opnieuw) gezond worden.

Bij het begin van een nieuw jaar worden steeds goede voornemens gemaakt en in toespraken en teksten wordt er vaak opgeroepen tot meer wederzijds begrip, tot meer verdraagzaamheid, tot solidariteit met diegenen, die het minder goed hebben, etc.
Uiteraard is het goed dat deze (publieke) verklaringen gebeuren, maar als diegenen, die dit soort woorden in deze periode uitspreken, ook de daad bij het woord voegen, zijn we al een stuk vooruit.
Speechen en daarna gewoon overgaan tot de orde van de dag, heeft weinig zin.
Geen woorden, maar daden!".

In Vlaanderen leven we in één van de beste landen ter wereld, misschien wel het beste.
We kunnen ons dan ook veroorloven om de daad bij het woord te voegen.
Nochtans merken we in de praktijk vaak het tegenovergestelde.
Hoe is het anders te verklaren dat dit jaar in de kerstperiode het record van betalingen met betaalkaarten andermaal gebroken is, de eerste foute kerstcadeaus op kerstavond al op verschillende veilingsites te vinden waren en hier ook weer alle records gebroken worden of het journaal op Eén op kerstavond eerst verslag uitbracht van een familie, die asielzoekers uitnodigde voor de kerstmaaltijd en aansluitend van een familie, die dit jaar omwille van het werk niet op skivakantie kon, maar via een wedstrijd van een private firma een sneeuwtapijt voor hun huis gestort kreeg?
De tegenstellingen en de inkomenskloof zijn in België en Vlaanderen nog nooit zo groot geweest!
Als politicus, die dagelijks tussen het volk is, merk ik dit ook.

We moeten solidair zijn met iedereen, die het minder goed heeft, ver van ons, maar ook dichtbij.
Treffend in dat verband is de bijdrage in 'Knack' van 12 december 2007, waarin 'de armoedebestrijders', vooral vrijwilligers, uitgeroepen worden tot 'mensen van het jaar'.
Het gaat over onthutsende cijfers: 1,5 miljoen Belgen, 25% van de 75-plussers, 36% van de alleenstaande ouders en 23% van de werklozen.
Het gaat ook vaak over mensen in onze eigen buurt of omgeving zonder dat we het beseffen, de zogeheten verdoken armoede.

Ik druk de hoop uit dat het inderdaad niet bij woorden blijft als dit soort wensen in deze periode uitgesproken wordt, maar dat dit ook niet vergeten wordt tijdens het jaar.

Dit geldt voor iedereen, maar zeker ook voor de politiek op alle niveaus!
Of gaan er morgen weer zware politieke discussies ontstaan als de 'begoede burger' iets meer belastingen moet betalen om haar/zijn solidariteit te tonen met diegenen, die het minder goed hebben, of om er uiteindelijk toe te komen dat 0,7% van het bruto nationaal product of van een gemeentebegroting naar de beleidsdomeinen duurzaam beleid, integratiebeleid en/of ontwikkelingssamenwerking gaat?
Dit zijn nochtans echte beleidskeuzes in de praktijk vertaald, niet enkel met woorden!
Solidariteit mag niet bij woorden blijven en moet elke dag van het jaar gelden, dag in dag uit, 365 dagen lang. Het moet als het ware een levenshouding zijn (worden) in ons rijke Westen en ons rijke Vlaanderen!

Ik ben dan ook bijzonder blij dat het college van burgemeester en schepenen beslist heeft, net zoals in 2006, een crisischeque van 75,00 EUR toe te kennen aan die groep inwoners, die het in het bijzonder moeilijk hebben met de steeds maar stijgende brandstofprijzen en de prijzen van andere consumptiegoederen.
U merkt het: de stad Sint-Truiden geeft het goede voorbeeld!

En nu iets over de sp.a en over de Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!).
Er zijn een aantal gelijkennissen, maar de Lijst Burgemeester staat er beter voor dan de sp.a-nationaal.
En onder mekaar moeten we eerlijk durven zijn: de sp.a staat er momenteel niet goed voor!

De verkiezingsuitslag van 10 juni 2007 was desastreus en de opiniepeilingen, die sindsdien verschijnen laten ook niet veel goeds vermoeden.
Bovendien heb ik de indruk dat we na de verkiezingen grondige en correcte analyses gemaakt hebben, maar dat we dan gewoon overgegaan zijn tot de orde van de dag.

Hier wil ik niet opnieuw een grondige analyse maken (zie tekst ‘Komen we er bovenop?’ op deze website), maar wil ik enkel enige punten aanhalen, die wat mij betreft essentieel en/of (nog) actueel zijn:

- als sp.a moeten we terug echt naar ‘onze’ mensen luisteren en daar ook voor opkomen.
Weg met de perceptie, ons minder baseren op opiniepeilingen, meer inhoud en minder communicatie, opnieuw het hart en de emotie laten spelen, etc.;

- natuurlijk moeten we een OPEN partij blijven en constant bezig zijn met nieuwe mensen aan te trekken, maar met deze verkiezingsuitslag moeten we eerst kijken naar welke kiezers wel nog voor ons gestemd hebben en ons trouw gebleven zijn en dan pas hoe we nieuwe kiezers kunnen aantrekken. Misschien hebben we te lang het omgekeerde gedaan en onze 'vaste waarden' verwaarloosd;

- als sp.a moeten we op de eerste plaats de belangen verdedigen van diegenen, die het minder goed hebben.
Als de Socialisten hen niet (meer) verdedigt, wie dan wel?;

- regeringsdeelname is wat mij betreft niet aan de orde. De partij komt nu op de eerste plaats!
En ik besef wel dat het niet goed is dat de Parti Socialiste (PS) in de regering zit en de sp.a niet, maar de PS zit in Wallonië in een totaal andere situatie en heeft bovendien bijna het dubbel aantal stemmen.
Kortom, er is geen goede kant aan.
En waar ik mij bijzonder aan erger, is dat nu juist diegenen pleiten om toch alsnog tot de regering toe te treden omwille van deze asymmetrische situatie, die voorheen zeker niet warm liepen voor de PS.

Stoppen met ‘de orde van de dag’ en een aantal conclusies van na 10 juni 2007 echt in de praktijk brengen, is mijn boodschap! En mijn ervaring is vooral dat hiervoor een wijziging van mentaliteit, van geest nodig is: emotioneel zitten we nog altijd in de meerderheid, zijn we zelfs nog ‘staatsvrouwen en -mannen’.
En ik besef dat dit na al die jaren meerderheid zeker niet simpel is. Het gros van ons huidig politiek personeel heeft trouwens nooit oppositie meegemaakt.

Zo kom ik tot de situatie van de sp.a-werking in Sint-Truiden.
Hier geldt hetzelfde: de stad goed besturen is belangrijk, maar de partij is nu zeker zo belangrijk!
En we zijn hier hard aan aan het werken, in het schepencollege en in de gemeenteraad, maar ook daarbuiten.

Het Overkoepelend Bestuur van Sint-Truiden, de grootste onderafdeling Sint-Truiden en de zaal ‘Floreal’ zijn inmiddels nieuw leven ingeblazen. Bovendien zijn er de komende maanden heel wat activiteiten gepland, waarvan de tentoonstelling van de cartoons van Dré Mathijs de eerste is.
Het is trouwens de bedoeling opnieuw meer activiteiten in ons eigen lokaal te doen - vandaar dat ook de nieuwjaarsreceptie hier doorgaat - dat later dit jaar ook  enigszins vernieuwd zal worden.En ik wil hier ook een oproep doen aan jullie allemaal: alle hulp is welkom, als bestuurslid, drager, occasionele helper, etc.!
Zoals we groot geworden zijn, kunnen we ook de verkiezingsuitslag van 10 juni 2007 verwerken, met mensen, die bereid zijn op te komen voor hun idee en hun mening en bereid zijn te werken als een groep vrienden, een groep kameraden.
En ik besef natuurlijk dat de tijden veranderd zijn, maar we zijn toch socialist of progressief voor iets!

We gaan de komende periode ook werken aan onze communicatie: SPOTS blijft, en er zijn plannen voor een (elektronische) nieuwsbrief. Alle geïnteresseerde dragers en emailadressen, maar ook alle suggesties, zijn dan ook welkom!
Misschien is dat ook te weinig gebeurd de voorbije jaren, in Vlaanderen, maar ook in Sint-Truiden, onze boodschap verkopen aan de eigen leden, de eigen mensen, de sympathisanten, die nochtans onze eerste en belangrijkste boodschappers zijn.

En tussen sp.a en Groen! In Sint-Truiden gaat het volgens mij prima! Deze nieuwjaarsreceptie is hier een mooi voorbeeld van.
Als we nagaan welke initiatieven de stad Sint-Truiden het afgelopen jaar al genomen heeft, merken we dat we al een aantal punten van ons gemeenschappelijk verkiezingsprogramma gerealiseerd hebben. In onze samenwerking gaat het dus wel degelijk over de inhoud.
In mijn nieuwjaarstoespraak voor de stad Sint-Truiden heb ik bijvoorbeeld heel sterk de nadruk gelegd op de beleidsthema’s duurzaam beleid, integratie en ontwikkelingssamenwerking. Bovendien verloopt deze nieuwjaarsreceptie ook met heel wat fair trade-producten, zodanig dat we bijdragen tot het hopelijk in de loop van dit jaar te verwerven fair trade-label voor Sint-Truiden.
En wat ik nu zeg, geldt zeker ook voor Vlaanderen: de progressieve factor, is zo klein geworden, dat we niet moeten discussiëren over wat ons scheidt, maar moeten kijken naar wat ons bindt! 

Discussies moeten binnenkamers gebeuren, maar echt intern discussiëren, moeten we ook opnieuw leren!
Leren discussiëren, desnoods schreeuwen en met de vuist op tafel slaan, maar eens beslist ééndrachtig de beslissing naar buiten uit verdedigen (sommigen zullen mij hier wel in herkennen!).
Dit hebben we nationaal niet gedaan, zeker niet naar aanleiding van de voorzittersverkiezing. Bovendien vindt kartelpartner SPIRIT het nu noodzakelijk om opnieuw de media op te zoeken omtrent het al dan niet verder bestaan van het kartel. En dan maar beweren dat het niet om postjes draait!

Wat dit betreft, kunnen wij in Sint-Truiden als voorbeeld doorgaan.
Tot nu is Lijst Burgemeester de enige partij, die altijd unaniem gestemd heeft in de gemeenteraad. Ik reken erop dat dit zo blijft.
CD&V en OPEN VLD hechten blijkbaar meer belang aan een dossier hoe dan ook goed of af te keuren, dan wel aan loyauteit aan en in de eigen partij.
Gezien het feit dat de CD&V vrijwillig een mandaat afgestaan heeft in de raad van beheer van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA), hierin gesteund door een gedeelte van OPEN VLD, heb ik zelfs de indruk dat ze voor bepaalde dossiers op die partij rekenen.

En zo zijn we bij de Sint-Truidense politieke situatie beland.
Lijst Burgemeester zal de stad blijven besturen, zoals dat de voorbije 13 jaar onder mijn leiding is gebeurd: vooruitkijken, beslissingen nemen, ook fundamentele en moeilijke op basis van ernstige dossiers, projecten realiseren, maar ook dichtbij en onder de bevolking zijn en allerlei kleine dingen oplossen waar de burger terecht of onterecht van wakker ligt. En dit betekent hard werken, maar we zijn bereid om dit te blijven doen voor de Sint-Truidense bevolking! Daarvoor zijn we immers verkozen!
Ik meen wel duidelijk beslissingen nemen en projecten realiseren, geen loze beloftes en luchtkastelen beloven, zoals nu onze coalitiepartner(s) nog al eens doet(n).
“Over (bak)stenen moet je niet praten, je moet ze op mekaar zetten!”.

Beter een slechte beslissing dan geen beslissing is altijd mijn leidmotief geweest, ook tijdens de twee voorbije legislaturen. Vandaag is dit nog zo. Trouwens niet beslissen is ook beslissen!
Het verkiezingsprogramma van Lijst Burgemeester en onze inbreng in het beleidsprogramma zijn hierbij de leidraad.

Lijst Burgemeester is fier op wat paars gerealiseerd heeft gedurende de twee voorbije legislaturen, de stad Sint-Truiden is immers veranderd!
Een gedeelte van de VLD - ik zou wel eens willen weten welk gedeelte?- is daar blijkbaar niet fier op.
Hoe zit dat dan met huidige mandatarissen, die toen ook al mee het beleid van de VLD uitmaakten? Als die vraag gesteld wordt, blijft het stil.
De huidige leiding van OPEN VLD zou moeten beseffen dat bij het besturen van een stad rekening moet gehouden worden met heel wat factoren en met iedereen. In een bedrijf is het veel simpeler: enkel winst maken!
Alleszins bedankt aan die OPEN VLD-mandatarissen, die het vorig beleid wel blijven steunen en op die manier zorgen voor de continuïteit van het bestuur van de stad Sint-Truiden.

En de CD&V?
Een gedeelte hiervan is zo negatief ingesteld, zeker ook ten opzichte van mij persoonlijk, dat ze het zelfs niet over hun lippen krijgen om ook maar iets goeds te zeggen over één gerealiseerd project gedurende de twee voorbije legislaturen.
Zij zitten dan ook nog altijd eerder in een oppositierol dan in de meerderheid.

Ik ben positief ingesteld, én maatschappelijk, én politiek, en weiger dan ook mee te doen aan deze negatieve ingesteldheid.
Ook trouwens deze CD&V-ers moeten nog hun eerste echte project voor Sint-Truiden realiseren!
Ik roep hen op om hun energie positief ten dienste te stellen van de Sint-Truidense bevolking.
Het is toch zo simpel om negatief te zijn, positief is echter iets anders.

Als Lijst Burgemeester zullen wij blijven gaan voor realistische en betaalbare projecten op maat van de Truienaar.
Wij hopen op de loyauteit en het gezond verstand van de coalitiepartners, maar indien dit niet zo is, zullen we elke keer aan de bevolking uitleggen waarom zij dwars gaan liggen, zoals nu bijvoorbeeld bij het nieuwe Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-bejaardentehuis.
Wij zijn bekommerd om de welvaart en het welzijn van de inwoners van Sint-Truiden, en we zullen dit zo houden!

Vrienden, kameraden, plezant is anders, ik weet het, maar laat ik u dit zeggen: OPEN VLD en CD&V hebben een probleem, Lijst Burgemeester niet!

Zegge het voort!

Leden, sympathisanten, vrienden en burgers van Sint-Truiden: op mij en ons kan u ook in 2008 blijven rekenen!

Ik wens u nog een prettige verder zetting van deze nieuwjaarsreceptie.