Uitvoeringsrapport Vlaamse begroting 2021

Tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 11 januari 2022 vond er een debat, in het Vlaams parlement noemt dat ‘een gedachtewisseling’,  noem het vooral geen discussie, plaats rond de uitvoering van de Vlaamse begroting.

Het ambtelijk monitoringscomité heeft zijn uitvoeringsrapport over de uitvoering van de begroting van 2021 opgesteld.
Tijdstip: eind november 2021.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst namens VOORUIT.

Het saldo is 1,3 miljard euro beter dan verwacht”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Bij de inkomsten wordt dat voor 80% bepaald door de gestegen huizenverkoop, omdat bij de begrotingsaanpassing (BA) de prognose redelijk conservatief was.
De grootste besparingsposten zijn 220 miljoen euro Corona provisie, een verwachte minderuitgave voor de jobbonus en 116 miljoen euro voor het onderwijs. Daarnaast is er 500 miljoen euro minderuitgave bij ‘andere’, een relatief hoog bedrag.
Ik heb daar details over gevraagd aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele, maar (voorlopig?) geen antwoord op en details over gekregen.

Het gerealiseerde saldo is een overschatting van het tekort. Zo is er nog geen rekening gehouden met inkomsten van de 80/20-financiering van de vaccins, waarbij het federale niveau naar schatting 200 miljoen euro zal storten (of een verbetering van 1,5 miljard euro of 0,3% van het Bruto Binnenlands Product), een significant verschil.

Er is een overschot van 115 miljoen euro bij onderwijs, onder andere als gevolg van het lerarentekort en de Corona-maatregelen.
Dat is meer dan de te realiseren besparing.
Waarom wordt dat geld niet ingezet voor het gegeven van de luchtverversing en de ventilatie? Nederland bijvoorbeeld heeft een Ventilatiefonds van 360 miljoen euro.

Er is een forse meeruitgave -91 miljoen euro- bij het doelgroepenbeleid ten aanzien van de inschatting van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)-bijdragen bij de BA.
Wat is de bron van deze onderschatting met meer dan 25%?
Heeft dit te maken met het lager gebruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid dan begroot?

Voor wat de huurpremies en huursubsidies betreft, vallen de uitgaven 20% lager uit dan verwacht.
Wij hebben als VOORUIT al dikwijls gepleit om hier meer op in te zetten gezien de sterke nood op de Vlaamse woningmarkt.
Waarom wordt dat geld niet beter gebruikt voor bijkomende, specifieke maatregelen?
Minister Mathias Diependaele heeft gezegd een initiatief te nemen naar de immobiliënkantoren toe.
Hoever staat het hiermee?

De uitgaven voor renovatiepremies liggen ongeveer 35% lager dan verwacht, terwijl het aantal vastgoedtransacties zijn gestegen met om en bij de 10%.
Als VOORUIT krijgen we hier weer maar eens gelijk: het premiesysteem slaagt er niet in de bevolking aan het renoveren te zetten. Zoals het Rekenhof ook stelt, worden deze premies vooral gebruikt door gezinnen en personen, die sowieso al gingen renoveren.
De globale renovatiegraad ligt veel te laag, een duidelijk minpunt voor het beleid van minister Mathias Diependaele.

De kosten voor de werken van Oosterweel liggen 87 miljoen euro hoger dan bij de BA.
Wellicht omdat de werken sneller verlopen zijn dan verwacht in tegenstelling tot de voorgaande jaren toen er (eerder) uitstel was.

Er wordt voor 61 miljoen euro aan Corona steun en -voorschotten aan de evenementensector teruggevorderd.
Om hoeveel % van de terug te vorderen steun en voorschotten gaat het hier?
Wat zijn de uitstaande bedragen, die resten voor 2022? Minister Mathias Diependaele heeft hier eveneens (voorlopig?) niet concreet op geantwoord.

Wordt vervolgd.”