Thema-avond rond dementie groot succes!

Op maandag 4 oktober 2010 hebben het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en het stadsbestuur van Sint-Truiden samen een informatieavond georganiseerd rond dementie.

Dat het thema actueel is, bewees de grote belangstelling.
De schouwburg van het cultuurcentrum de Bogaard was volledig bezet.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove, die de inleiding voor zijn rekening nam.

 

 

 

“Het idee voor dit initiatief is ontstaan op dinsdag 27 oktober 2009 toen professor doctor Christine Van Broeckhoven, een wereldautoriteit op dit vlak, gastspreker was tijdens de causerie van de Vriendenkring van het Koninklijk Atheneum. En gezien professor doctor Christine Van Broeckhoven en ikzelf tijdens de laatste legislatuur collega’s waren in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, was zij dadelijk bereid ook aan deze activiteit mee te werken.”
Zie de tekst ‘Causerie met Christine Van Broeckhoven overweldigend succes!’ van 29 oktober 2009 op deze website.    

 

 

Na een toelichting door professor doctor Antoon Van Den Braembussche over kunst en dementie, was het de beurt aan professor doctor Christine Van Broeckhoven om de moeilijke thema’s alzheimer en dementie op een begrijpbare manier en in mensentaal uit te leggen.

 

 

“En ze is daar weer op een schitterde manier in geslaagd.”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Iedereen luisterde geboeid en het was muisstil in de zaal.”

 

 

Nadien was er nog een sofagesprek met de twee vermelde professoren, maar ook met getuigenissen uit het werkveld, enerzijds van twee personen, die in hun naaste familie geconfronteerd werden/worden met dementie, anderzijds van een ergotherapeute uit het woonzorgcentrum’t Meiland.

 

 

De avond werd afgesloten met het voordragen van het gedicht ‘Hoe afscheid nemen’ van en door de Sint-Truidense dichter Herman Rohaert.

 

 

Op dementie rust nog steeds een grote taboe en als overheid moeten we ervoor zorgen dat deze zo snel en zoveel mogelijk verdwijnt en dat de ziekte bespreekbaar gemaakt wordt.
Politiek moet bezig zijn met de maatschappelijke problemen van de burger, dus zeker ook met dit toenemend fenomeen van dementie.”, aldus Ludwig Vandenhove  “Vandaar onder andere deze activiteit, want de lokale besturen, die, het dichtst bij de bevolking staan, hebben hierin een grote verantwoordelijkheid, én qua aanpak, én qua sensibilisering.”

 

 

“Volgens cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in het tijdschrift ‘Lokaal’ van 16 april 2010 zijn er in Vlaanderen al een 16-tal zogeheten dement vriendelijke gemeenten.
“Met wat we nu reeds doen en met de plannen, die we op korte termijn hebben, zal de stad Sint-Truiden snel deze groep vervoegen.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

Er bestaan heel wat clichés en vooroordelen en de bevolking, en zeker de (naaste) familie van demente personen, weet vaak niet goed hoe ermee om te gaan, zeker niet in de beginfase.

 

 

En dementie zit vaak dichtbij ons zonder dat we het beseffen.
Het is bijna zoals het armoedeprobleem.

 

 

Slechts enkele cijfers voor Sint-Truiden maken de omvang van het probleem duidelijk:
-        in het OCMW-woonzorgcentrum ‘t Meiland is 1/3 van de bewoners dementerend;
-        70% van personen met dementie worden thuis verzorgd door hun partner, kinderen of andere familieleden, hetgeen een zware last en taak betekent.

 

 

Het OCMW van Sint-Truiden heeft al een aantal specifieke projecten rond dementie opgezet en plant er op korte termijn nog een aantal nieuwe.

 

 

 

 

Vooreerst is er ‘Wellness in de thuiszorg’, belevingsgerichte zorg voor mensen met dementie in een thuissituatie.

 

 

Als ‘woorden wegvallen’, winnen zintuiglijke prikkels aan belang.
Belevingsgerichte zorg is erop gericht om via zintuiglijke prikkels de contacten in stand te houden met personen met dementie.
De zintuigen prikkelen, gebeurt aan de hand van zogeheten ‘snoezelsessies’.
‘Snoezelen’ betekent in een rustige, ontspannen sfeer via geuren, massages, sfeerlicht, zachte muziek, etc. de zintuigen prikkelen.
De snoezelruimte bevindt zich in het woonzorgcentrum ‘t Meiland en personen, die zich niet meer kunnen verplaatsen, krijgen via een snoezelkoffer met alle nodige materialen het aanbod aan huis.
De bedoeling hiervan is de zorgverlening dienstoverschrijdend te organiseren, zodat residenten van het woonzorgcentrum ‘t Meiland en de gebruikers van de thuisdiensten eenzelfde kwalitatieve zorgverlening aangeboden krijgen.

 

Vervolgens worden er voor de mantelzorgers regelmatig informatie- en ontmoetingsmomenten georganiseerd in het dienstencentrum Cicindriahuis en in het dementiecafé van het woonzorgcentrum ‘t Meiland.

 

 

Ook krijgen de medewerkers van de verschillende thuisdiensten (maaltijdbedelers; poetshulpen; verzorgenden) een specifieke opleiding om een beter inzicht te krijgen in het ziektebeeld en om te leren hoe ermee om te gaan en te communiceren met personen met dementie.
Het gaat hierbij om een belangrijke signaalfunctie.
Een aantal verzorgenden krijgen een specifieke opleiding snoezelen.

 

 

Tevens gaat er op 1 januari 2011 een nieuwe dienstverlening ‘Belevingsgerichte zorg voor mensen met dementie van start’.

 

 

Tot slot zal er getracht worden om in 2011 een nieuwe zorgcoördinator, een ‘dementieconsulent’, aan te werven, waarbij dementerenden en mantelzorgers nog meer ondersteund kunnen worden om de opname in een residentiële setting met één tot anderhalf jaar uit te stellen.

 

 

Rond dit initiatief is ook een brochure uitgegeven, waarin alle sprekers van de avond een bijdrage geschreven hebben.
Deze publicatie kan verkregen worden via het OCMW (Liliane.DORISSEN@ocmw-st-truiden.be) of via een mail naar burgemeester@sint-truiden.be.

 

 

 

 

Hieronder vindt u het integrale voorwoord dat OCMW-voorzitter Robert Bamps en burgemeester Ludwig Vandenhove geschreven hebben voor deze brochure.

 

 

Beste lezer

 

 

Dementie is een ziekte waarop nog steeds een zeker taboe rust en waarvan mensen niet echt weten hoe ze er moeten mee omgaan.
Vooroordelen en clichés bepalen het beeld dat de bevolking heeft van deze ziekte, die niet zelden angst of zelfs afkeer oproept. Nochtans neemt het aantal mensen met dementie hand over hand toe en moet dit probleem dringend bespreekbaar gemaakt en aangepakt worden.
Met verenigde krachten willen het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - en het stadsbestuur dementie ook op de lokale politieke agenda zetten en er financiële middelen voor uittrekken. Vandaar dit initiatief.

 

 

In deze brochure laten we alle sprekers van vanavond aan het woord: de professoren
Christine Van Broeckhoven en
Antoon Van den Braembussche, elk vanuit hun onderzoeksdomein, maar ook enkele getuigen over hun ervaringen uit het dagelijkse leven met dementerende personen, hetzij als mantelzorger, hetzij als professionele hulpverlener.

We houden eraan hen hartelijk te bedanken voor hun medewerking.

 

 

In het OCMW-woonzorgcentrum 't Meiland is één derde van de bewoners dementerend. Vanuit dit gegeven is er in het woonzorgcentrum al een zekere expertise aanwezig.  Bovendien is er recentelijk een referentiepersoon dementie aangeduid, die het dementiebeleid binnen het OCMW dienstoverschrijdend aanstuurt en coördineert.
De achterliggende doelstelling is om vanuit één bepaalde visie, zowel in het woonzorgcentrum, als in de thuisdiensten, de dementieproblematiek te benaderen.

 

 

Naar schatting wordt 70% procent van de mensen met dementie thuis verzorgd door hun partner of kinderen: een niet te onderschatten opgave voor deze mantelzorgers.
Om aan deze noden tegemoet te komen, is er binnen de OCMW-thuisdiensten een nieuw project ontwikkeld: 'Wellness in de thuiszorg’, belevingsgerichte zorg voor mensen met dementie in een thuissituatie.
De nieuwe dienstverlening is gericht op de ondersteuning van zowel de dementerenden, als hun mantelzorgers en gaat van start op 1 januari 2011.

 

 

Ons doel is om met alle mogelijke middelen dementie onder de aandacht te brengen van het grote publiek EN zoveel mogelijk personen, verenigingen, instanties, … hierbij te betrekken. Daarom zijn we dan ook erg opgetogen dat professor
Christine Van Broeckhoven, vooraanstaand onderzoeker en specialist op vlak van dementie, bereid is gevonden om het startschot te geven.  

 

 

Robert Bamps                                                                             
OCMW-voorzitter                                                               

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester

 

 

 

 

 

Het gedicht ‘Hoe afscheid nemen’ van Herman Rohaert wil ik u eveneens niet onthouden.”, besluit Ludwig Vandenhove.
“De bedoeling is om het zo snel mogelijk in de openbare ruimte te brengen in de omgeving van het OCMW.”

 

 

HOE AFSCHEID NEMEN

 

 

Dag na dag heb ik vastgelegd,
onvermoeibaar, obsessioneel, feit
na feit, gebeurtenis op emotie.

 

 

Geordend heb ik, gecatalogiseerd,
boekgehouden, in kaart gebracht
met woorden, cijfers, lijnen en
arceringen groen, blauw, zwart
en rood.

 

 

In steen ligt alles hier in mijn
hoofd gebeiteld, voor altijd.

 

 

Maar ik besef en weet, ik heb me
vergist, zag over het hoofd, ik heb
vergeten: de sleutel, het codewoord,
waar, wie?

 

 

Blind tast ik muren af, verlies me in
labyrint, vreemde gezichten prevelen
me toe, woorden slaan met
stomheid.

 

 

Bitter deze rouw, hoe afscheid
nemen nu? Mijn gister kan ik niet
meer openbreken, mijn heden,
mijn morgen voor altijd
braak.

 

 

© Herman Rohaert

 

 

Zie ook de website www.ocmw-st-truiden.be. U vindt er een verslag met foto’s van de lezing onder de rubriek actueel en deelrubriek ‘lezing dementie 04102010’.