Stad Sint-Truiden krijgt een bemiddelaar inzake jeugdcriminaliteit!

Jeugdcriminaliteit is een ernstig probleem dat blijft toenemen in de huidige samenleving.
Naar aanleiding van dit fenomeen, vooral in de grootsteden, heeft de federale regering beslist de strijd tegen jeugddelinquentie te versterken. De federale regering wil een bijkomende steun bieden aan de steden en gemeenten om zo een efficiënte strijd tegen de jeugdcriminaliteit te voeren.

De wet op de administratieve sancties - in gevallen van jeugdcriminaliteit - voorziet een bepaalde procedure van bemiddelen. Die procedure is verplicht voor minderjarigen van 16 tot 18 jaar. Het blijkt echter dat deze bemiddelingsprocedure nog onvoldoende wordt nageleefd omwille van het personeelsgebrek in sommige steden en gemeenten.

Om de verzoeningsprocedure toch te kunnen naleven, stelt de federale staat per gerechtelijk arrondissement een voltijdse bemiddelaar ter beschikking van steden en gemeenten. Die bemiddelaar is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de organisatie van de bemiddelingsprocedure bij minderjarigen van 16 jaar en ouder. Dit alles staat in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de jeugdcriminaliteit.

De stad Sint-Truiden juicht een dergelijk initiatief toe. Toen bevoegd minister voor Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie Christian Dupont met dit voorstel op de proppen kwam, heeft burgemeester Ludwig Vandenhove dan ook onmiddellijk in zijn hoedanigheid als senator de kandidatuur van de stad Sint-Truiden gesteld. De bemiddelaar is inmiddels toegewezen aan de stad Sint-Truiden.
De bemiddelaar zal werken voor het hele gerechtelijke arrondissement Hasselt en zal tewerkgesteld worden in de Preventiewinkel in Sint-Truiden.

Voor de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is het (on)veiligheidsgevoel van de burger een prioritair aandachtspunt.
Hoewel de specifieke jeugdcriminaliteit in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken al relatief laag ligt, wordt via de bemiddelaar gehoopt deze nog te doen dalen en het veiligheidsgevoel van de burger nog te versterken.