Sp.a wil het gevoerde sportbeleid (‘sport in de breedte’) verderzetten!

Sedert de sp.a vanaf 1 januari 1995 mee de bestuursmeerderheid uitmaakt met als schepen van sport
Johnny Vangrieken en burgemeester
Ludwig Vandenhove is er in Sint-Truiden een realistisch sportbeleid gevoerd dat sterk gericht is op de clubs en de verenigingen.

Ondanks de feitelijke nieuwe coalitie van CD&V en Open VLD en hun openlijke tegenstand, is de sp.a vast van plan dit beleid door te trekken.

“Tijdens de 2 vorige legislaturen hebben we steeds getracht de sportinfrastructuur op een betaalbare en inventieve manier uit te breiden. Vandaar de keuze om akkoorden te maken, zowel met het asielzoekerscentrum in Bevingen, als met het gemeenschapsonderwijs (sporthal Jodenstraat) om hun sporthallen te gebruiken tijdens de uren dat ze dit zelf niet doen.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

Dit beleid heeft een dubbel motief:

 

-        de infrastructuur qua sporthallen uitbreiden zodat het zo weinig mogelijk kost aan de Sint-Truidense belastingsbetaler;

 

-        de infrastructuur zo efficiënt mogelijk gebruiken (ook buiten de uren dat de asielzoekers en/of leerlingen er geen gebruik van maken).

 

“Nu er zich problemen voordoen met het dak van de sporthal van het gemeenschapsonderwijs in de Jodenstraat, wil de sp.a dat er maximaal getracht wordt door (harde) onderhandelingen met de verantwoordelijken, via erfpacht of een andere formule, om deze sporthal te kunnen blijven gebruiken voor de sportclubs van Sint-Truiden. Op korte termijn is er immers geen alternatief en de sp.a wil absoluut niet dat de betrokken sportclubs zonder accommodatie komen te zitten.”, aldus schepen van sport Johnny Vangrieken.

 

 

 

 

 

CD&V en Open VLD zien dit anders, zijn tegen de mogelijke operatie voor de sporthal in de Jodenstraat en lanceren onmiddellijk de idee van een nieuwe, bijkomende sporthal op het sportcomplex Sint-Pieter.
Sp.a heeft op zich niets tegen dit idee, maar:

 

 

-        op korte termijn biedt dit geen oplossing voor de getroffen sportclubs. De bouw van zulke nieuwe sporthal zal immers heel wat tijd in beslag nemen (consultatie buurt, het opstellen van een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) om de effecten qua mobiliteit na te gaan, etc.);

 

-        de kostprijs moet ernstig bekeken worden;

 

-        indien na een gedegen dossiersamenstelling blijkt dat deze nieuwe sporthal kan, is dit geen bijkomende luxe. Immers, uit alle vergelijkbare cijfers met andere gemeenten en steden blijkt dat Sint-Tuiden zeker geen teveel heeft aan sporthalinfrastructuur heeft.

 

“Het sp.a-standpunt past perfect is onze visie 'sport in de breedte' (alle inwoners de kans geven om zo goedkoop mogelijk en in zo goed mogelijke omstandigheden hun sport te beoefenen).

 

 

In de voorbije 2 legislaturen heeft de sp.a steeds verdedigd dat er op een evenwichtige manier samenwerkingsakkoorden afgesloten werden met zowel het vrije net, als met het gemeenschapsnet.
De overgave van het gemeentelijk onderwijs in onderling akkoord aan beide netten is hiervan het beste bewijs.
Elke neutrale waarnemer zal dit toegeven. Van een bevoordeling van het gemeenschapsnet is in dit dossier van de sporthal dan ook geen sprake.”, zeggen Johnny Vangrieken en Ludwig Vandenhove.

 

 

Blijkbaar zijn politieke spelletjes voor CD&V en Open VLD belangrijker dan de (sport)verenigingen!