Sp.a wil de stad Sint-Truiden in alle ernst en verantwoordelijkheid verder besturen!

“Hoezeer ze mij ook ‘de duvel aandoen’ en hoe zwaar het ook is om dit menselijk te blijven doen en te blijven dragen, zal ik, net zoals de afgelopen 14 jaar, altijd en in alle omstandigheden mijn verantwoordelijkheid blijven opnemen als burgemeester in het belang van de stad Sint-Truiden en alle Truienaren.
Zo ben ik in de politiek gestapt en ik zal dit blijven doen tot mijn laatste dag dat ik actief aan politiek doe.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de huidige problemen in ‘zijn geliefd Sint-Truiden’.

Sp.a-Limburg staat volledig achter haar mandatarissen in Sint-Truiden en heeft hieromtrent een persconferentie gegeven op vrijdag 9 januari 2009 bij monde van provinciaal sp.a-voorzitter Herman Reynders en sp.a-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers Peter Vanvelthoven.

Hieronder vindt u de integrale tekst van de persconferentie.

De sp.a, met als burgemeester Ludwig Vandenhove, maakt sedert 1 januari 1995 onafgebroken deel uit van de bestuursmeerderheid in Sint-Truiden en heeft altijd positief bijgedragen tot het beleid via betaalbare, realistische projecten binnen een gezond financieel kader en een langetermijnvisie.

De sp.a probeert dit ook te doen in de nieuwe legislatuur sedert 1 januari 2007, maar het is een publiek geheim dat dit niet van een leien dakje loopt. Zeker het laatste jaar zijn de (politieke) problemen in Sint-Truiden niet meer weg te denken, ondanks de uitgestoken hand van de sp.a en haar mandatarissen. De sp.a heeft haar wijze van besturen nochtans niet gewijzigd en neemt steeds haar verantwoordelijkheid op in functie van de slagkracht, die de Sint-Truidense kiezer haar heeft toegekend, het aantal verkozenen in de gemeenteraad, het aantal uitvoerende mandaten en het gesloten coalitieakkoord.

De laatste tijd hebben de sp.a in het algemeen en burgemeester Ludwig Vandenhove in het bijzonder het steeds moeilijker om de stad op een ernstige manier te besturen.
Deze situatie is helemaal niet goed voor de stad Sint-Truiden en zelfs voor de regio gezien de omvang en uitstraling van Sint-Truiden.

Bij dit alles komt nu nog, en dit is in feite de echte aanleiding voor deze persconferentie, dat zowel sp.a-schepen
Filip Moers/>, als burgemeester Ludwig Vandenhove sedert deze week officieel weten dat er strafklachten tegen hen zijn ingediend.
Bij Filip Moers gaat het over laster en eerroof, inmenging in de uitoefening van de wetgevende macht door openbare ambtenaren en inbreuken op de artikelen 194, 195, 227 en 254 van het strafwetboek,  bij Ludwig Vandenhove over de laatste twee elementen.

Deze klachten zijn ingediend door Open VLD-schepen Roland Duchatelet, die dit ook formeel bevestigt.
Hij heeft deze klachten ingediend naar aanleiding van de zogeheten ‘afbakening van het kleinstedelijk gebied’.

Zonder echt op de inhoud in te gaan toch dit: sp.a-Sint-Truiden heeft in dit dossier politiek gelijk gekregen (de bestendige deputatie unaniem en de provincieraad in grote meerderheid hebben hen hierin gevolgd). Bovendien heeft gouverneur Steve Stevaert (in het kader van zijn administratief toezicht) geoordeeld dat er in het dossier wel degelijk belangenvermenging was in hoofde van schepen Roland Duchatelet.

U zal begrijpen dat deze strafklachten zeker de werking van de bestuursorganen in Sint-Truiden niet ten goede zal komen.
Wat kunnen de sp.a-verkozenen rond de vergadertafel van democratisch verkozen bestuursorganen nog zeggen zonder het gevaar te lopen opnieuw gerechtelijk vervolgd te worden?
In welke mate mag een verkozene nog OPEN communiceren met de bevolking?
Misschien komt er wel een gerechtelijke klacht na deze persconferentie!

Het gaat hierbij om een onuitgegeven precedent dat politici elkaar niet met argumenten proberen te overtuigen en/of zich niet neerleggen bij democratische beslissingen en/of stemmingen, maar hun collega’s omwille van politieke uitspraken voor de rechtbank brengen.
Voor sp.a-Limburg gaat het hier om iets zeer fundamenteels, te weten de aantasting van (gemeentelijke) democratie.


Als sp.a-Limburg vragen wij:

- dat Open VLD er alles aan doet opdat schepen Roland Duchatelet deze klachten zou intrekken;

- dat de persoonlijke aanvallen, tot zelfs gerechtelijke stappen toe, op sp.a verkozenen in het algemeen en op burgemeester Ludwig Vandenhove in het bijzonder, ophouden.


Sp.a-Limburg blijft voor 100% achter zijn verkozenen in
Sint-Truiden in het algemeen en schepen Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove in het bijzonder staan.

Schepen Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove zullen, indien deze strafklachten aangehouden blijven en uiteindelijk voor de rechtbank zouden komen, zich met de normale juridische middelen verdedigen.

Wat het verdere bestuur van de stad Sint-Truiden betreft, heeft burgemeester Ludwig Vandenhove schriftelijk om een dringend onderhoud gevraagd bij gouverneur Steve Stevaert.

Deze demarche bij de gouverneur kadert in de bekommernis van de sp.a voor de bestuurbaarheid van de stad Sint-Truiden.
Het is een duidelijk signaal van burgemeester Ludwig Vandenhove dat hij alle mogelijke inspanningen wil doen om het goede bestuur van de stad te verzekeren.