Sint-Truiden: proeftuin voor interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog!

In november 2005 deed ik een oproep om in Sint-Truiden te starten met een interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog, te beginnen binnen het onderwijs.

In deze sector ontmoeten verschillende culturen en religies elkaar op een georganiseerde en gestructureerde wijze. Mijns inziens een geschikte plaats om een permanente dialoog aan te gaan en aan te moedigen. 

Op woensdag 18 januari 2006 is een eerste aanzet aan deze dialoog gegeven door met de verschillende secundaire scholen over de netten heen over dit thema van gedachten te wisselen.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

- De scholen delen een nood aan een permanent overleg over deze thematiek. Er dient een structureel overleg te worden uitgebouwd waarin verschillende scholen, over de netten heen, participeren.

- De activiteiten die scholen nu rond multiculturaliteit en het interlevensbeschouwelijke organiseren, willen we bundelen in één gezamenlijke themaweek. Dit voornemen zou dit schooljaar of zeker het volgende gerealiseerd moeten kunnen worden.

-Op het einde van de gezamenlijke themaweek zal er een slotactiviteit voorzien worden, bijvoorbeeld in het opvangcentrum voor asielzoekers in Bevingen.

- We willen tot een basistekst komen waarin we een gezamenlijke visie op de multiculturele en multireligieuze samenleving in Sint-Truiden weergeven. Deze tekst kan door de leerkrachten, die levensbeschouwelijke vakken geven, als basis worden gebruikt in hun les in de themaweek. De tekst wordt ondertekend door de scholen en vertegenwoordigers van de religies en levensbeschouwingen.
Hier zal ook een publieksmoment aan gekoppeld worden.

Begin februari vindt het volgende overleg plaats en zullen de conclusies verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd.

Hieronder vindt u nogmaals mijn oproep.
 
“Er is meer dan ooit wederzijds respect en een goede dialoog nodig tussen de verschillende bevolkingsgroepen, tussen autochtonen en allochtonen van welke godsdienst dan ook.
Iedereen, elke generatie, heeft hierin haar/zijn verantwoordelijkheid, maar vooral de jeugd en het onderwijs moeten hierin een belangrijke rol spelen.”