Sint-Truiden kiest voor de 0,7-norm!

Een groot deel van de wereldbevolking heeft geen uitzicht op een welvarende toekomst. Waarom slagen we er niet in die reusachtige ongelijkheid op wereldschaal te reduceren, terwijl er genoeg rijkdommen zijn?


Op deze en andere vragen geeft het stadsbestuur van Sint-Truiden een resoluut antwoord. De stad zal in haar de strijd tegen armoede hier, maar ook in de wereld, nog een tandje bijsteken.
Op die manier worden internationale thema's ook vertaald op het politieke niveau, de stad of gemeente, dat het dichtst bij de burger staat.In 2006 sprak burgemeester
Ludwig Vandenhove/> zich uit voor een sterkere samenwerking tussen de beleidsterreinen van ontwikkelingssamenwerking, integratie en duurzaam beleid. Samenwerking moet en kan deze diensten versterken in hun maatschappelijke opdracht, namelijk het duurzaam verbeteren van de levensomstandigheden.
Binnen de bevoegdheidsverdeling, na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2007, nam hij dan ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze drie beleidsterreinen op zich.
Hij is daarmee één van de weinige lokale mandatarissen in Vlaanderen, zeker als burgemeester, die deze drie beleidsthema's onder zijn bevoegdheid heeft.

Bij zijn aantreden gaf hij de opdracht aan de betrokken diensten ontwikkelingssamenwerking, integratie en duurzaam beleid om samen met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) een beleidsplan te ontwikkelen voor de periode 2008 tot 2012. Hierbij moet de samenwerking tussen de verschillende diensten resulteren in een gezamenlijk beleid en acties voor de samenwerking met de nieuwe inwoners van vreemde afkomst, voor de groei van de solidariteit van onze inwoners met de bevolking in het zuiden en voor een duurzaam (be)leven voor de eigen bevolking.
De horizontale integratie van de drie beleidsterreinen is een unieke doelstelling die in Vlaanderen haar gelijke niet kent. Dit betekent ook dat hiervoor de nodige inspanningen geleverd zullen worden gedurende de hele legislatuur.

Als belangrijk engagement voor het slagen in dit doel zal de stad dan ook tussen 2008 en 2012 het budget voor ontwikkelingssamenwerking - in de brede betekenis van het woord - laten groeien tot 0,7% van de gewone begroting.
Hierdoor zet Sint-Truiden zich aan de kop van het peloton van de Vlaamse gemeenten wat betreft de drie beleidsdomeinen ontwikkelingssamenwerking, integratie en duurzaam beleid. Deze internationaal aanvaarde 0,7-norm kan bereikt worden door ofwel een budget in de begroting hiervoor impliciet vrij te houden en/of te verhogen, ofwel door effectief horizontaal te werken en op zo veel mogelijk beleidsterreinen (zoals sport, cultuur, jeugd, economie, enz.) te kiezen voor duurzame beleidskeuzes. Zo besliste het stadsbestuur bijvoorbeeld om haar jaarlijkse bijdrage aan het solidariteitsfonds van Universiteit Hasselt dit jaar toe te kennen aan een maatschappelijk project in Kongo. Ook inspanningen met betrekking tot bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemerschap zijn een duurzame keuze.

De 0,7-norm is een symbool in de wereld van ontwikkelingssamenwerking. Al meer dan drie decennia is ‘0,7’ het cijfer dat symbool staat voor meer middelen voor de landen in ontwikkeling. Dit percentage werd in 1970 afgesproken door alle nationale staten. Het betekent dat 0,7% van het Bruto Nationaal Product (BNP) naar ontwikkelingslanden moet gaan. Op dit moment zijn er wereldwijd maar 5 landen die deze norm halen. Omdat de steden en gemeenten geen Bruto Gemeentelijk Product hebben,  wordt voor hen de berekening op basis van hun gemeentelijke begroting gemaakt.

Solidariteit mag niet bij woorden blijven en moet elke dag van het jaar gelden, dag in dag uit, 365 dagen lang. Het moet als het ware een levenshouding zijn (worden) in ons rijke Westen en ons rijke Vlaanderen!
Het is belangrijk dat de inwoners van Sint-Truiden kunnen tonen aan de buitenwereld dat de solidariteit met andere volkeren echt een verschil kan maken. Het beleid kiest voluit voor de bewustmaking rond en het vergroten van het draagvlak voor de ontwikkelingssamenwerking, integratie en duurzaamheid. De middelen die vrijgemaakt worden, zullen besteed worden aan rechtstreekse projectsteun in ontwikkelingslanden, aan onze stedenband met Nueva Guinea in Nicaragua én aan educatieve programma’s en acties in Sint-Truiden, zodat onze bevolking betrokken wordt bij dit beleid.

Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> riep in zijn verschillenden nieuwjaarsboodschappen al op tot een maximale medewerking van iedereen voor een duurzaam beleid, onder andere om de Kyoto-norm te behalen, om van Sint-Truiden een 'fair trade'-stad te maken, etc. Ook hier geldt 'Geen woorden, maar daden!'.

Vanuit Sint-Truiden kunnen we de wereld niet veranderen. Wel kunnen we op ons lokale niveau trachten een steentje bij te dragen aan de uitbouw van een rechtvaardige en eerlijke wereld. Het is een uitdaging voor de stad te streven naar verandering. Met de middelen die onze stad ter beschikking stelt via dit beleidsplan ontwikkelingssamenwerking, worden mogelijkheden gegeven voor een duurzame verandering.