SDG ‘s: concreet graag

Op dinsdag 22 september 2020 bracht het Rekenhof verslag uit in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement over de Sustainable Development Goals (SDG’s) in Vlaanderen.

Met zijn ‘preparedness review’ voor België onderzocht het Rekenhof hoe de overheden zich uitdrukkelijk engageren en organiseren ten aanzien van Agenda 2030.
Er is nagegaan of de diverse overheden in België een adequaat systeem hebben om de SDG’s te realiseren, de voortgang ervan op te volgen en erover te rapporteren.

“Ik blijf bij mijn beschouwing over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
Het is een goed systeem, maar het moet voldoende praktisch toegepast worden. Er is immers al genoeg theorie in de (internationale) politiek”, aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Het Vlaams plan, waarbij de SDG ’s een centrale rol spelen -Vizier 2030- bevat enkel doelstellingen.
De concrete beleidsmaatregelen moeten uitgewerkt worden binnen het regulier beleid. Maar binnen de huidige beleidsnota’s worden de doelstellingen niet geconcretiseerd, terwijl bij de jaarlijkse rapportage toch best die link wel gemaakt zou worden. Zo zouden we kunnen zien welke maatregelen gelinkt zijn aan welke doelstellingen en aan welke doelstellingen er nog geen enkele maatregel gekoppeld is.

De coördinatie op Belgisch niveau moet gebeuren door de Interministeriële Conferentie voor Duurzame Ontwikkeling (IMCDO), maar deze is al niet meer samengekomen sinds 2017.
Is Vlaanderen van plan een initiatief te nemen en binnen welke timing?

Er is nood aan concrete indicatoren om eventuele vooruitgang te meten.
In Vlaanderen kijken wij daarvoor naar Statistiek Vlaanderen (www.statistiekvlaanderen.be). Maar vindt er ook overleg plaats met het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, zodat de deelstaten niet naast elkaar door werken? Met andere woorden, is er een enigszins vergelijkbare set aan indicatoren, die kan gehanteerd worden?

Dit rapport kijkt naar de federale overheid en de deelstaten. Maar een belangrijke rol is eveneens weggelegd voor de lokale besturen.
Op welke manier brengt de Vlaamse overheid hun inspanningen en ‘prepardness’ in kaart?

Minister-president Jan Jambon vindt mijn suggestie goed om de beleidsnota’s op te bouwen rond de doelstellingen en de maatregelen.
Hij belooft een initiatief te nemen rond de samenroeping van de IMCDO.