Reorganisatie Toerisme Vlaanderen (TVL): nog veel vragen

Op dinsdag 2 februari 2021 was er een hoorzitting met de ‘grote baas’ Peter De Wilde van TVL in de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams parlement.
“Een aantal vragen werden beantwoord, maar een aantal, misschien nog meer nieuwe vragen kwamen boven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat is des te erger gezien de grote uitdagingen waarvoor de toeristische sector staat omwille van Covid-19.”

Ludwig Vandenhove voerde het woord namens de sp.a-fractie en stelde een aantal vragen.

“Mijn opener”, zegt Ludwig Vandenhove.
Het lijkt mij eerder ‘een goednieuwsshow’ dan een toelichting.

Een samenvatting.

-Reorganisatie
De hervorming blijft voor veel onrust en twijfels bij het personeel zorgen.
De nieuwe structuur is (nog) niet uitgebouwd, de processen zijn (nog) niet in kaart gebracht, er is veel onduidelijkheid over de buitenlandkantoren...

Ook bij een aantal gemeentebesturen, die actief samenwerken met TVL, zijn er heel wat vragen.
Bij de tevredenheidsenquête was er een reactie van 33% vanwege de publieke actoren, eerder laag.
Is daar een verband?

De oude structuur voldeed zogezegd niet meer aan de nieuwe werking (zie beleidsnota en Reizen naar Morgen). Waarom?
Wat is de basis om aan te nemen dat de huidige matrixstructuur, waarbij personeelsleden volgens hun ‘expertise’ in tijdelijke themagroepen aan een thematisch project zullen werken, beter zal functioneren dan de oude structuur?

De opgebouwde expertise wordt nu versnipperd over diverse ‘hubs’. Zo worden de directeurs en de medewerkers van de buitenlandkantoren over diverse thema-hubs verspreid. Zogezegd omwille van integratie, maar de facto krijgen ze bovenop hun functie eveneens taken in de nieuwe hub.
Hoe kan op die manier de efficiëntie van het buitenlands netwerk gegarandeerd worden?

Door de integratie van de medewerkers van de buitenlandkantoren, moeten nu alle vergaderingen in het Engels en het Nederlands plaatsvinden en tevens moeten alle documenten in beide talen beschikbaar zijn.
Hetzelfde geldt voor bijeenkomsten met externe Vlaamse toeristische partners.
Dit vergt extra inspanningen van de betrokken medewerkers. Bovendien komen daar de reorganisatie en de taken in het kader van de relance nog bij.

Er is nu veel meer onduidelijkheid rond de financieringsinstrumenten.
Hier is dringend meer transparantie nodig.
Waar er vroeger procedures met heldere criteria waren, waaraan aanvragers konden deelnemen, lijkt het nu eerder op toewijzingen zonder inspraakmogelijkheden. Specifiek heb ik die vraag zeker ook bij de diverse projecten qua onroerend erfgoed.
Speelt de politieke invloed hier (een grote(re) rol) in plaats van objectieve criteria?

Dezelfde opmerking van onvoldoende transparantie geldt bij investeringen.
Er zijn heel wat vragen bij het functioneren van de Chief Executieve Officer (CEO) zelf.
Het vertrouwen van het personeel ligt zeer laag.
De overhaaste reorganisatie bevordert het wantrouwen nog.
De nieuwe structuur is al in voege getreden, terwijl de taken en doelstellingen nog gedefinieerd moeten worden. Dat is toch een rare manier van werken.
Het is vreemd dat een reorganisatie wordt doorgevoerd als fundamentele punten (nog) niet zijn uitgeklaard.
Ik heb de indruk dat deze reorganisatie op papier mooi is, de praktijk is iets anders.

Er komt ‘een revisie’, ‘een evaluatie’ in juni 2021.
Gaat de huidige onzekerheid tot dan doorgaan, met alle gevolgen van dien?

Er is de laatste jaren een toenemend aantal externe consultants aan de slag bij TVL.
Dit gaat ten koste van contractueel en statutair personeel.
Hoe ziet de administrateur-generaal de evolutie van het aantal en de kwaliteit van het toekomstig personeel?

Nog heel veel vragen en onzekerheden dus, wordt ongetwijfeld vervolgd.
Ik ga alleszins op korte termijn een aantal bijkomende schriftelijke vragen stellen.”