PLOT krijgt opnieuw goede punten!

Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) heeft  na de politieopleiding ook een goed rapport gekregen voor de brandweerschool.

Dit opent perspectieven voor de toekomst van het veiligheidsonderwijs in Limburg.”, zegt  gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove.

Joëlle Milquet, vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse Zaken en van Gelijke Kansen heeft een auditrapport over de brandweerscholen laten maken.

Wat de 5 Vlaamse scholen betreft, kunnen de meeste hun erkenning behouden.
Ze beschikken allemaal over de vereiste en nodige kwaliteiten. Er moet wel een uniformering van bepaalde punten voorzien worden.
In de conclusie van het rapport wordt aangestuurd op een fusie van de brandweerscholen in Wallonië, waarbij aan Waalse zijde 2 opleidingscentra zouden blijven bestaan: Jurbize en Luik.
De 3 andere scholen zouden door hun gebrek aan investeringen in het verleden beschouwd worden als  satellieten van de 2 pilootcentra.

De minister van Binnenlandse Zaken wil een Koninklijk Besluit (KB) uitvaardigen waarin normen vastgelegd worden waaraan brandweerscholen minimum moeten voldoen.
Ludwig Vandenhove citeert (pagina 34 van het eindrapport): ”De centra moeten over voldoende infrastructuur en logistiek omkaderingspersoneel beschikken om erkend te worden. Daartoe moet het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele veiligheid  (KCCE), in samenwerking met de directeurs, een globaal plan opstellen en de daartoe benodigde infrastructuur vast leggen en bepalen. De kwaliteit van de opleiding, dat wil zeggen de geleverde dienst aan de burgers en de veiligheid van het personeel, zal verplicht passeren langs de definitie van deze normen.”
Er wordt van uitgegaan dat het moeilijk zal zijn voor alle Franstalige scholen om een erkenning te krijgen met de voorgestelde fusie als gevolg.

PLOT staat model bij de normen, die uitgewerkt worden om opgenomen te worden in het KB. Zo wordt verwezen naar een minimale oppervlakte van 2 hectare voor een brandweercentrum, exact de grootte van het brandweerterrein ven het PLOT.

In een persbericht van dinsdag 14 mei 2013 stelt de Minister onder andere: “Er zal een voorstel worden neergelegd, om het opleidingslandschap te reorganiseren, te optimaliseren en te versterken, en om de synergiën te versterken en de schaalvoordelen alsook de herinvestering in de kwaliteit.”

Dit ziet er dus goed uit voor het PLOT, ook al moeten we waakzaam zijn.
In België weet je nooit met de communautaire evenwichten.

De provincie Limburg voorziet voldoende middelen om te investeren in PLOT, zowel in de politieopleidingen, als in de brandweerschool.
Op die manier willen we de veiligheidsopleidingen nog meer verankeren in Limburg.
Voor de uitbouw van het brandweergebeuren zal verder maximaal samengewerkt worden met de privé-sector, ook voor wat betreft de geplande investeringen.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere Opleiding brandweer krijgt goede punten, TVL-nieuws, 2 juli 2013.

Zie ook  Politieonderwijs blijft in Limburg van 12 juni 2013 op deze website.