Petanquers ‘achtervolgd’ in nieuwe locatie

 

De petanquers van Petanqueclub Sint-Truiden (PCST) dreigen hun nieuwe lokalen in de voormalige groendienst van de stad Sint-Truiden te moeten verlaten. Nochtans heeft een meerderheid van de gemeenteraad op maandag 19 november 2012 ingestemd met een huurcontract dat conform is met de huurcontracten, die al jaren gelden voor alle verenigingen die een lokaal of gebouw huren van de stad.

 

Dit is al(weer) een mooi voorbeeld van het gebrek aan politieke moed, de inconsequentie en de achterbaksheid van de oude/nieuwe meerderheid CD&V/Open Vld.”, zegt gedeputeerde en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

 

“Onvoorstelbaar.”, aldus sp.a-fractieleider  Filip Moers.

“Door de plannen van de Belgacomsite zijn de talrijke petanquespelers daar ‘weggejaagd’. Bij de behandeling van de slopingsvergunningsaanvraag had sp.a nochtans als voorwaarde gekoppeld dat er eerst een alternatief moest zijn voor de beoefenaars van deze volkssport bij uitstek.

Het getuigt van weinig politieke moed en inconsequentie dat CD&V en Open Vld telkens met ons meegestemd hebben voor deze plannen in het college van burgemeester en schepenen en in de gemeenteraad tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.

Blijkbaar durfden ze het niet aan, omwille van louter electorale redenen, om voor de verkiezingen tegen dit project te stemmen.

Waarom heeft het college van burgemeester en schepenen op vrijdag 29 juni 2012 unaniem beslist om de jeugduitleendienst te verhuizen naar het gebouw naast dat van de vroegere groendienst en het sanitair in de vroegere groendienst te vernieuwen?

Waarom heeft de gemeenteraad op maandag 20 augustus 2012 unaniem beslist om een dossier op te starten om een nieuwe verwarming in de vroegere groendienst te plaatsen?”.

 

“De Bouwinspectie heeft 2 dagen na de gemeenteraad van maandag 19 november 2012 een bezoek gebracht aan het terrein van de voormalige groendienst en heeft een proces –verbaal (PV) opgesteld (zowel tegen de petanqueclub, als tegen de stad Sint-Truiden), waarbij alles in zijn oorspronkelijke staat moet hersteld worden zo niet zal een dwangsom gevorderd worden.

 

Toeval of in opdracht en/of na een (politieke) klacht?

Wij denken dit laatste.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

Als sp.a menen wij over voldoende argumenten te beschikken dat deze tijdelijke omvorming van een beperkt gedeelte van de vroegere groendienst tot overdekte petanquehal geen probleem hoeft te zijn.

 

Diverse ploegen, waaronder senioren, spelen al jaren in competitieverband (momenteel in 2de federale, 1ste provinciale en 3de en 4de afdeling) en kunnen zomaar niet zonder alternatief op straat gezet worden. Bovendien maakt Wiric, een ondersteuningscentrum voor volwassen personen met een verstandelijke handicap, elke maandag met een 10 –tal personen gebruik van deze accommodatie. Deze mensen met een verstandelijk handicap speelden eerder op de Belgacomsite en dreigen eveneens hun geliefde sport niet meer te kunnen beoefenen.

 

De beperkte ingrepen  zijn zowel qua materiaalkeuze, als qua uitvoering op een dergelijke manier gebeurd dat hiermee het tijdelijk karakter van dit alternatief nogmaals onderstreept wordt.

De investeringen in functie van de petanquers, zoals het sanitair en de verwarming, zijn eveneens van nut voor het stadspersoneel, die nog steeds gebruik maken van dit gebouw. Daarenboven kan de ruimte dienen voor het stadspersoneel tijdens de sportdag en/of bij andere gelegenheden.

 

Filip Moers: “Het is zeker niet de bedoeling van sp.a om zomaar clubs te vestigen op locaties en/of in gebouwen, die daar ruimtelijk niet voor geschikt zijn. Integendeel, het is juist op initiatief van sp.a dat wij gedurende de 18 jaar dat we deel uit maakten van het beleid en de bevoegdheid sport en/of ruimtelijke ordening hadden, er heel wat sportaccommodaties via diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) geregulariseerd werden.

Vele andere gemeenten en steden kunnen hier een voorbeeld aan nemen.

Juist daarom geloven wij niet in het toevallig optreden van de Bouwinspectie.

 

sp.a heeft niet geaarzeld om tijdens het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 7 december 2012 een advocaat aan te stellen met een tweeledige opdracht: enerzijds de petanquers, die op vrijwillige basis en met instemming en met materiaal van de stad werken hebben uitgevoerd, in bescherming nemen, anderzijds de rechter overtuigen dat dit tijdelijk onderkomen voor deze activiteit in dit gebouw in een Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) -zone geen onoverkomelijke ruimtelijke problemen zal creëren.

Eigenaardig genoeg heeft het college van burgemeester en schepenen dit voorstel unaniem goedgekeurd, wat er op zou kunnen wijzen dat bepaalde politici misschien de gevolgen van hun daden niet echt goed hebben ingeschat.”

Wordt vervolgd!

 

 

Zie onder andere ‘Petanquers moeten lokalen ontruimen’, Het Nieuwsblad, 12 januari 2013

 

Zie ook ‘Petanquehal is een feit’ van 22 november 2012 op deze website.