Opvolging Corona: goed werk van de Vlaamse Ombudsdienst

Op dinsdag 6 mei 2020 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement een bespreking plaats van het jaarverslag 2019 van de Vlaamse Ombudsdienst en van het aanvullend document rond Corona.

In elke commissie worden telkens die punten uit het jaarverslag en uit het aanvullend document besproken, die er inhoudelijk onder horen.

Mooi aanvullend rapport bij het jaarverslag 2019 van de Vlaamse ombudsdienst over de vele vragen, die leven bij de bevolking rond Corona”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Het is positief dat ook de vragen, die via de gemeentebesturen in het kader van de afgesloten overeenkomsten met de Vlaamse Ombudsdienst gesteld zijn, zijn opgenomen.
Gemeenten staan nog altijd het dichtst bij de burger.

Het uitgangspunt van de mensenrechten en grondrechten dat hierbij gehanteerd wordt, is goed.
Wat mij betreft, zou hier zelfs meer aandacht mogen zijn voor het aspect privacy.
Het respect voor privacy ligt dicht bij respect voor mensen- en grondrechten.
Het is niet omdat de privacywetgeving een federale bevoegdheid is, dat we er in Vlaanderen geen aandacht zouden moeten of mogen voor hebben.
Zeker in de huidige moeilijke periode, waar de politiek vaak niet verder kan kijken dan de urgente, bijna zelfs dagelijkse problemen en hoe die op te lossen, is het belangrijk om een onafhankelijke ombudsdienst te hebben, die erop wijst wat we als overheid beter kunnen doen.
Natuurlijk is er het principe en is er de toepassing en/of interpretatie in de praktijk.

Wat de rusthuizen betreft, is het duidelijk dat er gefaald is.
Het is één van de sectoren, die zeker uitgebreid aan bod moeten komen bij een grondige evaluatie van de aanpak van deze crisis.
De stelling van de ombudsman dat de werking van onze rusthuizen na deze crisis herdacht zal moeten worden, deel ik volledig.
Ik zou de ombudsdienst zelf willen oproepen om concretere suggesties te doen.
Senioren zullen nog moeilijker de stap naar een rust- of verzorgingstehuis zetten en thuiszorg en het aanpassen van de eigen woning zullen de norm worden.

Nog meer dan in de bejaardentehuizen zijn er het welbevinden en de rechten van personen met een handicap.
Bejaarden blijven in principe 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 in de rust- of verzorgingsinstelling, voor personen met een handicap ligt dat over het algemeen anders.
Personen met een handicap stonden/staan voor een verschrikkelijke keuze, voor zover het ging/gaat over een keuze en/of ze er eerder praktisch toe gedwongen werden/worden.
Ofwel in hun instelling verblijven, verstoken van hun familie, ofwel naar huis gaan, maar verstoken van de meeste zorg.

Heel goed dat er gepleit wordt voor meer aandacht voor personen in armoede.

De idee van internet als een basisrecht zijn we als sp.a sterk genegen.
Hetzelfde geldt voor de suggestie om één infolijn voor alle zorgvragers in plaats van de verschillende hulplijnen, die nu bestaan, te installeren.

Hoe sneller, hoe beter!

Tot slot pleit ik voor een betere samenwerking met de andere parlementaire ombudsdiensten.

Spijtig dat minister-president Jan Jambon niet wou ingaan om mijn concrete vragen rond de bejaardentehuizen, het toenemende armoedeprobleem als gevolg van Corona, een internetaansluiting voor elke Vlaming en één infolijn voor alle zorgvragers.
Hij laat die antwoorden over aan de collega’s vakministers: typisch voor de werking van Vlaanderen en het Vlaams parlement."