OPEN ruimte is van iedereen!

“De OPEN ruimte is van iedereen (recreanten zoals fietsers en wandelaars, milieuactivisten, landbouwers, fruittelers, jagers etc.) en iedereen moet er dan ook gezamenlijk zorg voor dragen.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In het samenwerkingsprotocol dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken afgesloten heeft met de verschillende wildbeheerseenheden, die op het grondgebied van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken actief zijn, is overeengekomen dat jagers en veldwachters alle overlastproblemen aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken melden. Het gaat hierbij om problemen zoals zwerfvuil, de aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer op de ruilverkavelingswegen, stropen, afval verbranden, vandalisme, de zogeheten éénmeterstrook niet respecteren etc.

Ook op dit vlak heeft de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een voorbeeldfunctie in België en Vlaanderen ten aanzien van heel wat andere gemeenten, steden en politiezones.
Over de samenwerking tussen de jagersverenigingen en de wildbeheerseenheden enerzijds en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de stad Sint-Truiden anderzijds, is er een artikel verschenen in het tijdschrift ‘JAGEN’.

Hieronder vindt u integraal het artikel.

Lokale politie, stadsbestuur en jagers samen op de barricaden tegen stroperij!

Dat Sint-Truiden al jarenlang een goede samenwerking heeft met de plaatselijke jagers konden onze lezers reeds verscheidene malen vaststellen in onze vorige nummers. Zo heeft Sint-Truiden vanaf de allereerste maal volop haar logistieke en andere steun verleend aan de zwerfvuilacties door de jagers en WBE’s. Ook subsidieert zij het onderhoud en aanleg van KLE’s Kleine Landschapselementen. De bloemrijke akkerranden, grasstroken en erosiebestrijdingproject kunnen rekenen op grote subsidiesteun door het stadsbestuur. Ook landbouwers kunnen genieten van een subsidie van 50euro/ha, als zij hun akkers inzaaien met groenbemesting die blijft staan tot 15 februari, (voedsel en dekking tijdens de winter voor wild en akkervogels!).
Nieuw op het palmares van de stad Sint-Truiden is de nauwe samenwerking van stadsbestuur, lokale politie en WBE’s in de strijd tegen de stroperij. In de nacht van 13 en 14 oktober hield de politie van Sint-Truiden Gingelom en Nieuwerkerken  voor het eerst een gecoördineerde actie tegen wildstroperij. De akkers en velden liggen er nu meestal kaal bij, waardoor het wild nauwelijks dekking vindt. De ruilverkavelingwegen zijn een gedroomd actieterrein voor onverlaten die gemunt hebben op hazen en fazanten. Natuurlijk zal het niet blijven bij deze ene actie. De politie zal zeer regelmatig blijven toezicht houden op de jachtgebieden rond groot Sint-Truiden.

Hoofdinspecteur van politie Herman Missotten, zelf ooit jager geweest, zal deze acties van telkens minstens twee patrouillevoertuigen en vier tot zes agenten blijven coördineren. Onder impuls van ex-schepen Jef Thewis, gepassioneerd en weidelijk jager, en in samenspraak met burgemeester Ludwig Vandenhove werd een overlegorgaan opgericht, waarin politie, jagers en bijzondere veldwachters zetelen.
In dat protocol is overeengekomen dat jagers en veldwachters alle overlastproblemen, zullen melden aan de lokale politie van Sint-Truiden Gingelom en Nieuwerkerken. Het gaat dan niet alleen om gevallen van stroperij, maar ook illegaal verbranden van afval, gemotoriseerd verkeer op de ruilverkavelingwegen, vandalisme, rooien van bomen, zwerfvuil enz. de jagers zullen ook zorg dragen voor de veiligheid van andere natuurgebruikers. Zij zullen hun jachtactiviteiten steeds duidelijk aankondigen met speciaal ontworpen sensibiliserings- en/of waarschuwingsborden. De politie op haar beurt verbindt er zich toe om alle problemen aan te pakken en op iedere melding te antwoorden.  
Het streefdoel van het stadsbestuur is dat, uiteindelijk alle gebruikers van de open ruimten zij het landbouwers, fruittelers, jagers, fietsers, wandelaars of milieuactivisten op een gezonde en eerlijke manier zullen samenwerken om deze open ruimten te behoeden voor misbruik en vandalisme.
De burgemeester belooft dat de jagers ook in de toekomst op hem beroep kunnen blijven doen om hun belangen te verdedigen zowel voor stedelijke of gemeentelijke initiatieven als op gebied van uitvoeringsbesluiten van het jachtdecreet.
JAGEN wenst het stadsbestuur, de politie, jagers en WBE’s van Groot Sint-Truiden, nog een jarenlange en vruchtbare samenwerking. Wij hopen vanharte dat vele steden en gemeenten spoedig het goede voorbeeld van Sint-Truiden mogen overnemen.

Over dit onderwerp vindt u onder andere op deze website ook de teksten ‘Ludwig Vandenhove (echt) op jacht!’ van 15 januari 2004, ‘Is Ludwig Vandenhove een jager?’ van 28 september 2005, ‘Jacht op stropers’ van 15 oktober 2008 en ‘Hoofdcommissaris - korpschef Philip Pirard en burgemeester Ludwig Vandenhove ‘jagen’!’ van 24 november 2008.

Zie ook de website www.jagenmag.be.