Nieuwe fietsverbinding langs N80 en N755 eindelijk een feit!

“In het najaar zullen deze werken eindelijk starten.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.
“Het is een lijdensweg van meer dan 10 jaar geworden.”

“Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 8 oktober 2000 werd ik reeds door heel wat inwoners van de Naamsesteenweg bij huisbezoeken, samen met buurtbewoonster en voormalig kandidaat Maria Diels-Roosen, aangesproken over dit probleem.
Na deze verkiezingen zijn we begonnen met het uittekenen van de eerste plannen."

De N80 (Naamsesteenweg) en de N755 (Truilingenstraat) zijn belangrijke schakels in het provinciaal, toeristisch en functioneel, grensoverschrijdend fietsroutenetwerk.

Het projectgebied strekt zich uit langs de N80 van voor het kruispunt Naamsesteenweg met de Romeinseweg-Velm in Bevingen tot net over de gemeentegrens met Gingelom.
Langs de Truilingenstraat in Kerkom lopen de fietspaden vanaf het kruispunt met de N80 tot en met het kruispunt met Kerkom-Dorp.

De stad Sint-Truiden en de gemeente Gingelom gingen een tiental jaren geleden een overeenkomst (module 13) aan met het Vlaamse Gewest voor de aanleg van dit fietspad.
De noodzakelijke grondverwervingen zorgden ervoor dat het project verscheidene jaren vertraging opliep, maar uiteindelijk is het dan toch zover.
Dit najaar zullen de werken van start gaan.

Verkeer zal te allen tijde in één richting mogelijk zijn om de bereikbaarheid te garanderen.

In een eerste fase zal de aannemer de werf bouwklaar maken, dit houdt vooral het rooien van de hoogstambomen in en het verwijderen van de obstakels van de aangekochte gronden.
Onmiddellijk aansluitend zullen de nutsmaatschappijen hun werkzaamheden aanvangen.

Om het fietspad aan te leggen heeft de aannemer ongeveer 1 jaar de tijd.
Op deze termijn zal door de verschillende partners strikt worden toegezien om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

“Het ‘slechtste’ fietspad van Vlaanderen zal het ‘beste’ fietspad worden. Het is wel een beetje frustrerend als burgemeester dat dit allemaal zolang duurt omwille van eigenaars, die geen stuk van hun eigendom willen afstaan. Bovendien is het niet fijn om in uw stad het ‘slechtste’ fietspad van Vlaanderen liggen te hebben, zeker als dat gaat om een weg, die eigendom is van het Agentschap Wegen en Verkeer (AVW) van de Vlaamse overheid. Nochtans is Sint-Truiden één van de meest fietsvriendelijke steden van Vlaanderen.”, aldus Ludwig Vandenhove.
Zie ook de tekst ‘Fietsgemeente/ fietsstad 2012’ van 28 juni 2012 op deze website.

Vlaanderen investeert bijna 7 miljoen euro, Gingelom ongeveer 32.000,00 euro, Infrax 1.160.000,00 euro en de stad Sint-Truiden net iets minder dan 700.000,00 euro. Dit wil ook zeggen dat dit project meteen een van de grootste fietspadenprojecten is, die dit jaar zal worden uitgevoerd.

“Deze gang van zaken toont nog maar eens aan dat wandel- of fietspaden aanleggen tegenwoordig niet zo evident is, omdat het steeds moeilijker wordt om (stukken) grond te onteigenen, zelfs al is dit in het kader van de verkeersveiligheid. Laat staan dat nog grootscheepse onteigeningen tot de mogelijkheden zouden behoren om grote (ontsluitings)wegen aan te leggen, bijvoorbeeld een snellere aansluiting van Sint-Truiden met de autoweg (E 40).
Zie ook de tekst ‘Gelijk krijgen in de politiek!’ van 15 juni 2009 op deze website.

De uitdaging van de maatschappij is het individueel belang terug te dringen ten voordele van het algemene belang, op vele vlakken, maar zeker ook op het terrein van de verkeersveiligheid.”, besluit Ludwig Vandenhove.