Mobiele camera’s in Sint-Truiden!

Samen met hoofdcommissaris - korpschef Philip Pirard pleit burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voor het inschakelen van mobiele camera’s in Sint-Truiden, aanvullend op alle andere middelen, die nu reeds ingezet worden tegen de overlast.
Hieronder vindt u de volledige tekst, die voorgesteld werd op een persconferentie op donderdag 27 augustus 2009.

 

 

Camerabewaking in Sint-Truiden?

 

 

 

 

Zoals aangekondigd tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 17 augustus 2009, heb ik in samenspraak met hoofdcommissaris - korpschef Philip Pirard een voorstel tot eventuele camerabewaking uitgewerkt voor de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

Voor alle duidelijkheid en voor zover de collega-politici van de andere partijen in Sint-Truiden misschien toch eens zouden willen luisteren of mijn talrijke teksten ter zake lezen (1): ik ben NIET principieel tegen het gebruik van camera’s in het veiligheidsgebeuren. WEL is veiligheid voor mij een te belangrijk item om er in slogans over te praten. Daarmee wordt er immers niets opgelost, ook al komt het misschien populair/populistisch over bij de bevolking.
Hetzelfde geldt voor het al dan niet inschakelen van camera’s.

 

 

Zonder binnen het korte bestek van deze tekst hier in detail op in te gaan, wil ik het volgende stellen:
- camera’s zijn voor mij een hulpmiddel voor de politiediensten, geen doel op zich;
- politiewerk blijft voor mij op de eerste plaats werk van mensen, van ogen. Geef mij dus maar meer politie en gemeenschapswachten op straat dan camera’s;
- vooral de aspecten plaats en tijd zijn voor mij belangrijke elementen om eventueel camera’s in te schakelen. Zo kunnen tijdelijk op een bepaalde locatie camera’s geplaatst worden indien een bepaald fenomeen (bijvoorbeeld fietsdiefstallen) niet onder controle geraakt. Een ander voorbeeld in dat verband is het cameragebruik bij voetbalwedstrijden (zie beslissing gemeenteraad van maandag 17 augustus 2009);
- het aspect privacy is voor mij een doorslaggevend element bij eventueel cameragebruik;
- ik heb geen moeite met een ernstig politiek debat over de mate waarin camera’s ingeschakeld kunnen worden in het veiligheidsbeleid, ook in Sint-Truiden;
- eventueel cameragebruik moet een onderdeel vormen van het zonaal veiligheidsplan en van het project leefbaarheid/integrale veiligheid van lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

 

 

 

Camera’s zijn niet zaligmakend, ze zijn in het beste geval een onderdeel van het globale politie- en preventiebeleid. Zo zijn er bijvoorbeeld geen éénduidige cijfers ter beschikking, noch in het buitenland, noch in België, dat er een verband is tussen criminaliteitscijfers en/of onveiligheidsgevoelens. Een recente inventaris van verschillende studies in Nederland toont bijvoorbeeld aan dat er geen aanwijzingen zijn dat cameratoezicht de veiligheidsbeleving verbetert. Het blijkt ook dat geweldsincidenten niet worden voorkomen en dat de effecten op vermogensdelicten en vernielingen gering of onduidelijk zijn door cameratoezicht.
Ander recent Nederlands onderzoek concludeert dat de bewakingscamera’s het uitgangsgeweld niet doen dalen en dat er zelfs geen preventief effect zichtbaar is.

 

 

Professor dokter Willy Bruggeman, tevens voorzitter van de federale politieraad, vindt het absoluut noodzakelijk om periodiek te beoordelen of de doelstellingen, die met het plaatsen van de camera’s willen behaald worden, ook bereikt zijn en/of er voor het cameratoezicht nog langer een noodzaak bestaat. Met andere woorden: het gebruik van een bewakingscamera moet altijd tijdelijk zijn en gekoppeld aan een grondige evaluatie (2)!

 

 

Vanuit de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken is nu opdracht gegeven aan de universiteit van Namen om een grondige studie voor België uit te voeren.

 

 

Camera’s voorkomen geen criminaliteit.
Het mooiste voorbeeld hiervan zijn de enige tijd geleden ontsnapte gangsters, die, om politie en gerecht echt uit te dagen, ongemaskerd inbraken pleegden en duidelijk op de camera’s te herkennen waren. Camera’s kunnen wel helpen feiten op te lossen tenminste als de misdadigers hun gezicht niet bedekken.

 

 

In die zin ben ik voorstander van het inschakelen van één en of enkele mobiele camera’s/snel verplaatsbare camera’s in Sint-Truiden tegen overlast. Dit zijn camera’s, die uitsluitend tijdelijk en beperkt worden ingezet en dus niet permanent op een bepaalde plaats zullen blijven staan.

 

 

Overlast zoals wij die in Sint-Truiden kennen te lijf gaan met permanente camera’s, is schieten met een olifant op een mug: enerzijds omdat die overlast zeer relatief is en iedereen die anders ervaart, anderzijds omdat zulke vorm van overlast zich zeer snel verplaatst bij de minste controles, of dit nu door mensen of door camera’s gebeurt. Bovendien zijn mobiele camera’s veel flexibeler in te zetten en goedkoper.

 

 

Deze politionele bewakingsopdrachten zullen gebeuren onder leiding van de korpschef en de beelden zullen enkel gebruikt worden in het kader van de bewijsvoering van een misdrijf en voor de identificatie van verdachten, slachtoffers en getuigen.
En voor alle duidelijkheid: met een aantal personen, allochtoon of autochtoon, op een bank zitten en praten en lachen om 21 uur ’s avonds, ook als het binnenkort dan donker is, is geen misdrijf!

 

 

1. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft reeds 8 jaar ervaring in het gebruik van camera’s inzake gerechtelijke feiten en dit in het kader van de Bijzondere Opsporings Methode ( BOM)-wetgeving.
De camera (kostprijs ± 40.000 euro), die ingezet wordt voor dergelijke feiten, werd aangekocht door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Het betreft een zeer intellectuele camera, die beelden registreert bij enige beweging.
De werklast van deze ene camera is de inzet van 1 voltijds politielid.
We willen met de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken één of meerdere van deze camera’s aankopen teneinde deze in te zetten op bestuurlijk vlak.

 

 

2. De aanpak van overlastproblemen kan op dezelfde wijze gebeuren als bij gerechtelijke feiten.
Hierbij is de camera een hulpmiddel om bepaalde feiten en gedragingen vast te leggen, die nadien kunnen geanalyseerd worden. Immers, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken kan niet alle feiten gelijktijdig aanpakken omwille van capaciteitsinzet.

 

 

3. Het gebruik van camera’s heeft maar een beperkte preventieve waarde en moet vooral gezien worden om overlastfeiten nadien repressief aan te pakken.
Het is een hulpmiddel in de strijd tegen de overlast.
Mochten alle camera’s een ernstig preventief effect hebben dan zouden er nooit strafbare feiten gefilmd worden. Zelfs de onbemande camera’s inzake snelheid hebben slechts een beperkt effect, omdat er dagelijks in onze politiezone tientallen processen-verbaal worden opgesteld inzake snelheid en roodlicht.
En: diezelfden, die voor camera’s zijn qua veiligheid, zijn meestal tegen camera’s qua snelheid.
Van consequentie gesproken!

 

 

4. De inzet van de camera moet gebeuren naast de gelijktijdige inzet van politionele en bestuurlijke maatregelen. Er moet immers een rechtsgrond zijn om te kunnen optreden, zoals de goedkeuring van een politiereglement, infrastructurele maatregelen, preventieve maatregelen, etc….

 

 

5. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wenst in de toekomst gebruik te maken van mobiele camera’s, waarbij de camera wordt ingezet op die plaatsen, die op dat ogenblik een probleem geven.
In de praktijk zal (zullen) deze mobiele camera (‘s) voor een beperkte periode (een week of enkele weken) ingezet worden op specifieke plaatsen (bijvoorbeeld het Kabouterbos, de Veemarkt, de fietsenstalling aan het station, de Korensteeg, etc.).
Het publiek zal via de wettelijk voorziene pictogrammen op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheid van cameratoezicht op die plaatsen waar de mobiele camera wordt ingezet. Hierbij worden dan naast de mobiele camera’s ook politiemensen ingezet die mede observeren, die onmiddellijk kunnen ingrijpen bij feiten, die op heterdaad gebeuren, die onmiddellijk een gerechtelijk dossier kunnen opmaken, etc…

 

 

6. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft de hoogste interventieratio van de omgeving.
Dit betekent dat de oproepen, die bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken binnenkomen in verhouding tot de aanwezigheid van het aantal politiemensen, het hoogst in heel Limburg is, hetgeen wijst op de laagdrempeligheid bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Keerzijde van de medaille is dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken niet steeds de garantie kan geven om bij elke melding van overlast onmiddellijk ter plaatse te komen aangezien dringende oproepen steeds voorrang hebben.

 

 

7. Een eerder negatieve ervaring, die de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft met het gebruik van de camera’s, is de kwaliteit van de beelden.
Wekelijks worden camerabeelden getoond van winkeliers, waarbij de kwaliteit zo slecht is dat de daders niet te herkennen zijn.  Tevens wordt vastgesteld dat de identiteit van de verdachte(n) niet altijd te achterhalen is, omdat niemand de persoon kent op de beelden. Bovendien kan dit niet aan derden getoond worden.

 

 

Besluit: de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wenst gebruik te maken van mobiele camera’s om specifieke problemen direct aan te pakken. De camera’s moeten dan ook op zeer korte tijd kunnen verplaatst worden naar die plaatsen waar er overlastproblemen aanwezig zijn.
Hierbij is de camera een hulpmiddel naast de andere politionele en bestuurlijke maatregelen.

 

 

Ik zal dit voorstel voorleggen aan achteréénvolgens het politiecollege, het college van burgemeester en schepenen, de politie- en de gemeenteraad. De goede en intense samenwerking binnen de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken ligt mij immers nauw aan het hart.
Ik hoop dat het gezond verstand het zal halen op kleine politieke spelletjes.
Diegenen, die tot nu toe veel gepraat hebben over cameragebruik in Sint-Truiden, beseffen blijkbaar niet dat de wet de korpschef en de burgemeester een belangrijke rol toebedelen in het al dan niet plaatsen van veiligheidscamera’s en/of de opvolging ervan. 
Ik meen dat de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken beleidsmatig en technisch voldoende knowhow in huis heeft om deze aangelegenheid af te handelen.
Dure consultancybureaus kunnen ons hier niets bijbrengen.

 

 

(1) Zonder volledig te willen zijn, vindt u hieronder een korte weergave van artikelen en/of bijdragen van mij rond het thema van camera’s en veiligheid:
- bijdrage in het Politiejournaal: ‘Camera’s kunnen politiemensen niet vervangen’ (februari 2006);
- bijdrage in Private Veiligheid: ‘Camera, camera aan de wand, wie doet je wat?’ (april 2006);
- auteur boek ‘Iedereen veilig’ (juni 2006);
- ik was mede initiatiefnemer van de huidige camerawet van 21 maart 2007 en heb ook wetsvoorstellen ingediend om de wet in de praktijk beter toepasselijker te maken
(zie wetsvoorstellen van 14 februari 2008 en 28 februari 2008);
- bijdrage in het Politiejournaal: ‘Aanzet tot evaluatie van de camerawet’ (april 2008);
- Cahier Integrale Veiligheid (uitgeverij Politeia): thema 4 publieke ruimten: bijdrage ‘Camerabeveiliging in de openbare ruimte.’ (2008);
- spreker op de studiedag van het Centrum voor Politiestudies (vzw) ‘Beheren van de publieke ruimte - panelgesprek: ‘Voor of tegen GAS, camera’s en publiek-private samenwerking?’
(19 november 2008).

 

 

(2) Professor Willy Bruggeman, ‘Openbaar cameratoezicht vanuit technisch perspectief’, Private Veiligheid (Politeia), 2008, 36-41.