Kweken vechthanen formeel verbieden

Dat stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voor.

“Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts zegt dat het kweken van vechthanen nu al formeel verboden is.
Hij heeft dat geantwoord na een tussenkomst van mij in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 29 januari 2020 (1)”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Nochtans blijkt na enig historisch opzoekingswerk in de parlementaire stukken dat die wettelijke bepalingen niet zo sluitend zijn.
Punt 2 van artikel 35 van de dierenwelzijnswet (wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren) zegt over dierengevechten of schietoefeningen op dieren dat wie ‘eraan op enigerlei wijze medewerking verleent’ strafbaar is.

Deze zinsnede zou kunnen geïnterpreteerd worden als ook van toepassing op het kweken van vechthanen. Maar de ervaring leert dat deze zeer vage formulering, die met geen woord rept over de kweek van vechthanen, het toepassingsveld deze laatste praktijk niet bestrijkt. Daarom ben ik de mening toegedaan dat het nodig is om de wet te verscherpen en uitdrukkelijk  de kweek van vechthanen te verbieden.
Een uitzondering kan toegestaan worden om bepaalde rassen in stand te houden in het kader van levend erfgoed. Hiertoe zouden dan wel een specifieke vergunnings-, erkennings- en registratieplicht ingevoerd moeten worden voor wie nog mag kweken om alzo voldoende controle mogelijk te maken.

Bij de bespreking in de Senaat van het toenmalige wetsvoorstel op woensdag 6 januari 1993 heeft de toen bevoegde minister van Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) en Landbouw uitdrukkelijk verklaard dat deze aanpassing geen betrekking had op dierengevechten.
Ik citeer: “Een lid verklaart dat ondanks deze tekst niet kan belet worden dat zowel in Vlaanderen als in Wallonië verder vechthanen gekweekt worden om bij dierengevechten in het buitenland te worden ingezet. Hij vraagt zich af of men het probleem niet kan oplossen door een verbod in te stellen op het kweken van dergelijke dieren.
Volgens de Minister kan een dergelijk verbod niet uitgaan van de wetgeving die wordt besproken. Men kan zich ook afvragen in welke mate een dergelijk verbod verenigbaar is met de Europese richtlijnen ter zake.”

Ik zal zo snel mogelijk een initiatief nemen om het decreet te wijzigen dat het kweken van vechthanen verbiedt met de uitzondering om bepaalde rassen in stand te houden als levend erfgoed.”