Jaarverslag lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voorgesteld!

Op woensdag 22 april 2009 is het jaarverslag van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in handige boekvorm voorgesteld.

 

 

 

 

“Hieruit blijkt nog maar eens dat de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een relatief veilige zone is.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, tevens voorzitter van de politieraad en het politiecollege.

 

 

 

Hieronder vindt u de toelichting, die
Ludwig Vandenhove gaf tijdens deze persconferentie. Hij ging hier ook in op de actuele discussie in Sint-Truiden omtrent het al dan niet inschakelen van camera’s in het veiligheidsgebeuren.

 

 

 

 

 

 

Veiligheid vraagt een ernstig debat, geen slogans!

 

 

 

Ik betreur de populistische manier waarop de laatste dagen door CD&V en Open VLD  gecommuniceerd werd over het veiligheidsbeleid in het algemeen en het eventueel inschakelen van camera’s in het bijzonder in Sint-Truiden.

 

 

 

Ik betreur dit des te meer:
-          omdat uit het jaarverslag 2008 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken nog maar eens blijkt dat we een relatief veilige zone zijn;
-          omdat wij in alle openheid over onze veiligheidscijfers communiceren;
-          omdat onze politiezone in België en Vlaanderen op heel wat vlakken als goed voorbeeld wordt genomen.

 

 

 

Veiligheid is een te belangrijk thema om er in slogans over te praten, daarmee wordt er niets opgelost, ook al komt het misschien populair/populistisch over bij de bevolking.
Hetzelfde geldt voor het inschakelen van camera’s.
Zonder binnen het korte bestek van deze tekst hier in detail op in te gaan (ik was mede initiatiefnemer van de huidige camerawet en ik heb er al genoeg bijdragen en teksten over gemaakt, zie overzicht hieronder), wil ik het volgende stellen:
-          ik ben zeker niet principieel tegen het gebruik van camera’s, maar in mijn context zijn ze maar een hulpmiddel voor de politiediensten, geen doel op zich;
-          politiewerk blijft voor mij op de eerste plaats werk het van mensen, van ogen. Geef mij dus maar meer politie en gemeenschapswachten op straat dan camera’s;
-          vooral de aspecten plaats en tijd zijn voor mij belangrijke elementen om eventueel camera’s in te schakelen. Zo kunnen bijvoorbeeld tijdelijk op een bepaalde locatie camera’s geplaatst worden indien een bepaald fenomeen (bijvoorbeeld fietsdiefstallen op bepaalde plaatsen) niet onder controle geraakt;
-          het aspect privacy is voor mij een doorslaggevend element bij eventueel cameragebruik;
-          de discussie omtrent eventueel cameragebruik in Sint-Truiden is totaal verkeerd ontstaan: enerzijds omwille van de recente gebeurtenissen op de Luikersteenweg
in het prostitutiemilieu, anderzijds omwille van overlast op bepaalde plaatsen in Sint-Truiden.
Camera’s op de ‘Chaussée d’amour’ zullen niet veel klanten (meer) aantrekken.
En wat de aanpak van overlast betreft, hebben CD&V en OPEN VLD blijkbaar nog niet gehoord van integrale veiligheid/leefbaarheid, een project waar de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken precies als voorbeeld genomen wordt;
-          er zijn geen eenduidige cijfers ter beschikking, noch in het buitenland, noch in België dat er een verband is tussen criminaliteitscijfers en/of onveiligheidsgevoelens en het plaatsen van camera’s;
-          ik heb geen moeite met een ernstig politiek debat over de mate waarin camera’s
ingeschakeld kunnen worden in het veiligheidsbeleid, ook in Sint-Truiden, maar dan moet dit wel op een ernstige manier gebeuren.

 

 

 

Conclusie: “Veiligheid en een goed veiligheidsgevoel?Ja, maar niet ten koste van privacy…!”

Mijn specifieke beschouwingen bij dit jaarverslag 2008 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken kan u hieronder in de inleiding lezen.

 

Ik wil daar enkel dit nog aan toevoegen:

-          het aantal meldingen en oproepen neemt elk jaar toe en ligt hoger dan in een gemiddelde andere zone.
Dit bevestigt de laagdrempeligheid en de goede bereikbaarheid van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken;
-          als we naar de aard van de meldingen kijken, zien we daarin een evolutie naar minder echt politiewerk in de strikte betekenis van het woord en naar heel wat zaken,die via de één of andere administratieve manier zouden kunnen afgehandeld worden, met andere woorden een pleidooi voor meer Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS), al dan niet in aan gepaste vorm.
In Handboek Politiediensten van uitgeverij Kluwer zal hierover binnenkort een bijdrage verschijnen.

Zonder volledig te willen zijn, vindt u hieronder een korte weergave van artikelen en/of bijdragen - van mij - rond het thema van camera’s en veiligheid:
- bijdrage in het Politiejournaal: ‘Camera’s kunnen politiemensen niet vervangen’ (februari 2006);
- bijdrage in Private Veiligheid: ‘Camera, camera aan de wand, wie doet je wat?’ (april 2006);
- auteur boek ‘Iedereen veilig’ (juni 2006);
- Cahier Integrale Veiligheid (uitgeverij Politeia): thema 4 publieke ruimten: bijdrage ‘Camerabeveiliging in de openbare ruimte.’ (2008);
- spreker op de studiedag van het Centrum voor Politiestudies (vzw) ‘Beheren van de publieke ruimte - panelgesprek: ‘Voor of tegen GAS, camera’s en publiek-private samenwerking?’(19 november 2008).

 

 

 

 

 

 

Beste lezer

 

 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst van de stad Sint-Truiden.
Bij het lezen van dit jaarverslag moet u rekening houden met de eigenheid van de drie gemeenten in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

 

Dit jaarverslag wordt andermaal gepresenteerd volgens het European Foundation for Quality Management (EFQM)-model, waarop tevens het hele beleid van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken gebaseerd is.

 

 

 

Zoals vorig jaar hebben we geopteerd voor een handig formaat in boekvorm.
Het is een bewuste keuze om het jaarverslag vlot leesbaar te maken om het u als lezer zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ook nu krijgt dit jaarverslag weer een depotnummer mee, zoals alle publicaties van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Dit doet immers de uitstraling alleen maar toenemen en zal onze brochures nog meer bekendmaken bij andere politiezones en in het hele politie- en justitielandschap.
Ik blijf mijn pleidooi herhalen om zoveel mogelijk overheidspublicaties allemaal volgens dezelfde vorm te publiceren. Immers, jaarverslagen, verslagen van studiedagen, brochures, etc. bevatten vaak heel wat nuttige informatie, maar worden in de veelheid van informatie eerder niet geraadpleegd of zelfs weggegooid.
Kwestie van middelen efficiënter te besteden en de uitstraling van overheidspublicaties te verhogen.

 

 

 

Voor heel wat initiatieven wordt de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken als goed voorbeeld genomen. Het beste bewijs hiervan is dat we op heel wat plaatsen gevraagd worden om te spreken, dat we aan heel wat boeken en publicaties meewerken en dat heel wat politiezones en/of gemeenten en steden op bezoek komen om te kijken hoe we bepaalde fenomenen aanpakken.

 

 

 

Slechts een minderheid van de 196 politiezones in België maakt gebruik van het EFQM-model om veiligheidscijfers bekend te maken, meer nog, slechts een minderheid maakt tout court veiligheidscijfers bekend. Dit maakt bijgevolg vergelijkingen niet altijd mogelijk.
Persoonlijk vind ik dit geen goede situatie en zeker geen goed signaal naar de bevolking toe. Ik wil hier dan ook nog maar eens pleiten voor een OPEN communicatie rond veiligheidsbeleid in alle omstandigheden: als de cijfers goed zijn, maar ook als de cijfers slecht zijn! De bevolking moet hier dan wel volwassen mee kunnen omgaan in de zin dat, als cijfers bekendgemaakt worden, deze ook moeten geloofd worden, zeker als diezelfde bevolking kritiek geeft als cijfers niet bekendgemaakt worden onder het mom van “ze zullen wel iets te verbergen hebben”.
Het is het één of het ander, anders vervallen we in puur negativisme!
Ik zal hier blijven voor pleiten en initiatieven blijven rond nemen, ook als federaal volksvertegenwoordiger.
Gezien wij al jaren jaarverslagen publiceren, zijn bij ons vergelijkingen in de tijd perfect mogelijk.

 

Net zoals de voorgaande jaren maakt de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in alle openheid haar werking en de veiligheidscijfers van 2008 bekend via het jaarverslag.

 

Dit jaarverslag is onderdeel van het globale OPEN communicatiebeleid dat onze politiezone voert via onder andere de website www.politie-sint-truiden.be, www.politie-gingelom.be en www.politie-nieuwerkerken.be, de driemaandelijkse politiekrant, de televisieschermen in de publieke ruimten van het politiecommissariaat, de bijna dagelijkse persberichten, de politieacademie, de tentoonstellingen in het politiehuis, etc.
Dit jaarverslag zelf zal zo breed mogelijk verspreid worden. Ook zijn zowel de hoofdcommissaris - korpschef, als mijn collega-burgemeesters en ikzelf bereid, in welke omstandigheden dan ook, nadere uitleg te verstrekken over en/of te discussiëren omtrent dit jaarverslag. Uiteraard zijn eveneens alle reacties welkom.

 

Voor mij is dit als het ware een “interactief” jaarverslag en er kan maar rekening gehouden worden met bemerkingen en/of suggesties als die effectief gemaakt en/of gedaan worden.
Elke organisatie, op welk maatschappelijk domein dan ook, die zichzelf respecteert, maakt een jaarverslag bekend, eensdeels om terug te kijken, anderdeels om na te gaan welke elementen moeten bijgestuurd en/of aangepast worden naar de toekomstige werking toe. Met andere woorden, het uittekenen van een beleid gebeurt steeds op basis van een grondige analyse. Bovendien wordt de werking van een politiezone betaald met belastingsgeld en de burger heeft dan ook recht op een “verantwoording” van wat er met haar of zijn geld gebeurt.
Veiligheid is en blijft, wat mij betreft, een basistaak van de overheid, ook van de lokale overheden. Ook mijn collega-burgemeesters van Gingelom en Nieuwerkerken zijn dezelfde mening toegedaan. Daarenboven is er de constante uitdaging voor het politiekorps om dit geschonken vertrouwen niet te beschamen.
Ik laat dan ook geen enkele mogelijkheid onbenut om hen daarop te wijzen: kijk eens wat de belastingbetaler allemaal voor u doet, zorg dan ook dat je er altijd bent als die belastingbetaler je nodig heeft of denkt je nodig te hebben!
De politiezone beschikt over alle mogelijke middelen, zowel infrastructureel, qua middelen en qua uitrusting, als op gebied van personeel.
Wij hebben een goed werkend politiecollege en een goed werkende politieraad.
Dit alles komt tot uiting in dit jaarverslag.

In 2008 hebben we het principe van de integrale veiligheid nog verder doorgetrokken. Integrale veiligheid loopt dan ook als een rode draad doorheen dit jaarverslag.
Integrale veiligheid (of leefbaarheid) betekent voor mij dat we er als overheid alles aan moeten doen om de ‘burger zich zo goed mogelijk te laten voelen in de globale omgeving en zeker in de openbare ruimte’.
In mijn visie moet de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken de spil vormen van een integraal veiligheidsbeleid, maar moeten zoveel mogelijk diensten en instanties erbij betrokken worden, intern bij de stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken, maar ook extern.
Bij het lezen van dit jaarverslag en vooral bij het analyseren van de resultaten zal u merken dat onze politiezone een relatief veilige zone is.
Laten we dit zo houden!

 

Wij zullen er alleszins alles aan doen, maar wij rekenen daarvoor ook op de medewerking van u als bevolking, bijvoorbeeld om tot op zekere hoogte zelf verantwoordelijkheid op te nemen, bepaalde situaties te signaleren, initiatieven qua buurtleven te nemen, etc.
Als u veiligheidscijfers raadpleegt, moet u altijd voor ogen houden dat afwijkend gedrag, criminaliteit, misdaad, etc. van alle tijden is. Natuurlijk moeten we dat proberen zoveel mogelijk te voorkomen - daarom voeren we een zeer actief preventiebeleid, zoals u in dit jaarverslag ook kan lezen - maar we zullen daar nooit volledig in lukken. We moeten bijgevolg niet afmeten of de politiediensten al dan niet goed werken, wel aan de mate waarin bepaalde zaken opgelost worden. Met andere woorden, veiligheidscijfers moeten altijd in relatie gelezen worden met de oplossingsgraad.

 

 

 

Tot slot passen nog een aantal dankwoorden.
Vooreerst aan alle politievrouwen en -mannen en alle leden van het Administratief en Logistiek Kader (CALog) onder leiding van hoofdcommissaris - korpschef
Philip Pirard, naar wie mijn bijzondere dank en appreciatie uitgaat. Het is als politicus prettig samenwerken met iemand, die beleidsmatig qua veiligheid, praktisch op dezelfde golflengte zit.

Vervolgens aan mijn zeer goede collega’s Charly Moyaerts van Gingelom en Benny Bamps van Nieuwerkerken en aan alle leden van de politieraad voor hun constructieve samenwerking.
Tevens aan alle instanties, waar de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken van ver of dichtbij mee samenwerkt, zoals het parket, onder leiding van de procureur des Konings, de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) met aan het hoofd de gerechtelijke directeur, de federale politie met aan het hoofd de bestuurlijke directeur-coördinator, de arrondissementscommissaris, de omliggende politiezones, de gewestelijke brandweer, het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo, de psychiatrische instellingen, het asielcentrum, Beschut Wonen, onderwijsinstellingen, etc.

 

 

 

Veel leesgenot!

 

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
federaal volksvertegenwoordiger

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie onder andere ook de tekst 'Jaarverslag 2007 lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voorgesteld!' op deze website.

 

 

 

 

 

Wie het jaarverslag wil raadplegen, kan surfen naar de website van de politie www.politie-sint-truiden.be.
Het jaarverslag in boekformaat kan altijd aangevraagd worden via communicatie@poltrudo.be en/of via burgemeester@sint-truiden.be.