Intendant Piet Vanthemsche over de stikstofproblematiek

Op woensdag 13 juli 2022 vond in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid een gedachtewisseling plaats met intendant Piet Vanthemsche over de stikstofproblematiek in het algemeen en in het Turnhouts Vennengebied in het bijzonder.
Piet Vanthemsche, ex-voorzitter van de Boerenbond (BB), werd door de Vlaamse regering aangeduid -voorlopig tot eind 2022, maar verlengbaar- als intendant om een plan uit te tekenen voor het Turnhouts Vennengebied.

Voor het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor sommige - voor stikstof heel gevoelige habitats met een heel lage kritische depositowaarde (KDW) - is ook een inspanning van ‘het buitenland’ belangrijk.
Op basis hiervan zal in overleg met Nederland naar oplossingen worden gezocht.
Specifiek voor het Turnhouts Vennengebied blijft, ondanks generieke maatregelen, de depositie vanuit (lokale) landbouw hoog in verhouding tot de bijdrage van Nederland, waardoor lokale bijkomende inspanningen noodzakelijk zijn. (1)

Piet Vanthemsche wordt algemeen aanzien en aanvaard als iemand met dossierkennis”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger  Ludwig Vandenhove.
“Dat bleek opnieuw uit zijn gedegen uiteenzetting en bij het beantwoorden van de vele vragen.
Ik ken Piet Vanthemsche persoonlijk vrij goed, want hij heeft de stad Sint-Truiden begeleid bij de privatisering van het slachthuis in mijn periode als burgemeester.

Ik deed zelf een tussenkomst namens VOORUIT.

-Deze integrale en verweven benadering van een gebied vind ik positief, dat zou in feite moeten gebeuren voor het gehele stikstofdossier. Zo zou er rekening gehouden worden met diverse elementen.
-Het is een goede zaak dat er voor dit gebied getracht wordt om te kijken tot 2045. Het heeft immers geen zin om nu maatregelen voor te stellen tot 2030 als er dan nadien nog bijkomende, nieuwe acties moeten ondernomen worden.
-Zullen er uit dit plan algemene conclusies getrokken kunnen worden voor de gehele stikstofproblematiek? Bijvoorbeeld voor een meer stikstofvrije landbouw? Of voor de relatie met Nederland qua buitenlands stikstof?
-In welke mate zijn de betrokken Regionale Landschappen (RL) betrokken bij het dossier?
RL zijn vrij representatief, omdat alle organisaties, die actief zijn in de OPEN ruimte er actief in zijn.
-Voorstellen voor een meer stikstofarme landbouw en/of het opleggen van bijzondere randvoorwaarden: betekent dit dat er zal ingegrepen worden op het principe van de teeltvrijheid?
-Deze opdracht staat los van de bezwaarschriften, die, in het kader van het openbaar onderzoek, kunnen ingediend worden.
-Ik heb nog maar eens benadrukt dat ik niet verwacht dat het huidige stikstofplan nog definitief zal beslist worden door deze Vlaamse regering.
Er zijn de talrijke bezwaarschriften, er is deze aparte aanpak, etc. Bovendien doen sommige partijen, lees de cd&v, er alles aan om de procedure te vertragen.
-Er zijn andere sectoren, zoals industrie en verkeer, die stikstof uitstoten. Maar dat zit duidelijk -terecht voor VOORUIT- niet in de opdracht voor de intendant.
Met dat soort bemerkingen probeert de cd&v het dossier echt naar de Griekse kalender te verschuiven.
-Hoeveel financiële middelen voorziet de Vlaamse regering voor het plan?
De intendant kan middelen vragen in functie van de evolutie van het project.
-De landbouwers in het gebied, net zoals in gans Vlaanderen, maken zich nu extra zorgen rond de plannen voor Landschapsparken en/of Nationale Parken. Begrijpelijk, maar de landbouwers zetten inmiddels ook hun activiteiten verder, dus moet dat evenzeer gelden voor de natuursector.

We zijn er nog niet voor een fundamentele aanpak van de stikstofproblematiek in Vlaanderen.
Wordt vervolgd!”