Inbraakpremies binnen de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken: resultaten

De stad Sint-Truiden doet al geruime tijd inspanningen om haar bewoners zoveel mogelijk aan te zetten om zelf een aantal maatregelen te treffen ter voorkoming van inbraak.Slachtoffers van inbraak getuigen maar al te vaak van de langdurige negatieve impact die een inbraak heeft op hun veiligheidsgevoel: een slachtoffer wordt immers geraakt in datgene waar zij/hij het meest kwetsbaar is, met name in haar/zijn thuissituatie en de daarbij horende privacy. Een inbreuk op deze privacy heeft vaak nefaste gevolgen voor het welbevinden van de slachtoffers.

Repressieve acties om inbrekers op te sporen, te vatten en ze voor hun daden te veroordelen hebben uiteraard hun nut in de aanpak van woninginbraken. Hun doel is de oorspronkelijke situatie zoveel mogelijk te herstellen en de daders te bestraffen.

 


Even belangrijk als repressie is het voorkomen van inbraken. Diverse sensibiliseringscampagnes werden reeds op touw gezet om de bevolking erop te wijzen dat zij zelf een belangrijke bijdrage kan leveren aan de inbraakveiligheid van haar woning. Zo zijn er onder andere de uiteenzettingen en folders over inbraakpreventie die tips geven om de woning te beveiligen tegen inbraak op drie niveaus: op organisatorisch vlak, op technopreventief vlak en op elektronisch vlak.

Het stimuleren van de inwoners om hun woning te beveiligen tegen inbraak gaat echter verder dan louter sensibiliseren en informeren. Via een premiestelsel inbraakbeveiliging proberen we ook een financiële incentive te geven aan iedereen die haar/zijn eigendom beveiligt. Dit premiestelsel inbraakpreventie wordt reeds vanaf 1997 succesvol toegepast in Sint-Truiden. 

Ook in 2007 wordt, voor het tiende jaar op rij, de mogelijkheid geboden aan de bevolking van de stad Sint-Truiden om een bijdrage in de kosten aan te vragen.
Reeds heel wat Truienaars maakten in de loop der jaren gebruik van deze financiële tegemoetkoming: in 1997 werden er 30 dossiers goedgekeurd, in 1998: 151 dossiers, in 1999: 172, in/> 2000: 109, in/> 2001: 61, in/> 2002: 50, in/> 2003: 132, in/> 2004: 114, in/> 2005: 109, in/> 2006: 116.

In de loop van de eerste helft van 2007 maakten reeds 53 personen gebruik van deze financiële stimulans.

De financiering van het premiestelsel inbraakbeveiliging is dubbel: enerzijds schrijft de stad Sint-Truiden een aanzienlijk bedrag in haar eigen begroting om het premiestelsel te kunnen bestendigen,  anderzijds zijn er ook subsidies vanwege de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken in het kader van een preventiecontract. Voor 2007 bedraagt het totaalbedrag 33 000,00 EUR. Dit bedrag zorgt ervoor dat zoveel mogelijk premies uitgekeerd kunnen worden aan de Sint-Truidense bevolking.

Ook in Gingelom en Nieuwerkerken, waar het systeem pas in voege kwam in de loop van 2003, raakt het premiestelsel inbraakpreventie stilaan bekend. In de eerste helft van 2007 werden er 3 dossiers ingediend in Nieuwerkerken en maar liefst 8 in/> Gingelom. Uiteraard zal de interesse van de bevolking en het aantal dossiers ook in deze gemeenten toenemen naarmate deze regeling meer bekendheid zal genieten.

Het volledige stelsel in deze gemeenten wordt gedragen door de gemeentelijke begroting, aangezien deze gemeenten geen subsidies van overheidswege ontvangen, vermits ze geen preventiecontract hebben met de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

In de loop van 2003 werd er een schikking ingevoerd die ook de zelfstandigen moet aansporen om beveiligingsmaatregelen te treffen. Het betreft hier een fiscale regeling waarbij de investeringen in het kader van beveiliging van het handelspand of bedrijfsruimte fiscaal aftrekbaar zijn. De enige voorwaarde om van dit stelsel te genieten is dat zelfstandige een beveiligingsadvies aanvraagt van een erkende technopreventief adviseur die de investeringen ook naar effectiviteit beoordeelt.
Ook in de tweede helft van 2007 en in 2008 zal het premiestelsel voor inbraakbeveiliging in de drie gemeenten van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken verdergezet worden.

Hiermee wordt getracht nog meer mensen van deze maatregel te laten genieten en bij te dragen tot de tendens om inbraken zoveel mogelijk preventief aan te pakken.