De sp.a wil zo snel mogelijk een begroting voor 2012

“De sp.a wil zo snel mogelijk een begroting voor 2012.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove, tevens bevoegd voor begroting.

“Als sp.a zijn we tevreden dat CD&V en Open VLD, toen ze tijdens de gemeenteraad van dinsdag 31 januari 2012 de begroting afgekeurd hebben ondanks hun goedkeuring in de schoot van het college van burgemeester en schepenen, ingegaan zijn op mijn vraag om zelf een aantal voorstellen te doen om toch zo snel mogelijk een begroting voor 2012 te hebben.

 

CD&V en Open VLD hebben deze voorstellen op vrijdag 17 februari 2012 overgemaakt en ik heb toegezegd tijdens de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 24 februari 2012 qua timing en inhoud een nieuw voorstel van begroting te doen, maximaal rekening houdende met de suggesties van CD&V en Open VLD.

 

 

Op woensdag 29 februari 2012 en tijdens het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 2 maart 2012 is er overleg geweest om te trachten om tot een compromis te komen.  
“Ik wil niets liever dan zo snel mogelijk een begroting voor 2012 te hebben.”, zegt
Ludwig Vandenhove.

 

 

De sp. a is akkoord gegaan met dit compromis, CD&V en Open VLD niet.
Zij willen absoluut de geplande verbouwingswerken aan loods 27 op het voormalige militaire terrein in Brustem uit de buitengewone dienst schrappen ondanks de expliciete vraag van de jeugddienst en de jeugdraad.
Zie de tekst "Ik deel de bekommernis van de stedelijke jeugdraad" van 4 februari 2012 op deze website. 

 

 

“Onbegrijpelijk, omdat deze nodig zijn voor de verhuis en de goede werking van de jeugddienst tijdens de slopings- en bodemsaneringswerken  aan de gebouwen van de jeugddienst en aan de Belgacomsite, het project van het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Truiden (AGOST).
De jeugddienst heeft hierover nog een nota geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 2 maart 2012.”, zegt schepen Johnny Vangrieken.

 

 

 

 

 

“Een compromis is een compromis en zo hebben wij het project ‘de verlichte stad’ in de buitengewone dienst laten staan, hoewel dit in deze tijden van besparingen eerder een luxe project is en de praktische haalbaarheid ervan binnen de vooropgestelde timing twijfelachtig is. Bovendien is de kostprijs in buitengewone dienst nu al verhoogd met 100 000,00 EUR van 600 000,00 EUR naar 700 000,00 EUR.”, zegt schepen Filip Moers.
”Buiten de éénmalige kost van 700 000,00 EUR is er de jaarlijkse kost (in gewone dienst) van 50 000,00 EUR gedurende 5 jaar voor communicatie, werkingskosten, enz.

Infrax zou gedurende één jaar deze kost voor zijn rekening genomen hebben, maar is hier inmiddels op teruggekomen. In totaal kost dit project dus 950 000,00 EUR (700 000,00 EUR + 5 x 50 000,00 EUR) te verminderen met 500 000,00 EUR subsidies van Toerisme Vlaanderen en van de provincie Limburg.
Voor de stadskas betekent dit 450 000,00 EUR voor een project dat 4 maanden loopt gedurende de komende 5 jaar. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat het niet zal eindigen met dit bedrag van 450 000,00 EUR, omdat wij geen raming hebben van de energiekosten, die het project met zich zal meebrengen.
Voor de financiering van dit project wordt gebruik gemaakt van het zogeheten saldo (overschot) van de trekkingsrechten van Infrax, die anders gebruikt worden voor kleine ingrepen (zoals het ombouwen van een bovengronds elekriciteits- en teledistributienet naar een ondergronds net, zoals nu onder andere voorzien is in de Groot-Gelmenlaan, op de Naamsesteenweg N80, op de Diestersteenweg in functie van de rioleringswerken, etc., het leveren en plaatsen van marktkasten en speakersystemen, de camerabewaking enz.) op het ganse grondgebied van de stad.
De sp.a is voorstander van een echt duurzaam project van ‘uitverlichte monumenten’ (een lichtplan met extra lichtaccenten voor de vele prachtige monumenten).”

 

 

“Een ander voorbeeld zijn uitrustingsmaterialen voor de sporthal van het AGOST op de veemarkt. Als het AGOST de sporthal bouwt, moet het ook de uitrusting en personeel voorzien, niet de stad.
De sportdienst zit nu al met een tekort aan personeel, zelfs in die mate dat toezichters nu van de ene naar de andere sporthal moeten rijden en sommige sporthallen er op bepaalde ogenblikken ‘onbewaakt’ zullen bijliggen.”, zegt schepen Bert Breesch.

 

 

Maar goed: een compromis is een compromis!     

 

 

Zolang er geen begroting is, komt de dagelijkse werking van de stad in het gedrang en kunnen er zelfs een aantal facturen niet betaald worden.
Vermits heel wat leveranciers lokaal verankerd zijn, heeft dit gevolgen voor de lokale middenstand, die het in deze slechte economische toestand al niet gemakkelijk hebben.

 

“De sp.a blijft betreuren dat CD&V en Open VLD de ontwerpbegroting 2012 afgekeurd hebben tijdens de gemeenteraad van dinsdag 31 januari 2012, hoewel beide partijen ze hadden goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen.”, aldus de sp.a-schepenen Bert Breesch, Filip Moers en Johnny Vangrieken en sp.a-burgemeester Ludwig Vandenhove.
“Wij hopen dat ze nu gezond verstand gebruiken en deze begroting wel zullen goedkeuren tijdens de gemeenteraad van maandag 19 maart 2012.
Een begroting blijft een begroting en het staat elke partij vrij om in de gemeenteraad al dan niet voor of tegen concrete projecten te stemmen.”

 

 

 

 

 

“Wat de voorstellen betreft van CD&V en Open VLD om meer te besparen, hebben wij de volgende bemerkingen/suggesties, waar we mee akkoord zijn:
-          nu de begroting later goedgekeurd wordt en er gewerkt wordt met voorlopige twaalfden, betekent dit automatisch een besparing;
-          dit geldt zeker voor de buitengewone dienst. Bovendien stellen we vast dat CD&V en Open VLD nu zelf projecten schrappen en/of verminderen, die ze absoluut in de eerste versie wilden.
Het meest typerende voorbeeld daarvan is de aanleg van de Stationsstraat;
-          vermits de globale belastingsdruk gelijk blijft, zijn wij akkoord om de belasting op reclamedrukwerk te verhogen (milieuredenen) en de belasting op drankslijterijen af te schaffen om de horecasector meer ruimte te geven, onder andere ter compensatie van de minderinkomsten als gevolg van het rookverbod. Schepen Bert Breesch heeft dit trouwens zelf een aantal keren gesuggereerd;
-          qua personeelskosten zijn er blijkbaar een aantal fouten gemaakt door de personeelsdienst in de eerste versie van de begroting. Zo waren de functies van diensthoofd personeel Human Resource Management (HRM), industrieel ingenieur A4 en monumentenbeheerder nog cijfermatig voorzien, hoewel er unanimiteit in het college van burgemeester en schepenen was om deze dit jaar niet in te vullen. Ook was er vanuit het college van burgemeester en schepenen opdracht gegeven om niet te voorzien dat alle loopbaanonderbrekingen zouden stopgezet worden door de betrokken personeelsleden en ze opnieuw in dienst zouden komen en/of dat deze allemaal zouden vervangen worden, enkel voor de helft.
Als sp.a hebben we uiteraard geen probleem dat deze fouten rechtgezet worden.
Nu wordt er voorzien dat maximaal 5 loopbaanonderbrekingen (opnieuw) ingevuld zullen worden (1/3e in plaats van 1/2e);
-          inmiddels zijn we 2 maanden na het doorverwijzen van de begroting naar de gemeenteraad en weten we dat er niemand geslaagd is voor het examen van financieel beheerder en van milieuambtenaar. Bijgevolg is het logisch dat deze bedragen niet meer voorzien worden.
Hetzelfde geldt voor de functie van architect, waarover er een akkoord is in de schoot van het college van burgemeester en schepenen om deze dit jaar niet in te vullen;
-          op te merken valt wel dat we op deze manier de ‘citroen’ volledig uitpersen. Immers, een begroting is en blijft een prognose, die achteraf via de rekening al dan niet gecompenseerd wordt.
Door de begroting nu zo krap op te stellen, zullen er praktisch geen overschotten op de rekening meer zijn;
-          in diezelfde context voorzien CD&V en Open VLD een aantal schrappingen, die mogelijk niet realistisch zijn.
Een benoemd personeelslid dat (gedeeltelijk) loopbaanonderbreking neemt en beslist van opnieuw (volledig) te komen werken, moet betaald worden, voorzien in de begroting of niet.
Hetzelfde geldt voor de permanentietoelage voor ijzelbestrijding, die overlegd is met de vakbonden en integraal deel uitmaakt van de loonvoorwaarden. Dus niet voorzien in de begroting betekent dat als er ijzel en sneeuw komt deze toelage toch moet uitbetaald worden;
-          in principe akkoord met 10% besparing na te streven (in de praktijk uiteindelijk 4,5%) op alle overdrachten en werkingskosten op voorwaarde dat dit de dagelijkse werking niet in het gedrang brengt en dat dit voor alle bevoegdheden consequent gebeurt.
CD&V en Open VLD hadden oorspronkelijk voorgesteld meer te besparen op sp.a-bevoegdheden dan op hun eigen departementen.
Zie de tekst ‘Truienaar slachtoffer van politieke afrekening!’ van 3 april 2010 op deze website; 
-  wat de voorstellen qua overdrachten betreft, hebben wij voorgesteld effectief terug te gaan tot de begroting 2011 voor de VZW’s cultuurcentrum de Bogaard, Villarte en Tru d’Or.

Enkel voor de organisatie van de Trudofeesten kan er een extra budget voorzien worden;
-          voor het overige hebben wij voorgesteld om bij de overdrachten, net zoals voor de werkingskosten, alle nieuwe projecten opnieuw te screenen en in principe te schrappen.
Ons lijkt dit beter dan nu talrijke bestaande goede werkingen te bemoeilijken.
Dit geldt zeker voor alle subsidies aan de adviesraden en de aangesloten verenigingen, waarvan CD&V en Open VLD eerst voorstelden om deze met 10% te verlagen.
Hiermee wordt de stad Sint-Truiden financieel niet gered, maar worden het middenveld, het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk hard in hun werking en hun motivatie geraakt;
-          ‘de tering naar de nering zetten’ betekent voor de sp.a concrete, duurzame en realistische projecten, geen grootse realisaties (zie project ‘verlichte stad’).”

 

“Nu maar hopen op gezond verstand van CD&V en Open VLD in het belang van de Truienaar.”, besluit Ludwig Vandenhove.
“Tijdens de gemeenteraad van maandag 19 maart 2012 zullen we het weten.”

 

 

Zie de tekst ‘Politieke spelletjes!’ van 8 februari 2012 op deze website.

Hierover is onder andere een artikel verschenen in Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad (en www.nieuwsblad.be)van zaterdag 3 maart 2012.