Cartoon: Water in(g) Sint-Truiden

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt. 


De cartoons van 2005 werden samengebracht in een tentoonstelling die op 14 en 15 januari 2006 plaatsvond in de hallen van het stadhuis en daarna ook nog te zien was in het Koninklijk Atheneum van Sint-Truiden.Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd ook een boek gepubliceerd waarin alle cartoons werden verzameld. Wil je nog een exemplaar van het cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd. De voorraad is beperkt dus wees er snel bij!

Water in(g) Sint-Truiden


De stad Sint-Truiden voert, al vanaf het ogenblik dat de water- en modderoverlast zich op diverse plaatsen in Sint-Truiden begon voor te doen, een integraal waterbeleid. 

Niet de strijd tegen wateroverlast, maar de strijd voor schoon water in een evenwichtig systeem is het ultieme doel van dit beleid. Dat het niet blijft bij plannen, bewijzen de talrijke projecten die de stad Sint-Truiden, samen met de Watering van Sint-Truiden, de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Het verhaal van remediëring begint vanaf het moment dat de regendruppel de grond raakt. ‘Anders omgaan met land en water, een opdracht voor iedereen’, zo luidt het devies.
Integraal waterbeleid is niet alleen een kwestie van het uitvoeren van kleine ingrepen op grote schaal. Water heeft ruimte nodig die dan ook ruimtelijk moet worden voorzien. Het Speelhof is hiervan een mooi voorbeeld.

Samen met de Watering van Sint-Truiden organiseert het stadsbestuur van zaterdag 1 tot en met 21 juli 2006 de tentoonstelling ‘Water in(g) Sint-Truiden’ in het kasteel van domein Speelhof.
Het land- en waterscenario wordt er in beeld gebracht. De tentoonstelling is alle dagen te bezichtigen van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Er werd ook een brochure ‘Water in(g) Sint-Truiden’ opgemaakt waarin een goed overzicht wordt gegeven van het tot nu toe gevoerde beleid. Deze brochure kan u bekomen bij de Watering van Sint-Truiden, Minderbroedersstraat 16, 3800 Sint-Truiden, tel. 011-68 36 62, bij duurzaamheidsambtenaar
Els Leenaers/>, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden, tel. 011-70 15 64 of via het sturen van een mailtje naar burgemeester@sint-truiden.be.

Ook in het nummer van 16 tot 30 juni 2006 van Lokaal, het tijdschrift van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), wordt aandacht besteed aan het waterbeleid in Sint-Truiden. Indien u een exemplaar van deze tekst wil, stuur dan een mailtje naar burgemeester@sint-truiden.be.

Hieronder vindt u de integrale versie van het voorwoord dat burgemeester Ludwig Vandenhove schreef voor de brochure ‘Water in(g) Sint-Truiden’.

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste lezer

Als burgemeester het voorwoord voor deze brochure schrijven heeft iets bijzonders.

Meer dan ooit herinner ik mij de momenten, dag of nacht, dat ik opgeroepen werd door de brandweer omdat er op bepaalde plaatsen in Sint-Truiden water- en/of modderoverlast was.
Ik heb altijd getracht op die ogenblikken, zoals het trouwens voor een ‘burgervader’ past, tussen de mensen te zijn, ook al waren dit zeker niet de meest plezante ogenblikken.
De politiek in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder krijgt in dat soort situaties meestal de schuld, ook al is niemand opgewassen tegen natuurelementen, zeker als die extreem en uitzonderlijk zijn.
Het is onder andere precies omdat de mens in het verleden al te vaak in de natuur ingegrepen heeft, en de natuur neemt nu éénmaal altijd weerwraak, dat we de laatste jaren te kampen gehad hebben met water- en modderoverlast.

Vanaf het ogenblik dat de water- en modderoverlast zich op diverse plaatsen in Sint-Truiden begon voor te doen, hebben wij er onmiddellijk een beleid rond ontwikkeld, vooral via de bevoegde schepen Miel Londoz: op korte termijn er steeds voor zorgen dat de brandweer en technische diensten het nodige deden, op lange termijn een beleidsvisie met heel wat concrete maatregelen, waarvan u in deze brochure een overzicht vindt.

Onze visie komt in feite neer op integraal waterbeheer.
Integraal waterbeheer is niet alleen een kwestie van het uitvoeren van kleine ingrepen op grote schaal. Water heeft ruimte nodig die dan ook ruimtelijk moet worden voorzien.

Deze brochure is zeker niet volledig, maar geeft wel een goed overzicht van de aard van de genomen maatregelen.
De stad Sint-Truiden, de Watering van Sint-Truiden en de Samenwerking Land en Water - waaraan de gemeenten Gingelom, Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Geetbets, Herk-de-Stad en de Watering Sint-Truiden participeren - hebben de voorbije jaren heel wat initiatieven genomen, die model staan voor heel Vlaanderen.
Het resultaat mag er dan ook zijn, hetgeen natuurlijk niet wil zeggen dat Sint-Truiden en omstreken voor altijd van water- en/of modderoverlast zal gespaard blijven: de natuur is nu eenmaal onvoorspelbaar!

Water- en modderoverlast aanpakken betekent een horizontale aanpak doorheen heel wat andere beleidsdomeinen, zoals openbare werken, ruimtelijke ordening, landbouw, groen- en milieubeleid, etc.
Ook hier hebben wij steeds onze verantwoordelijkheid opgenomen.
Politiek is nu eenmaal een kwestie van beleidskeuzes maken, vooruit kijken en op lange termijn durven maatregelen nemen, ook al komen die niet altijd populair over bij de burger.
Diezelfde burger, die kwaad is op de burgemeester als zij of hij ‘onder water staat’, is dat de week en/of de maand nadien vergeten als zij of hij een aanvraag doet om weer eens iets te verharden, een bouwaanvraag indient voor een stuk grond waarvan men op voorhand weet dat er wateroverlast zal zijn, etc.

In mijn beleidsperiode als burgemeester hebben wij miljoenen geïnvesteerd in de strijd tegen water- en modderoverlast, of beter in onze strijd voor schoon water in een evenwichtig systeem.
Ondertussen hebben ook de provincie Limburg en de Vlaamse overheid ingezien dat een beleid qua water- en modderoverlast meer dan ooit nodig is, ook qua subsidies.

Zoals ik hoger reeds zei, is onze aanpak een voorbeeld voor gans Vlaanderen.
Onze realisaties worden bestudeerd en opgevolgd door heel wat wetenschappers en universiteiten.

Beste burger, de hoofdrol blijft echter voor u weggelegd!
Net zoals op andere domeinen begint, maar eindigt de verantwoordelijkheid van de overheid ook op een bepaald ogenblik.
In de komende jaren zullen wij als stad Sint-Truiden eveneens de nodige middelen blijven uittrekken, maar anders omgaan met land en water is een opdracht voor iedereen waarbij de term ‘duurzaam beleid’, waar zo vaak over gepraat wordt, in de praktijk omgezet wordt.

Ik ben een politicus, die enkel maar belooft wat hij kan waarmaken.
U zal mij dan ook nooit horen beloven dat Sint-Truiden nooit nog last zal hebben wat water- en modderoverlast, maar wel dat wij als overheid er alleszins alles aan gedaan hebben en zullen blijven doen om de problematiek te beheersen.
De ingrepen, die echter in het verleden in de natuur gebeurd zijn, zijn niet zomaar recht te zetten.
Het zal een proces van vele jaren zijn.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die deze beleidsvisie op het terrein heeft waargemaakt: de medewerkers van de Watering Sint-Truiden en de Samenwerking Land en Water, specifiek de heren Jo Lammens en Karel Vandaele, en in het bijzonder collega-schepen Miel Londoz.

Veel leesgenot!

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden - senator

  

Tags: