Cartoon: Waarom altijd dat vingertje...!?

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.


Waarom altijd dat vingertje…!?

“De burger klaagt heel vaak over de overheid dat ze weer met het vingertje omhoog staat.
De burger heeft hierin gelijk, maar is zelf vaak de aanleiding.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Neem nu het afvalbeleid.

In de meeste Vlaamse gemeenten/steden (afvalbeleid is een Vlaamse bevoegdheid), zoals bij ons in Sint-Truiden, is dit perfect georganiseerd.
Burgers, die zich aan de regels houden, hebben geen enkel probleem.
Zij geraken op een betaalbare en relatief gemakkelijke manier van hun afval af.

“Toch stellen we in dat verband heel wat misbruiken vast.”, aldus Ludwig Vandenhove.
Voor alle duidelijkheid: Sint-Truiden is hier geen uitzondering, zoals uit alle Vlaamse statistieken blijkt.

“Ik heb het al zo dikwijls gezegd: er zijn een aantal beleidsterreinen waar de verantwoordelijkheid van de overheid begint, maar ook ergens eindigt, en het is dan aan de burger om zelf haar/zijn verantwoordelijkheid op te nemen.
Verkeer, groenbeleid, maar zeker ook afval, bijvoorbeeld sluikstorten, zijn daar mooie voorbeelden van.

Zo zijn we de laatste maanden geconfronteerd met misbruiken op het containerpark, hoewel ons containerpark goed georganiseerd is en wij, uiteraard binnen het kader van de Vlaamse regelgeving, tamelijk soepel zijn qua het aanvaarden van afval.
Ondanks dat, stellen we spijtig genoeg vast dat heel wat burgers ofwel hun kaart gewoon niet meebrengen, ofwel misbruik trachten te maken door zonder kaart binnen te komen, ofwel misbruik trachten te maken door soorten afval aan te voeren dat er niet thuis hoort.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Net zoals in heel wat andere dossiers en gevallen, ligt de waarheid in het midden.
De containerparkwachters reageren soms onvriendelijk tegen de burgers, maar vaak is dit het gevolg van het feit dat diezelfde burgers niet terugdeinzen om deze personeelsleden écht uit te kafferen en toch maar van alles proberen om met afval binnen te geraken dat er niet thuishoort.

“Persoonlijk vind ik dit een spijtige zaak, maar het is nu eenmaal de veruiterlijking van het toenemend individualisme van de burgers, waarbij ze wel vinden dat er algemene regels moeten zijn voor iedereen, maar niet voor hen.
Dit is de reden waarom het college van burgemeester en schepenen beslist heeft om vanaf nu strikter toe te zien op de regels, die op het containerpark gelden.
Spijtig, maar het is zoals bij kleine kinderen: indien ze niet willen luisteren, dan moet er opgetreden worden.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de brief, die sedert enkele weken meegegeven wordt aan alle bezoekers van het containerpark, zodanig dat ze duidelijk weten wat ze kunnen/mogen, maar ook waaraan ze zich te houden hebben.

Betreft: controle containerparkkaarten

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste

De laatste tijd stellen de containerparkwachters een aantal inbreuken vast op het correct aanleveren van afval op het containerpark.
Om misbruiken te voorkomen, controleren de medewerkers voortaan alle voertuigen grondig op de correctheid van de containerparkkaart en de inhoud van het afval.

Indien uw containerparkkaart niet meer voldoet aan de vereisten, kunnen de containerparkwachters uw kaart intrekken en u vragen een correcte kaart te gaan afhalen bij het stadsloket, administratief centrum (gelijkvloerse verdieping), Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.

Er zijn eveneens een aantal regels gewijzigd. Daarom zetten we ze allemaal nog even op een rijtje.

1.   Het containerpark is enkel toegankelijk voor inwoners van Sint-Truiden.

2.   U mag enkel huishoudelijk afval aanbrengen; bedrijfsafval wordt niet aanvaard. Dit is zo geregeld in de Vlaamse wetgeving.

3.   Zonder containerparkkaart krijgt u geen toegang tot het containerpark.

U kan een containerparkkaart aanvragen bij het stadsloket.

U moet uw identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en) meenemen

voor de aanvraag.

De containerparkkaart wordt onmiddellijk aangemaakt en is gratis.

- Indien u enkel een personenvoertuig heeft, krijgt u een rode kaart, met daarop uw naam

en het nummerplaat van uw wagen.

Als uw gezin over twee personenvoertuigen beschikt, dan kunnen er twee nummerplaten

op éénzelfde rode kaart vermeld worden.

- Indien u een bedrijfsvoertuig heeft, een voertuig met lichte vracht of een leasingwagen,

dan krijgt u een blauwe kaart met daarop uw naam en het nummerplaat van de wagen.

Als uw gezin daarbuiten over nog een ander voertuig beschikt, dan kunnen er twee

nummerplaten op diezelfde blauwe kaart vermeld worden (ook als dat tweede voertuig

een personenvoertuig is).

U wordt gevraagd een document te ondertekenen waarin u verklaart enkel huishoudelijk

afval aan te leveren.

- Denk eraan dat wanneer u een containerparkkaart met de nummerplaten van meerdere

voertuigen wil, u de inschrijvingsbewijzen van alle voertuigen meeneemt naar het

stadsloket.

- Indien u niet over een voertuig beschikt, maar gebruik kan maken van een voertuig van

familie of vrienden uit een andere gemeente, dan krijgt u een gele kaart met daarop uw

naam en het nummerplaat van het voertuig van uw familielid of vriend(in). Opgelet: beide

personen moeten op het containerpark aanwezig zijn in het voertuig, opdat geen

personen van buiten Sint-Truiden terecht zouden kunnen op het containerpark. Ook

wanneer u te voet of met de fiets naar het containerpark gaat, krijgt u een gele kaart.

4.   De regels voor aanhangwagens blijven dezelfde.

Enkel met een niet-geremde aanhangwagen (dezelfde nummerplaat als de wagen) kan u

terecht op het containerpark.

Geremde aanhangwagens (U-nummerplaat) worden niet toegelaten.

Indien u nog vragen heeft hierover, kan u terecht bij het eerstelijnsloket milieu, administratief centrum (gelijkvloerse verdieping), Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden, tel. 011-70 15 31, info.milieu@sint-truiden.be. Ook bij vragen over de verschillende afvalfracties waarmee u op het containerpark terechtkan en de eventuele retributie (vergoeding), die hiervoor gevraagd wordt, kan u hier terecht.

Wij dringen er enerzijds steeds op aan dat onze ambtenaren in het algemeen en de containerparkwachters in dit geval, in het bijzonder, in alle omstandigheden vriendelijk blijven en ten dienste van de burger staan.
Anderzijds krijgen ze de opdracht om de regels correct en stipt en voor iedereen toe te passen, ondanks het soms blijvend ‘onterecht’ aandringen van bepaalde containerparkbezoekers om afwijkingen toe te staan.

Wij hopen u met deze brief wat duidelijkheid gebracht te hebben en hopen u binnenkort weer op het containerpark te mogen ontvangen.

In opdracht

Rob Timmermans
secretaris

Filip Moers
/>
schepen voor leefmilieu              

Ludwig Vandenhove
burgemeester

Tags: