Cartoon: Nieuwe politiecommissariaat officieel ingehuldigd

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt. 


De cartoons van 2005 werden samengebracht in een tentoonstelling die op 14 en 15 januari 2006 plaatsvond in de hallen van het stadhuis en daarna ook nog te zien was in het Koninklijk Atheneum van Sint-Truiden.Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd ook een boek gepubliceerd waarin alle cartoons werden verzameld. Wil je nog een exemplaar van het cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd. De voorraad is beperkt dus wees er snel bij!

Cartoon: Nieuwe politiecommissariaat officieel ingehuldigd


Op maandag 29 mei 2006 werd het nieuwe politiecommissariaat van de lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken officieel ingehuldigd.

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael was ere-gast bij deze opening. De minister, korpschef
Philip Pirard/> en burgemeester
Ludwig Vandenhove/> spraken de talrijke aanwezigen toe.

Ludwig Vandenhove/>: “Dit nieuwe politiegebouw moet de dienstverlening van de lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken aan de bevolking verbeteren en van de politiewerking nog meer een OPEN beleid maken.”

Hieronder vindt u de toespraak die burgemeester
Ludwig Vandenhove/>, tevens voorzitter van het politiecollege en de politieraad van de lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken hield ter gelegenheid van deze officiële inhuldiging.

Toespraak

Mijnheer de gouverneur
Mijnheer de vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken
Andere collega’s uit de politiek, in het bijzonder de leden van het politiecollege en van de politieraad Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en van de gemeenteraden van de 3 gemeenten
Vertegenwoordigers van de rechterlijke macht en van de andere overheden
Vertegenwoordigers van de federale en lokale politie
Dames en heren directies van de onderwijsinstellingen
Mijnheer de hoofdcommissaris-korpschef en alle andere leden en medewerkers van de lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken en van de preventiedienst van de stad Sint-Truiden
Dames en heren
Beste vrienden

Op mijn beurt heet ik u van harte welkom op de opening van dit nieuwe gebouw van de lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken.

Als voorzitter van het politiecollege en van de politieraad, maar vooral ook als burgemeester van de stad Sint-Truiden, ben ik vandaag bijzonder blij en fier.

Toen ik bijna 12 jaar geleden burgemeester werd, stond in de beleidsnota geschreven - toen de eerste beleidsnota in de geschiedenis van de stad Sint-Truiden - dat én de brandweer én de politie een nieuwe, functionele huisvesting zouden krijgen. Vandaag is het zover!
En het klinkt misschien oubollig in deze tijd, waarin meer en meer mensen alles wat ze krijgen eerder logisch beginnen te vinden en politici steeds minder respect krijgen, maar ik ben als politicus nog altijd blij en fier als iets gerealiseerd wordt wat ik beloofd heb. Het is dan ook niet voor niets dat in de politiek altijd mijn motto geweest is en ook altijd zal blijven: "Doen wat je belooft, maar nooit loze beloften doen, die je niet kan waarmaken!".

Veiligheid is en blijft, wat mij betreft, een basistaak van de overheid, ook van de lokale overheden.
Dit is dan ook de reden waarom onze politiezone beschikt over alle mogelijke middelen, zowel infrastructureel - met dit nieuwe, functionele, maar niet luxueuze gebouw - als qua middelen en uitrusting en qua personeel.

Daarom is er de constante uitdaging voor het politiekorps om dit geschonken vertrouwen niet te beschamen. Ik laat dan ook geen enkele mogelijkheid onbenut om hen daarop te wijzen: kijk eens wat de belastingsbetaler allemaal voor u doet, zorg dan ook dat je er altijd bent als die belastingbetaler je nodig heeft of denkt je nodig te hebben!

Er waren een paar opties voor een nieuw politiegebouw, maar uiteindelijk is de keuze gevallen op dit complex Clockempoort, in de Sint-Truidense volksmond beter gekend als de Sluisberg.
En persoonlijk denk ik, rekening houdende met alle elementen, dat dit de goede keuze was.

Functioneel, maar niet luxueus: ik herhaal dit, omdat ik dat belangrijk vind.
Huisvesting, met geld van de belastingbetaler, moet de dienstverlening aan de burger garanderen en in het geval van een nieuw gebouw, verbeteren. Dat is de essentie!

Wij hebben een goed werkend politiecollege. We beslissen veel en snel, maar we lachen ook vaak!
Zo moet het. Ik ken heel wat politiecolleges waar het er anders aan toegaat.
Ik wil hiervoor uitdrukkelijk mijn collega’s Charly Moyaerts, voorheen Eddy Baldewijns en Benny Bamps bedanken.
In het politiecollege proberen wij ook de drie gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken evenwichtig aan bod te laten komen en de stad Sint-Truiden zeker niet de 'grote broer' te laten spelen.
Het beste voorbeeld hiervan is onder andere dat de eerste nieuwbouw in Nieuwerkerken tot stand is gekomen, dat er nu plannen zijn voor een nieuwe huisvesting in Gingelom en dat de preventiedienst, die strikt genomen administratief en organisatorisch bij de stad Sint-Truiden behoort, ook voor Gingelom en Nieuwerkerken werkt.

Ook al behoort dit onderwerp tot een ander debat, toch wil ik in dit verband nog zeggen dat ik geen voorstander ben van verdere gemeentefusies - de burger moet dicht bij het beleid en de verkozen politici kunnen staan. Maar ik ben wel een grote voorstander van een doorgedreven intergemeentelijke samenwerking en de politiehervorming, zeker in onze zone, is daar een goed voorbeeld van.Dames en heren
Beste vrienden

Dit nieuwe politiegebouw moet de dienstverlening aan de burger nog verhogen. Het moet de politievrouw en -man toelaten om hun werk nog beter te kunnen doen, ook en vooral op het terrein.

Het moet eveneens een OPEN huis zijn waar iedereen, die met een probleem zit - en in het kader van een integraal veiligheidsbeleid zijn er nogal wat veiligheidsproblemen - terecht kan. Vandaar ook dat we hier rond een specifiek beleid ontwikkelen: vorig weekend hebben we bijvoorbeeld de buren ontvangen op een ontbijt en hen een rondleiding gegeven, verenigingen zullen hier terechtkunnen voor bezoeken en rondleidingen en scholen en jeugdverenigingen zullen hier onze prioritaire doelgroep zijn en regelmatig zullen we hier kunstenaars de kans bieden om hun werken tentoon te stellen, zoals dit nu al het geval is met cartoons van cartoonist Dré Mathijs en werken van de Haspengouwse Academie van Beeldende Kunsten (HABK).
Jaarlijks of tweejaarlijks zullen er ook opendeurdagen georganiseerd worden.
Dit jaar zal dit in het weekend van 24 en 25 juni eerstkomend zijn met daaraan ook heel wat activiteiten gekoppeld.
Niet voor niets valt het eerste opendeurweekend samen met heel wat andere evenementen in het centrum van Sint-Truiden, meer bepaald met de koopjesdagen en de traditionele braderie en met het kinderfestival Joy Joy, waarbij de Grote Markt van Sint-Truiden symbolisch twee dagen lang in de handen van de kinderen is. Zo geven we heel wat mensen de kans, die normalerwijze (gelukkig!) niet in aanraking komen met de politie, toch kennis te maken met het nieuwe gebouw en alzo ook met de werking van de politiediensten. De drempel kan niet genoeg verlaagd worden!

Uw bijzondere aandacht wil ik in dit verband ook vragen voor de tentoonstelling 'Verschillend gelijk', waarbij jongeren uit Sint-Truiden, samen met asielzoekers, tussen 14 en 16 jaar hun leefwereld in beeld brengen via foto's. Deze foto’s worden gemaakt rond verschillende thema's zoals vriendschap, verdriet, vreugde, verlangen en verdraagzaamheid.
Belangrijk hierbij is dat de dialoog, die dit project tot stand brengt, duidelijk als doel heeft om aan te tonen dat de leefwereld van de verschillende jongeren veel gelijkenissen vertoont, of men nu allochtoon is of Belg.
Door visueel weer te geven hoe jongeren hun wereld zien, wordt een kloof van wederzijdse vooroordelen overbrugd wat uiteindelijk moet leiden tot een betere integratie.
De tentoongestelde werken of beter gezegd beelden, zullen ook tentoongesteld worden op plaatsen waar veel volk komt, namelijk in het politiekantoor, in de supermarkt, in cafés, enz. Met andere woorden, de bevolking zal er echt mee 'geconfronteerd' worden!
De overheid, en de politie hoort daarbij, moet het voorbeeld geven qua integratie en diversiteit, vandaar dit initiatief.
Dit nieuwe politiegebouw moet ook een essentieel onderdeel vormen van het OPEN communicatiebeleid dat wij als lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken hoog in het vaandel dragen en waar ik persoonlijk als politicus een groot voorstander van ben.
(On)veiligheid is iets waar de burger wakker van ligt, dus moet de politiek ermee bezig zijn en er vooral en in alle openheid over communiceren met diezelfde burger.
Maar ik verwacht dan ook volwassenheid van diezelfde burger. Als bijvoorbeeld veiligheidscijfers bekendgemaakt worden, dan moeten deze ook geloofd worden, zeker als diezelfde bevolking kritiek geeft, onder het mom van “ze zullen wel iets te verbergen hebben”, als cijfers niet bekendgemaakt worden.
Het is het één of het ander en anders vervallen we in puur negativisme, ja zelfs in populisme!

De lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken heeft de voorbije jaren puik werk geleverd. Dit blijkt uit een aantal elementen en feiten.
Vooreerst blijven er de dalende criminaliteitscijfers. Eerlijk gezegd, het zal bijzonder moeilijk zijn om deze te blijven evenaren.
Wij hebben recent ons jaarverslag 2005 in/> boekvorm bekendgemaakt en zoals elk jaar wordt dit nu weer aan een grote groep geïnteresseerden overgemaakt.
Vervolgens is er het positief beeld dat de bevolking heeft van de lokale politie Sint-Tuiden - Gingelom - Nieuwerkerken, zoals blijkt uit de bevraging in het kader van de veiligheidsmonitor.
Tot slot is er de (zeer) goede implementatie van de politiehervorming op het terrein, hetgeen in heel wat andere korpsen aanleiding heeft gegeven en nog steeds geeft tot de nodige problemen.
Politie- en burgerpersoneel, zonder onderscheid, bedankt daarvoor!

Het verleden is en was belangrijk, maar - en nu zeker met dit nieuwe politiegebouw en met de ermee gepaard gaande investering nog meer - de toekomst is nog veel belangrijker en dat is waar het om draait.

Zonder in detail te treden, wil ik in grote lijnen even het beleid voor de komende jaren uittekenen:
- permanente evaluatie en bijsturing van de interne werking van het korps. Dit is minder een zaak van het beleid dan wel van de hoofdcommissaris-korpschef;
- politie en stadswachten moeten op straat, tussen de mensen, zijn. In die zin blijft wijkwerking, waar we nu gemiddeld al meer aandacht aan schenken dan andere zones (in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken kunnen we spreken van 1 wijkinspecteur per 2.800 inwoners, terwijl het wettelijk minimum is vastgelegd op 1 wijkinspecteur per 4.000 inwoners) een prioriteit; 
- het nog verder doortrekken van het concept integrale veiligheid, waarvan - in mijn visie - de lokale politie de spil vormt, de regisseursfunctie vervult. Alle objectieve, maar ook heel veel subjectieve veiligheidsproblemen, de zogeheten (kleine) samenlevingsverstorende elementen, komen bij de politie terecht. De politie is dan ook het best geplaatst om deze problemen te duiden in het kader van een globaal en integraal veiligheidsbeleid.
Integrale veiligheid betekent voor mij dat we er als overheid alles aan moeten doen om 'de burger zich goed te laten voelen in de globale omgeving en zeker in de openbare ruimte';
- de klantvriendelijkheid en de dienstverlening moeten nog toenemen. Alle mogelijkheden zijn nu voorhanden. Nog meer dan voorheen moet nu gelden 'de burger is koning'. Van een drempel mag bij manier van spreken geen sprake meer zijn!;
- een nog verder doorgedreven doelgroepenbeleid naar senioren, middenstand, jeugd, asielzoekers, etc. toe. Doelgroepenbeleid is voor mij inhoudelijk wat wijkwerking territoriaal is. Beide moeten elkaar in mijn visie sterk aanvullen;
- aandacht voor de nieuwe tendensen in de maatschappij en eventueel nieuwe (on)- veiligheidsfenomenen, die hiermee samenhangen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan allerlei vormen van familiaal geweld;
- blijven zoeken naar nieuwe, originele vormen van OPEN communicatie.
De bevolking moet geïnformeerd worden over het gevoerde veiligheidsbeleid, maar moet er ook zoveel mogelijk mee betrokken worden.
Als middel voor een verhoging van het zogeheten subjectief veiligheidsgevoel geloof ik hier enorm in. Met andere woorden, dit is nog maar eens een pleidooi voor wat ik noem 'security marketing';
- preventie blijft essentieel. Het is dan ook niet voor niets dat ook de preventiedienst eerstdaags naar dit gebouw verhuist, zij het bijna als een soort winkelruimte met uitstalraam en vitrine en strikt genomen niet in dezelfde vleugel als de lokale politie.
Of hoe wij functionaliteit en maximale samenwerking proberen te koppelen aan laagdrempeligheid voor de burger!
Ik geloof enorm in de veiligheidsketen, die wat mij betreft begint in het gezin, de omgeving en op school en dan verdergaat via preventie, handhaving, repressie voor de daders en nazorg voor de slachtoffers.
“Zacht waar het kan, hard waar het moet”, de titel van mijn vorig boekje over veiligheid, blijft wat dat betreft mijn slogan!
Terloops wil ik even zeggen dat volgende week mijn nieuw boek over veiligheid verschijnt met als titel 'Iedereen veilig'. Je moet nu éénmaal iedere gelegenheid aangrijpen om wat reclame te maken.

Dames en heren
Beste vrienden

De lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken had de voorbije jaren een beleidsvisie en heeft die grotendeels waargemaakt.
De lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken heeft ook een beleidsvisie voor de toekomst en naar aanleiding van de opendeurdagen voor het grote publiek zullen we die ook onder allerlei vormen kenbaar maken aan de bevolking.

Veiligheidsbeleid is echter vooral geen kwestie van slogans - ook als hoort de bevolking dit zo graag -, maar is een complex geheel en samenspel van heel wat elementen: elke dag op het terrein bezig zijn met diverse actoren, met mensen en menselijke factoren bezig zijn, betrokkenheid van verschillende beleidsdomeinen, inspelen op snel wijzigende omstandigheden, flexibel zijn, dichtbij de burger staan en er maximaal rekening mee houden, bepaalde situaties telkens opnieuw inschatten en accuraat reageren, etc.  
Kortom, een veiligheidsbeleid voeren vraagt vooruitzien, beslissingen durven nemen, ook moeilijke en minder populaire, beheren en beheersen en op lange termijn denken.

De lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken is er, zeker met dit nieuwe politiegebouw, klaar voor.
Laten we er samen voor zorgen dat het goed en veilig is en blijft om in onze zone te wonen, te werken en te leven.

Tot slot wens ik mij aan te sluiten bij de dankwoorden van hoofdcommissaris-korpschef
Philip Pirard/>. Ik ga zijn woorden niet letterlijk herhalen maar kort gezegd bedank ik alle personen, diensten en instanties die het door hun professionele inzet mogelijk gemaakt hebben dat dit nieuw politiegebouw er vandaag staat en op de best mogelijke manier gebruikt worden in het belang van iedere inwoner van de politiezone Sint-Truiden - Nieuwerkerken - Gingelom.

Ik dank u voor de aandacht en geef het woord graag aan vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken de heer Patrick Dewael.

Ludwig Vandenhove
/>
burgemeester - voorzitter politiecollege en politieraad
senator

 


Tags: