Cartoon: Nachtelijke klachten slachthuis Sint-Truiden aanpakken!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Nachtelijke klachten slachthuis Sint-Truiden aanpakken!

“Als burgemeester van Sint-Truiden heb ik altijd aangedrongen op strenge milieuvoorwaarden voor het slachthuis. Nu er opnieuw klachten van de buren zijn over geluidoverlast ’s nachts ben ik bereid mijn verantwoordelijkheid ook op te nemen als gedeputeerde voor leefmilieu.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“In 2005 zijn er nog een aantal bijkomende uitbatingvoorwaarden opgelegd.
Er is toen al gesproken over de geluidsoverlast bij het leveren van dieren s’ nachts.
Op vraag van de uitbaters zijn er toen geen specifieke bepalingen ingeschreven.

Als blijkt dat dit nu noodzakelijk is, omdat de buurtbewoners last blijven hebben, ben ik graag bereid dit te onderzoeken.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Voor mij bewijst dit dossier nog maar eens dat milieumaatregelen opleggen één zaak is, maar ze controleren en opvolgen (‘handhaven’) een andere zaak. Ik blijf daarom pleiten voor meer middelen en mogelijkheden (dus personeel) voor milieuhandhaving in Vlaanderen.”

Hieronder vindt u het persbericht van de sp.a-gemeenteraadsfractie in Sint-Truiden over dit dossier.

Nachtelijke geluidsklachten slachthuis

De sp.a-fractie vraagt aan het stadsbestuur  om de nodige maatregelen te nemen zodat de geluidshinder voor de omwonenden van het slachthuis  tot een minimum wordt beperkt.

Enkele jaren geleden heb ik als toenmalig schepen van milieu met de uitbater van het slachthuis afspraken gemaakt o.a. om het leveren van dieren tijdens de nacht te verhinderen. Blijkbaar  wordt dit niet meer gerespecteerd.

Als sp.a-fractie vragen wij dan ook om de voorstellen die gemaakt werden naar  aanleiding van een akoestische studie uit 2004 opnieuw op tafel te leggen.

Een van de voorstellen was om de muur een tweetal l meter te verhogen en de aanvoer van dieren pas toe te laten vanaf 7 uur ’s morgens. Indien de aanvoer vervroegd wordt dient de muur naar een nog hoger niveau gebracht te worden. Deze werken vallen onder de verantwoordelijkheid van de stad aangezien de stad eigenaar is van het complex.

“Aangezien de indertijd gemaakte afspraken niet worden gerespecteerd vraagt de sp.a-fractie aan het  schepencollege om een verzoek te richten aan de bestendige deputatie om een bijzondere voorwaarde op te leggen in de nog lopende milieuvergunning tot 2021. Het opleggen van een bijzondere voorwaarde waarbij het verboden wordt om dieren voor een bepaald uur aan te leveren    en de verhoging van de muur zullen het geluidsoverlast zowel tijdens de nacht al in de dag tot een minimum beperken”, aldus sp.a-fractieleider Filip Moers.

 

Zie onder andere "Leveren vanaf vier uur 's nachts staat niet in milieuvergunning". Het Belang van Limburg, 06-03-2014, p. 25.

Zie ook Milieuhandhaving gebeurt veel te weinig in Vlaanderen van 13-06-2013 en  Omgevingsvergunning: ja, maar! van 04-02-2013 op deze website.