Cartoon: de staat niet hervormen om te hervormen!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt. 


De cartoons van 2005 en 2006 werden telkens tentoongesteld en gebundeld in een cartoonboek.
Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).

De staat niet hervormen om te hervormen!

“Het uitgangspunt van een eventuele nieuwe staatshervorming moet een betere dienstverlening, meer democratie en een meer doorzichtig bestuur voor de burger zijn.”, aldus burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag.

Hieronder vindt u de integrale versie van deze toespraak.

Toespraak burgemeester
Ludwig Vandenhove/> naar aanleiding van de nationale feestdag

Eerwaarde heer deken
Eerwaarde heren pastoors

Mijnheer de diaken
Mijnheer de vrederechter en andere vertegenwoordigers van de rechterlijke macht
Heren generaals, kolonels, officieren, onderofficieren en beroepsvrijwilligers, in dienst of op rust
Vertegenwoordigers van andere overheidsinstellingen
Collega’s uit de politiek
Vertegenwoordigers van de federale en lokale politie, brandweer, Civiele Bescherming en Rode Kruis
Voorzitters, bestuursleden, leden en vlaggendragers van de afgevaardigden van de vaderlandslievende verenigingen of andere verenigingen
Geachte genodigden
Dames en heren

Mag ik iedereen van harte verwelkomen op deze feestelijke viering naar aanleiding van onze nationale feestdag en bedanken voor uw aanwezigheid, niet in het minst de vaderlandslievende verenigingen. Ook dank aan de koninklijke harmonie Vermaak na Arbeid uit Aalst voor het muzikaal begeleiden van deze 21 juli-viering.

Op deze nationale feestdag vieren wij de eenheid van onze Belgische natie, zoals die in onze monarchie en in onze Grondwet verankerd is.
Met het traditionele Te Deum in de hoofdkerk, is deze feestdag alvast met een passende plechtigheid ingezet.
Ik wens hiervoor de eerwaarde heer deken, de eerwaarde heren pastoors, de diaken, de orgelist en het koor van harte te bedanken.

Dit jaar was er, na het Te Deum, niet de gebruikelijke overvlucht van vliegtuigen uit Beauvechain wegens praktische problemen. Omwille van het tijdstip van de overvlucht bij het nationaal defilé, was het immers niet mogelijk voor de piloten om ook hier in Sint-Truiden over te vliegen. Volgend jaar zullen de vliegtuigen wel weer van de partij zijn.

Onze stad is deze namiddag trouwens ook weer op het nationaal defilé in Brussel ter ere van de nationale feestdag vertegenwoordigd. Een afvaardiging van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken rijdt immers mee in de optocht van de 56 garnizoensteden op het Paleizenplein en zorgt ervoor dat de Truiense vlag ook in Brussel wappert.

Dat Sint-Truiden de meest militairvriendelijke stad van België is, weet ondertussen iedereen - we hebben daar de laatste jaren ook hard aan gewerkt en voor gelobbyd - en we zijn daar fier op.
De militaire aanwezigheid in onze stad zal vanaf het volgende schooljaar trouwens nog toenemen aangezien de Koninklijke Technische School Saffraanberg dan omgevormd wordt tot Koninklijke School voor Onderofficieren. De officierenscholen van Zedelgem en Dinant sluiten immers de deuren en Saffraanberg is vanaf september de enige officierenschool van het land.
Ik nodig u hierbij alvast uit op donderdag 25 oktober 2007 op onze Grote Markt. Dan is er een parade van alle leerlingen van de Koninklijke School voor Onderofficieren. Normaalgezien vindt deze ‘erkenning van de promoties’ plaats in de school zelf, maar gezien het grote aantal nieuwe studenten die er zullen zijn het komende schooljaar, hebben het stadsbestuur en de Technische School beslist deze parade uitzonderlijk op de Grote Markt te laten plaatsvinden. Iedereen van harte welkom dan!
Naast Saffraanberg is er eveneens nog het peterschap met de militaire basis in Beauvechain.

De feestelijkheden vandaag bieden de gelegenheid tot ontmoetingen tussen generaties en tot culturele ontmoetingen die gericht zijn op alle burgers op het Belgische grondgebied. Zij kunnen een nieuwe band van verbondenheid creëren tussen de gemeenschappen.

Aan de huidige federalisering gingen 4 staatshervormingen vooraf, gespreid over 20 jaar. In het verdere federaliseringsproces is het noodzakelijk dat de solidariteit tussen generaties, maar vooral tussen de verschillende gemeenschappen en met andere volkeren centraal staat.

Niettegenstaande wij het in Vlaanderen zeer goed hebben, dit blijkt trouwens uit verschillende studies, mogen we ons niet afschermen van de rest van het land of van andere culturen. Wij moeten de Walen of de vreemdelingen niet zien als ‘de vijand’, maar wel als een landgenoot, een bondgenoot, als een evenwaardige medeburger. De toekomstige welvaart van elk van de drie gemeenschappen in België zal immers meer dan ooit afhankelijk zijn van de onderlinge bereidheid tot hulp en begrip en van solidariteit.

De cultuurverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië hebben altijd bestaan.
We mogen niet meestappen in de destructieve logica van sommigen om deze uit te vergroten. Integendeel, we moeten deze in het Europa van morgen zien als een opportuniteit.

Wij moeten ons durven openstellen en de hand reiken naar andere culturen.
En of we dat nu graag horen of niet: we leven in een OPEN wereld en de maatschappij van morgen is een multiculturele samenleving. We moeten deze met een open geest en een open vizier tegemoet treden.

Als er problemen zijn, en die zijn er ongetwijfeld, dan moet daarover kunnen worden gediscussieerd en op die manier naar oplossingen gezocht. Overleg is de boodschap.
Extremisme en racisme kunnen daarin geen bijdrage leveren. Ik denk dat dit genoeg bewezen is, denken we maar aan de beide wereldoorlogen, het huidige terrorisme en wat zich momenteel afspeelt op zoveel andere plaatsen in de wereld.
En dat dergelijke problemen niet alleen ver van ons bed voorkomen, bewijzen de dramatische gebeurtenissen in België en in Vlaanderen de afgelopen jaren.

In dit kader voert de stad Sint-Truiden deze zomer een campagne rond het thema hoffelijkheid. Ze doet dit samen met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, het Opvangcentrum voor asielzoekers Sint-Truiden en Gastvrij Sint-Truiden. Verschillende stadsdiensten werken ook mee aan de campagne zoals de dienst ontwikkelingssamenwerking, de cel leefmilieu, de preventiedienst en de lokale integratiedienst.
De stad wil, in samenwerking met deze partners, de inwoners en bezoekers van Sint-Truiden aanzetten tot hoffelijk gedrag en dat op diverse terreinen: samenleven in diversiteit, milieu, ontwikkelingssamenwerking, verkeer en veiligheid.
De stad voert al verschillende jaren zomercampagnes rond verdraagzaamheid en trekt sinds enkele jaren deze campagne algemeen open naar hoffelijkheid. Het gaat daarbij niet alleen over verdraagzaamheid tussen autochtonen en allochtonen, maar ook binnen deze bevolkingsgroepen is er soms een gebrek aan verdraagzaamheid. Verdraagzaam en hoffelijk zijn, zijn dus werkwoorden waar élke burger iets mee kan doen.
Deze nieuwe campagne wordt visueel zichtbaar gemaakt door een hoffelijke ridder die in het straatbeeld opduikt en het goede voorbeeld geeft. Wanneer u op een dag deze ridder tegenkomt, denk er dan nog eens extra aan dat verdraagzaamheid en hoffelijkheid niets kosten en de samenleving zoveel mooier maken.

Niettegenstaande de federalisering verder dient te worden uitgewerkt - de discussie hierover is momenteel volop bezig - moet België een éénheid blijven. Een uitbreiding en/of herverdeling van de bevoegdheids­pakketten voor de federale staat en/of de gemeenschappen kan hierin een grote stap voorwaarts betekenen. Het is een proces waar iedereen moet kunnen bij winnen.

De staatshervorming is a fortiori zo een proces dat niet als een afrekening met de tegenpartij mag gezien worden. De vanzelfsprekendheid waarmee sommige Vlamingen zeker deze dagen hun Vlaamse gelijk prediken, stuit me evenzeer tegen de borst dan de hoogmoed waarmee aan de andere kant van de taalgrens sommige Walen elk gesprek over een volgende stap in de staatshervorming afwijzen. 

Hervormen om te hervormen heeft volgens mij weinig zin. Het uitgangspunt moet zijn dat we streven naar een betere dienstverlening, meer democratie en een meer doorzichtig bestuur voor de burger. Daar ligt de burger echt wakker van en betaalt zij/hij ook belastingen voor. Dat betekent goed afgelijnde bevoegdheidspakketten.
Uit een recente enquête blijkt bijvoorbeeld dat drievierde van de Belgen pleit tegen de onafhankelijkheid van Vlaanderen en Wallonië en voor het behoud van het koningshuis. 

Maar het is verkeerd te denken dat de staatshervorming een wondermiddel is dat alle problemen oplost.
We moeten goed beseffen dat voor een hele reeks economische, sociale, ecologische en maatschappelijke problemen Vlaanderen als kleine Europese regio net zomin als België eigen oplossingen kan hebben. En we moeten ook durven toegeven dat Vlaanderen politiek en cultureel geen homogeen geheel is. De Vlaamse cultuur voorstellen als een monocultuur en de Vlaamse identiteit als een strakke éénheid is zonder meer een loopje nemen met de werkelijkheid. En dus zijn ook de verwachtingen van de Vlaamse Truienaar of Vlaamse Limburger verschillend van die van de Vlaamse Oostendenaar of Antwerpenaar.

In deze periode van de regeringshervorming begrijp ik politiek gezien de zware uitspraken, die dezer dagen langs beide kanten van de taalgrens gebeuren rond een eventueel verdere staatshervorming, maar tegelijkertijd wil ik ook een oproep tot realisme doen. Morgen moeten deze partijen immers rond dezelfde onderhandelingstafel zitten.

Het is in eerste instantie de Koning die de band tussen de 3 taalgemeen­schap­pen van ons land verzekert. Door zijn kennis van de landstalen en zijn positieve houding ten aanzien van het federaliseringsproces, heeft Koning Albert II sedert zijn aantreden deze taak waargenomen. Meer dan ooit verpersoonlijkt onze vorst de eenheid van België. ‘Eendracht maakt macht’, luidt het devies van onze Belgische natie.

Laat ons elke dag werken aan een warm, open en verdraagzaam Vlaanderen, aan een solidair België en een steeds hechter Europa.
Laat dit de betekenis zijn van deze nationale feestdag.

Om te eindigen breng ik een toost uit voor hetgeen de koning en de koningin betekenen voor de eenheid van ons land.

Leve de koning, leve de koningin, leve België, leve Sint-Truiden.

Nog een prettige en aangename nationale feestdag.

 

Tags: