Cartoon: 9e Internationale Taptoe Sint-Truiden stopgezet wegens wateroverlast en hevige regenval!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.


De cartoons van 2005 werden samengebracht in een tentoonstelling die op 14 en 15 januari 2006 plaatsvond in de hallen van het stadhuis en daarna ook nog te zien was in het Koninklijk Atheneum van Sint-Truiden.

Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd ook een boek gepubliceerd waarin alle cartoons werden verzameld. Wil je nog een exemplaar van het cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd. De voorraad is beperkt dus wees er snel bij!

Negende Internationale Taptoe Sint-Truiden stopgezet wegens wateroverlast en hevige regenval!

Op woensdag 14 juni 2006 vond de 9e internationale militaire Taptoe plaats op de Grote Markt van Sint-Truiden.

Alle tribuneplaatsen waren uitverkocht en ook de gratis staanplaatsen rond de Grote Markt en alle horecazaken waren volzet.
Omwille van een hevig onweer moest de taptoe spijtig genoeg na het spelen van de nationale hymnes stopgezet worden.
Onweer, hevige en onophoudelijke regenval, maar vooral veiligheidsredenen (kabels, installaties,…etc., die nat werden en in het water lagen en stonden) noopten de organisatoren de taptoe stop te zetten.

Burgemeester
Ludwig Vandenhove/>: “Het is ontzettend spijtig dat de Taptoe niet is kunnen doorgaan omwille van het slechte weer. Het is één van de evenementen die telkens weer een massa volk op de been brengt. De Taptoe is daarenboven hét symbool van de goede samenwerking tussen de stad Sint-Truiden en de militaire overheid. Zowel de basis van Beauvechain, die een peterschap heeft met de stad Sint-Truiden, als de Koninklijke Technische School van Saffraanberg hebben weer ten volle meegewerkt aan de organisatie van dit evenement, dat de stad Sint-Truiden en de hele regio de nodige uitstraling, zowel economisch, als socio-cultureel en/of toeristisch, bezorgt. De Taptoe kadert trouwens ook perfect in de huidige visie van minister van Defensie André Flahaut, waarbij deze stelt dat het leger zoveel mogelijk moet ‘opengetrokken’ worden naar de burger toe.”

Hieronder vindt u de integrale tekst van de toespraak die burgemeester
Ludwig Vandenhove/> zou gehouden hebben naar aanleiding van deze Taptoe, waarin hij ook ingaat op de goede samenwerking tussen de militaire overheden en de stad Sint-Truiden.

“Sint-Truiden moet de meest militairvriendelijke stad van België blijven!”, aldus
Ludwig Vandenhove/>.

Hoewel de opbrengst van de Taptoe naar verschillende goede doelen voor personen met een handicap gaat, kunnen de aanwezigen op vertoon van hun kaart hun geld terugkrijgen. U kan zich dan wenden tot Toerisme Sint-Truiden, Grote Markt, tel. 011-70 18 18, e-mail: info.toerisme@sint-truiden.be.

Toespraak van burgemeester
Ludwig Vandenhove/>

Dames en heren
Beste aanwezigen
Geacht publiek

Als trotse burgemeester van Sint-Truiden heet ik u welkom voor deze Internationale Taptoe op onze Grote Markt, de tweede grootste in België.

Voor de negende maal al verheugen wij ons op dit spektakel. Een spektakel dat elke keer geapprecieerd wordt, ook nu weer, als ik deze volle tribunes van hieruit bekijk.

De Grote Markt van Sint-Truiden is de ideale locatie en een uniek kader om deze - ondertussen geapprecieerde - traditie als de Taptoe te organiseren. Iedereen, ook de niet-Truienaren, geeft dit volmondig toe.

De Taptoe is niet zomaar één van de vele evenementen in Sint-Truiden - er worden de komende maanden immers nog vele evenementen door de diverse stadsdiensten of in samenwerking met het stadsbestuur georganiseerd op en rond de Grote Markt. De Taptoe is - naast de overvlucht door een aantal vliegtuigen van de Belgische Luchtmacht  ter gelegenheid van de viering van de nationale feestdag op 21 juli (dit gebeurt in België enkel op het nationaal défilé in Brussel en in Sint-Truiden) - het symbool van de goede verstandhouding tussen het stadsbestuur en de militaire overheid. Sint-Truiden heeft dan ook niet voor niks het peterschap van de 1e Wing van Beauvechain aanvaard, bij de verhuizing van Brustem naar Beauvechain, Bevekom in november 1996.

Sint-Truiden gaat door als de meest militairvriendelijke stad van België.
Deze titel, of noem het slogan, is zeker niet uitgevonden door de Truienaren zelf.

Het is een gezegde dat komt van vele militairen, die in Sint-Truiden, hetzij professioneel, hetzij via hun legerdienst in Bevingen, Brustem en/of Saffraanberg gekazerneerd geweest zijn of nog steeds zijn.

Ondanks het spijtig dichtgaan van de militaire basis in Brustem in 1996, moeten wij deze eer als meest militair vriendelijke stad van België hoog houden, ook al omwille van de aanwezigheid van de basis van Saffraanberg op ons grondgebied.

Dit kan door talrijke initiatieven zoals de organisatie van de tweejaarlijkse Taptoe.
Via de goede contacten met de militaire overheid in het algemeen en de militaire basissen in Saffraanberg en Beauvechain in het bijzonder zijn we erin geslaagd om tot een overeenkomst te komen waarbij deze Taptoe tweejaarlijks plaatsvindt op onze Grote Markt.
Het unieke kader van onze Grote Markt, met daaraan gekoppeld het eigene van een Taptoe, die een specifiek publiek aantrekt, maakt dat alle kaarten voor dit evenement steeds reeds lang op voorhand uitverkocht zijn.

De 1e Wing van Beauvechain en Saffraanberg engageren zich om logistiek en materieel mee in te staan voor de organisatie, hetgeen financieel gezien heel wat betekent.
Zowel qua mankracht, als qua contacten met de diverse muziekkorpsen uit binnen- en buitenland, is het onontbeerlijk dat deze hulp verkregen wordt van de militaire overheid, wil een stad zoals Sint-Truiden een Taptoe kunnen organiseren.

Dit engagement vanwege Saffraanberg en de 1e Wing kan de vrienschapsbanden met de stad alleen maar verstevigen.

In deze goede militaire contacten en samenwerking met de militaire overheid kadert ook de verdere uitbouw van het Historisch Centrum in de abdij. Het geeft een goed overzicht van de militaire geschiedenis van de vroegere basis van Brustem.
Zo is er ook op Saffraanberg een dergelijk museum geopend.
Beide musea zijn een bijkomende toeristische troef voor Sint-Truiden. En ja, misschien zelfs een aanrader voor heel wat Truienaren, die ze zelf nog niet bezocht hebben. De uitbouw van het museum op de abdijsite, zorgt er bovendien voor dat de abdij opengetrokken wordt naar de bezoekers toe, die er noemaal niet komen, zodat zij dit historische gebouw ook beter kunnen leren kennen.

In het kader van de herstructurering van het leger zal de Koninklijke Technische School in Saffraanberg uitgebreid worden, hetgeen voor Sint-Truiden bijkomend heel wat rechtstreekse en onrechtstreekse tewerkstelling met zich zal meebrengen.
Zo is er vanaf het schooljaar 2006-2007 de integratie van de voorbereidende divisie van de koninklijke militaire school en vanaf het schooljaar 2007-2008 zullen ook de officierenscholen van Zedelgem en Dinant verhuizen naar Saffraanberg.
Dit houdt onder meer in dat het permanente personeelskader zal verhogen van 450 naar 510 personeelsleden en dat er tot maar liefst 3000 leerlingen per jaar kunnen opgevangen worden. Deze uitbreiding is economisch gezien - zowel rechtstreeks als onrechtstreeks - erg belangrijk voor de stad Sint-Truiden en de omliggende regio.
Belangrijk is ook dat een stuk van het voormalige militaire domein in Brustem opnieuw door de militairen ingenomen wordt als oefenterrein voor deze Koninklijke Technische School.
Voor de stad Sint-Truiden is dit een heel belangrijk gegeven.
Immers, zolang men als stad militaire eigendommen op zijn grondgebied heeft, biedt dit mogelijkheden wanneer er bepaalde initiatieven vanuit de militaire overheid genomen worden. Met andere woorden, men zal eerder kiezen voor die plaatsen en locaties waar al activiteiten en/of eigendommen zijn, dan voor andere. Sint-Truiden heeft daar dus een streep voor.

In deze context is het belangrijk dat er goede contacten zijn zowel met de basis van Beauvechain, die een peterschap heeft met de stad Sint-Truiden, als met de Koninklijke Technische School van Saffraanberg. Deze goede contacten kunnen enkel maar leiden tot activiteiten en evenementen, die de stad Sint-Truiden en de hele regio de nodige uitstraling kunnen geven, zowel economisch, als socio-cultureel en/of toeristisch. Dit alles kadert trouwens perfect in de huidige visie van de minister van Defensie, waarbij deze stelt dat het leger zoveel mogelijk moet ‘opengetrokken’ worden naar de burger toe.

En in dit verband werd - op mijn initiatief - recent een samenwerkingsverband met twee groeperingen opgericht (formeel comité en uitvoerend comité), dat vandaag officieel erkend en ondertekend werd door minister van Defensie André Flahaut en het stadsbestuur van Sint-Truiden. Ik ben er fier op dat wij de eerste stad in België zijn, die dergelijk samenwerkingsverband hebben uitgewerkt.

Het samenwerkingsverband of officieel genaamd het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking Sint-Truiden (BMS) betreft een autonome vereniging of met andere woorden een feitelijke vereniging, waarvan het patroonschap door de stad Sint-Truiden, onder leiding van mijzelf als burgemeester, wordt waargenomen.

Via deze samenwerking verhoogt de stad Sint-Truiden haar imago van militairvriendelijke stad en gelijktijdig komt het leger tegemoet aan de beleidsoptie van de minister van Defensie, met name dat het leger zich meer moet richten op de maatschappij.

Het samenwerkingsverband zal op geregelde basis specifieke activiteiten ontwikkelen, gericht naar alle militairen op Sint-Truidens grondgebied(ook gepensioneerden en reservisten) en tevens gericht op de specifieke doelgroep 'blauwhelmen'.
Een greep uit het mogelijke aanbod:
- organisatie van voordrachten (3 à 4 keer per jaar) rond bijvoorbeeld defensie en/of internationale politiek in onze historische Academiezaal onder de naam 'militaire academie', vergelijkbaar met onze 'politieacademie';
- inrichting van deze tweejaarlijkse Taptoe;
- aanmaak van een adressenbestand (zo ruim mogelijk draagvlak) van actieve en gepensioneerde militairen om ze op militaire, vaderlandslievende en andere plechtigheden uit te nodigen. Via een uitgebreide mailing werden ondertussen al een heel aantal adressen verzameld, maar als er nog mensen zijn die twijfelen of zij al dan niet al in het nieuw aangemaakte bestand zitten, kunnen zij hun naam en adres alsnog doorgeven;
- actieve medewerking aan de bestaande vaderlandslievende plechtigheden;
- uitwerking van een structurele band met beide militaire musea (in het stadscentrum en op Saffraanberg);
- verruimen van de opendeurdag Saffraanberg;
- organisatie van reünies;
- organisatie van toeristische uitstappen aan Sint-Truiden;
- organisatie van fietstochten;
- ontwikkeling van specifieke initiatieven naar scholen en/of jongeren;
- …

Het samenwerkingsverband beheert een eigen budget, waarvan de inkomsten hoofdzakelijk worden gegenereerd via een jaarlijkse dotatie ten bedrage van 7000,00 EUR door het stadsbestuur.

Wij zijn ervan overtuigd dat het BMS ertoe zal bijdragen dat de gewone burgers en de militairen nog dichter bij elkaar gebracht worden.

Maar nu terug naar het schouwspel van vanavond. Zoals u wellicht al weet, worden de opbrengsten van de Taptoe steeds besteed aan enkele goede doelen. Een van de organisaties, die een financiële ondersteuning ontvangen uit de opbrengsten van de Taptoe, is de vakantieopvang 't Wolfke. Het betreft een vakantieopvang voor kinderen met een handicap - een uniek initiatief voor Limburg en Vlaanderen - georganiseerd door de stedelijke welzijnsdienst. Namens de welzijnsdienst dank ik de organisatoren hier alvast van harte voor.

Ik wil hierbij ook nog even enkele mensen bedanken die ervoor gezorgd hebben dat wij hier vanavond van dit prachtige schouwspel kunnen genieten.
Ik denk hierbij aan:
- stadsbeiaardier Noël Reynders
- de stadsharmonie van Sint-Truiden, bestaande uit de Koninklijke Harmonie 'Vermaak na Arbeid' uit Aalst en de Koninklijke Harmonie der Gilde van Sint-Truiden
- de diverse korpsen die hier vandaag aanwezig zijn:
         Koninklijke muziekkapel van de Belgische Luchtmacht
         Koninklijke muziekkapel van de Belgische Marine
         Trompetterkorps van de Koninklijke muziekkapel der Gidsen 
         Moto demoteam van de Belgische Militaire Politie
         Drumfanfare van de Kapel van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht
         Kapel van de Academie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 

     Bulgarije
         Muziekkapel van de Poolse Luchtmacht
- de piloten van de 1e Wing van Beauvechain
- de korpscommandanten van Saffraanberg en Beauvechain, respectievelijk kolonel van het vliegwezen lr stafbrevethouder Eric Huybrechts en kolonel vlieger stafbrevethouder Thierry de Schrevel en al hun medewerkers
- het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS), met in het bijzonder coördinator en voormalig bevelhebber van de 9e Wing in Brustem en tevens ere-burger van de stad Sint-Truiden, Jacques Waldeyer en permanent afgevaardigde en oud-kolonel Emile Schoofs.

Laten we nu samen genieten van het spektakel.

Daarna wens ik u nog een gezellige avond toe en een behouden thuiskomst.

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: