Vlaanderen

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF): werkt het toekomstgericht genoeg?

Op woensdag 10 februari 2021 vond er een hoorzitting plaats met het VLIF in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement.
Het VLIF is een belangrijk ondersteunings- en financieringsmiddel voor de Vlaamse landbouw.

Ik ben niet zeker dat het VLIF altijd inzet op duurzame investeringen om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Misschien wel om de rentabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Slachtoffers zijn het belangrijkste!

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Op elk beleidsniveau is er een bepaalde slachtofferwerking.
Het is belangrijk dat de nodige afstemming gebeurt en dat vooral het federale en het Vlaamse niveau de nodige afspraken ter zake maken
.

De doelstelling: het slachtoffer moet voor alles voorop staan!

Opletten voor de dieren bij strooiactiviteiten

Strooizout bij vries-, ijzel- en sneeuwweer is niet goed voor het leefmilieu en de omgeving en voor onze gezondheid als mensen. Maar ook de dieren hebben daaronder te lijden.

Dus moet bij het strooien van wegen en voet- en fietspaden hier maximaal rekening mee gehouden worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Preventie en sensibilisering kan helpen, maar vooral aangepast strooimateriaal is nodig.

Reorganisatie Toerisme Vlaanderen (TVL): nog veel vragen

Op dinsdag 2 februari 2021 was er een hoorzitting met de ‘grote baas’ Peter De Wilde van TVL in de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams parlement.
“Een aantal vragen werden beantwoord, maar een aantal, misschien nog meer nieuwe vragen kwamen boven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat is des te erger gezien de grote uitdagingen waarvoor de toeristische sector staat omwille van Covid-19.”

Kerntakendebat Fluvius

Een intern kerntakendebat bij Fluvius leidt ertoe dat de netbeheerder zich in de toekomst nog enkel op zijn kerntaak – het beheer van het distributienet – zal richten.
Andere activiteiten, vooral aangevraagd en aangebracht vanuit de Limburgse gemeenten, worden afgestoten en overgedragen.

“Ik  hoop op een goede oplossing, die de belangen van gemeenten en gebruikers blijft vooropstellen, zoals dat voorheen het geval was bij Interelectra en Infrax”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ontsnippering

Een weg of waterweg is vaak een grote en gevaarlijke hindernis voor in het wild levende dieren. Om het versnipperende effect daarvan te verminderen en zo meer kansen te geven aan de natuur, neemt de Vlaamse overheid een aantal maatregelen. (1)

Ecoregelingen landbouw

De Europese Commissie heeft richtinggevend een lijst met mogelijke landbouwpraktijken, die in aanmerking komen voor ecoregelingen, gepubliceerd.
Deze lijst moet als inspiratie dienen voor de invulling van het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Synthetische drugs: ook een toenemend milieuprobleem

Synthetische drugs zijn vanzelfsprekend een probleem van justitie, maar ook en in toenemende mate van leefmilieu, de omgeving en de volksgezondheid.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove ondervroeg ter zake minister voor Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 2 februari 2021.

Evaluatie brede weersverzekering

Op woensdag 3 februari 2021 werd in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement een eerste debat gevoerd over de evaluatie van de brede weersverzekering. Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst.

Nood aan huisvesting voor kwetsbare ouderen

Er zijn diverse doelgroepen in de Vlaamse samenleving, waarvoor er extra inspanningen nodig zijn op de woningmarkt.

Dat geldt zeker voor de senioren in het algemeen en kwetsbare ouderen in het bijzonder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Natuurlijk kan dat niet los gezien worden van het algemeen huisvestings- en woonbeleid in Vlaanderen.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele.”

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen