Budget 2008 stad Sint-Truiden goedgekeurd!

"Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) is tevreden met dit stadsbudget 2008. Onze fractie zal deze dan ook graag goedkeuren."
Dat zei fractieleider Marleen Thijs tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 31 maart 2008.


Waarom deze tevredenheid?

Hieronder vindt u de integrale tussenkomst.

Enerzijds wordt het beleid van de voorbije 2 paarse legislaturen verdergezet met concrete projecten waar de Truienaar iets aan heeft. Bovendien zitten alle beleidsopties van de burgemeester en de schepenen van Lijst Burgemeester in dit budget en de eraan gekoppelde meerjarenplanning en kunnen wij zo onze gemaakte beloften bij de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 2006 waarmaken. Ik wil de burgemeester en onze schepenen hiervoor proficiat wensen.
Anderzijds is er ook op het vlak van het gevoerde financieel beleid continuïteit. Met andere woorden, goed en zuinig beheer van de financiële middelen van de stad Sint-Truiden zonder aan de dienstverlening van de burger te raken.

En dat is het waar het voor Lijst Burgemeester op neerkomt: in ruil voor de belastingen, die de Sint-Truidense burger betaalt, een goede dienstverlening garanderen en concrete projecten en realisaties aanreiken.
Ik zal dan ook in deze korte tussenkomst niet ingaan op de echte cijfers in deze begroting. Symbolisch, omdat cijfers en een begroting voor ons maar een middel zijn tot een beleid, geen doel op zich!

Zowel het reservefonds in de begroting 2008, als in de meerjarenplanning voor de volledige legislatuur is realistisch.
Sparen om te sparen hoeft niet voor een stad, maar een spaarpotje, zoals in elk gezin, is wel noodzakelijk.

Rekening houdend met zinvolle projecten en investeringen enerzijds, en de structurele financiële problemen van de stad Sint-Truiden en de door de hogere overheid opgelegde maatregelen anderzijds, blijft het stadsbestuur er toch in slagen het fiscaal niveau in die mate te beheersen dat het de vergelijking met vele andere steden en gemeenten gerust kan doorstaan.
Door het feit dat heel wat Vlaamse en Limburgse steden en gemeenten hun belastingen precies wel verhogen en wij niet, zitten we nu nog meer rond het gemiddelde niveau.

Net zoals alle andere steden en gemeenten, heeft ook de stad Sint-Truiden het financieel niet gemakkelijk.
Al enkele jaren worden de lokale besturen geconfronteerd met ingrijpende veranderingen in hun werking en hun financiering, waarvan de ontwikkelingen financiële gevolgen met zich meebrengen, die bepalend waren en zijn voor het huidig en toekomstig beleid.

Het opmaken van het budget is tegenwoordig een lastig karwei.
De overheid in het algemeen en de steden en gemeenten in het bijzonder, kampen met financiële problemen.
Een moeilijk budget betekent inspanningen vragen van iedereen, in de eerste plaats echter van de politici en ambtenaren, pas in laatste instantie van de bevolking.
Nochtans verwacht die bevolking steeds meer van steden en gemeenten zonder echt bereid te zijn hiervoor te betalen. Over het zogeheten gratis-verhaal wordt in toenemende mate smalend gedaan, maar iedereen wil wel van alles gratis!

En in dit verband wil ik namens de fractie Lijst Burgemeester er toch op wijzen dat uitgaven van een stad vrij direct en rechtstreeks voor een groot stuk in de lokale economie terechtkomen. Met andere woorden, bij de lokale middenstand, de plaatselijke bedrijven, etc. en op die manier ook zorgen voor heel wat lokale tewerkstelling.
En de waarheid heeft hier haar rechten als middenstands- en/of werkgeversorganisaties weer eens verkondigen dat ze te veel belastingen aan steden en gemeenten moeten betalen, maar deze positieve keerzijde van de medaille nooit vermelden!

Deze beleidsploeg, net zoals paars de voorbije 2 legislaturen, neemt ook fundamentele beslissingen, die de stad op termijn financieel gezond moeten houden.
Het terugdringen van het buitengewoon investeringsprogramma, met als gevolg minder aan te gane leningen en minder interesten en aflossingen en op termijn een belangrijke bijdrage tot de fundamentele gezondmaking van de gemeentefinanciën, past hierin.

De structurele gegevens en/of problemen, eigen aan de stad Sint-Truiden, zoals de jaren opgebouwde schuldenlast, het grootste grondgebied qua oppervlakte van Limburg, met alle gevolgen van dien voor de uit te voeren investeringen in het centrum en de deelgemeenten, de talrijke monumenten waarover wij als stad beschikken en ook de centrumfunctie wat cultuur, sport, toerisme en bibliotheek betreft, zonder dat hier inspanningen vanuit de hogere overheid tegenover staan, maakt dat het opmaken van het budget van de stad Sint-Truiden moeilijker is dan in een gemiddelde Vlaamse of Limburgse stad of gemeente.
Wij moeten dit als uitdagingen zien voor onze stad, ook al bezwaart dit het budget en de meerjarenplanning.

De uitdaging is en blijft om het even goed of zelfs nog beter te doen met minder middelen. Beleid voeren met onbeperkte middelen is niet moeilijk. Beleid voeren met beperkte middelen is de uitdaging.

Ik wil ook kort iets zeggen over de houding van onze fractie Lijst Burgemeester inzake het personeelsbeleid.
Ook het gevoerde personeelsbeleid van de afgelopen jaren wordt met dit budget en de eraan gekoppelde meerjarenplanning verdergezet en daar zijn we tevreden over.
Ik wil hier de belangrijkste elementen nog eens aanhalen:
- personeelsbeleid is een middel voor een goede dienstverlening;
- het aantal personeelsleden en de personeelsuitgaven als onderdeel van de totale uitgaven moeten beheerst worden;
- het bestaande personeel moet maximale mogelijkheden qua doorstroming en bevordering krijgen;
- maximale aandacht voor allerlei projecten, die vaak betoelaagd worden door de hogere overheid en die tewerkstellingskansen geven aan moeilijker plaatsbare werklozen.

Ik rond af met de financiële dienst en de ontvangerij te bedanken voor het vele en puike administratieve werk rond deze begroting.

Concluderend: sp.a en Groen! zijn tevreden, wij kunnen ons werk verderzetten op het terrein tussen de Truienaren.
“Veel gedaan, nog veel te doen!”.