Broodfokkerij moet ophouden!

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en Dierenwelzijn de milieuvergunningsaanvraag geweigerd van Rudy Guedens voor het exploiteren van een hondenkwekerij in Lummen, ter plaatse Molemstraat 132.

“Omwille van de problematiek van hondenkwekerijen adviseert de Provinciale Adviesraad Dierenwelzijn (PAD) negatief in het vergunnen van hondenkwekerijen die meerdere rassen verkopen en die de honden omwille van de specifieke huisvesting en het grote aantal niet de nodige socialisatie kunnen geven.
Samen met de 155 bezwaren die ingediend waren gaf dit de doorslag om het college van burgemeester en schepenen te volgen en de vergunning te weigeren”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Het wordt tijd dat er een Vlaamse regelgeving komt om de broodfokkerij definitief aan banden te leggen of alleszins te reguleren”.

Hieronder vindt u het persbericht.

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en Dierenwelzijn de milieuvergunningsaanvraag geweigerd van Rudy Guedens voor het exploiteren van een hondenkwekerij in Lummen, ter plaatse Molemstraat 132.

Dhr. Rudy Guedens had een beroepschrift ingediend tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Lummen van 6 februari 2018, waarbij aan Rudy Guedens een milieuvergunning werd geweigerd voor het exploiteren van een hondenkwekerij.
Op de desbetreffende locatie is een milieuvergunning verleend in december 2010 voor 855 volwassen dieren (varkens). Rudy Guedens heeft de vergunning overgenomen op 15 mei 2017. Hij wenst nu het varkensbedrijf om te vormen naar een hondenkwekerij.

Het college van burgemeester en schepenen van Lummen heeft de vergunning geweigerd omwille van geluidsoverlast voor de talrijke woningen in de omgeving. Op basis van ervaringen uit het verleden weigert Lummen dergelijke vergunningsaanvragen indien er 200 m rondom de exploitatie vreemde woningen staan. Bovendien bevat het dossier te weinig informatie om na te gaan of de inrichting voldoet aan het kennelbesluit betreffende de afmetingen van de hokken en stelt de gemeente Lummen zich ernstige vragen bij de aspecten van dierenwelzijn in dergelijke grootschalige kwekerijen.

Omwille van de problematiek van hondenkwekerijen adviseert de Provinciale Adviesraad Dierenwelzijn (PAD) negatief in het vergunnen van hondenkwekerijen die meerdere rassen verkopen en de honden omwille van de specifieke huisvesting en het grote aantal niet de nodige socialisatie kunnen geven. Samen met de 155 bezwaren die ingediend waren gaf dit de doorslag om het college van burgemeester en schepenen te volgen en de vergunning te weigeren”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

In Lummen reageert schepen van Dierenwelzijn Mario Vrancken opgelucht, samen met Birgitt Carlier, die zich eveneens verdiept in en inzet voor dierenwelzijn: “Momenteel is het zo dat gemeenten een uitspraak moeten doen over de milieuhinder voor de omgeving van zo’n inrichting, en pas als de milieuvergunning in orde is kan en moet de exploitant een erkenning aanvragen van de Dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse.
In feite is dit de omgekeerde wereld. Het zou veel efficiënter en  duidelijker zijn moest de exploitant eerst een aanvraag tot erkenning moeten hebben vooraleer hij een milieuvergunning kan aanvragen.  Die erkenningsaanvraag zou ook moeten onderworpen worden aan een openbaar onderzoek zodanig dat de klachten die betrekking hebben op dierenwelzijn ook op het juiste moment bij de juiste instanties terecht komen.
Pas wanneer duidelijk is dat de aanvrager wel degelijk een erkenning kan krijgen en onder welke vorm dit moet gebeuren, max. aantal dieren of nesten, oppervlakte en materialen van de huisvesting, aanpassingen in functie van licht, uitloop, verluchting, enz... kan de gemeente een volledig en correct dossier in het kader van een milieuvergunningsaanvraag beoordelen.”

Ook de milieuwetgeving zou moeten aangepast worden in die zin dat een aanvraag voor dergelijke hondenfokkerijen in de toekomst moet vergezeld zijn van een door Dierenwelzijn verleende erkenning”, aldus Ludwig Vandenhove.
Er moeten bovendien dringend maatregelen genomen worden op Vlaams niveau vanuit Dierenwelzijn om dergelijke grootschalige fokkerijen niet te erkennen. De wetgeving schiet op dit vlak momenteel duidelijk te kort.”

Zie ook Dierenwelzijn: belangrijk item bij de komende gemeenteraadsverkiezingen  van 11-06-2018 en Broodfok van 22-01-2018 op deze website.