Aanpak georganiseerde misdaad: samenwerken graag

Op enkele dagen tijd van elkaar kondigen federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir aan dat ze initiatieven qua bestuurlijke handhaving zullen nemen.
Bedoeling: georganiseerde misdaad aanpakken op basis van het model van Limburg.

Een goede zaak, ik pleit daar al jaren voor”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar dan moeten het federale en het Vlaamse niveau samenwerken en elkaar geen vliegen proberen af te vangen.

Hieronder vindt u het persbericht.

 

PERSBERICHT

De Vlaamse en federale regering moeten samen georganiseerde misdaad in Limburg aanpakken zegt sp.a

 

Dit weekend kondigde Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) aan dat ze werkt aan een visienota om lokale besturen meer slagkracht te geven bij de bestrijding van georganiseerde misdaad.
Ze wil terecht de strijd aangaan tegen de ondermijnende criminaliteit en voorkomen dat misdaadgeld in het reguliere circuit terechtkomt.
Ze denkt daarbij aan samenwerking en informatiedeling met Nederland, waar ze al veel verder staan. 

“Wij juichen het initiatief van minister Zuhal Demir toe, ik heb dat al vaak in de betrokken commissie van het Vlaams parlement gezegd”, aldus Ludwig Vandenhove (sp.a).
“Het is belangrijk dat we de lokale besturen en de lokale politiezones zoveel mogelijk instrumenten en financiële middelen geven om georganiseerde misdaad op te sporen en tegen te gaan. Samenwerking met Nederland is zeker een meerwaarde, maar ik stel voor dat de minister ook binnen de eigen landsgrenzen de violen gelijkstemt.”

De minister kondigde in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement al enkele keren aan dat ze werk zou maken van de visienota. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kondigde deze week eveneens aan dat ze de lokale besturen in Limburg meer gaat ondersteunen om de georganiseerde misdaad op een bestuurlijke manier aan te pakken.
Tijdens een bezoek aan Limburg zei ze dat zij werkt aan een wettelijk kader voor bestuurlijke handhaving en dat lokale besturen voor expertise beroep kunnen doen op het Arrondissementeel Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (ARIEC)-project.

“Op die manier ontstaat er een wildgroei aan maatregelen, die naast elkaar bestaan”, vindt Ludwig Vandenhove. Hij pleit daarom voor intense samenwerking en structureel overleg tussen het Vlaamse en het federale niveau. 
“In plaats van elkaar vliegen af te vangen, zouden het Vlaamse en het federale niveau beter samenwerken in de strijd tegen georganiseerde misdaad”, zegt hij.
“Om echt resultaten te boeken, zullen verschillende actoren moeten samenwerken: parket, federale en lokale politiezones en lokale besturen. Daarbij zijn gezamenlijke doelstellingen en een eenheid van commando cruciaal.’” Bovendien vraagt Ludwig Vandenhove vraagt meer duidelijkheid over het financiële plaatje, en met name de budgetten, die het federale niveau, respectievelijk Vlaanderen zullen vrijmaken om de strijd tegen georganiseerde misdaad in Limburg en bij uitbreiding in Vlaanderen en heel het land op te voeren. 

“Ik stel voor dat minister Zuhal Demir en minister Annelies Verlinden eens samen rond de tafel gaan zitten om de taken onderling te verdelen en bepalen wie welke budgetten voorziet.
Enkel in verenigde slagorde kunnen we de strijd tegen de georganiseerde misdaad winnen.
Waarom geen concreet samenwerkingsakkoord afsluiten met duidelijke afbakening van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de benodigde financiële middelen.
Het zou een mooi voorbeeld zijn van concreet samenwerkingsfederalisme”, besluit Ludwig Vandenhove.