Vraag naar burenbemiddeling blijft

Sinds een viertal jaren kunnen de inwoners van de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken, die een conflict hebben met hun buren, gratis terecht bij de dienst burenbemiddeling in het politiehuis, Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden.
De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was de eerste in Limburg, die een project burenbemiddeling opzette.


Burenbemiddeling is een methodiek om conflicten tussen buren trachten aan te pakken.
Een (vrijwillige) bemiddelaar brengt buren samen voor een gesprek en ziet erop toe dat elke partij de kans krijgt om haar/zijn frustraties en emoties te verwoorden en haar/zijn verwachtingen aan de tegenpartij te expliciteren. Zo kan vermeden worden dat conflicten escaleren en wordt de communicatie en het leefklimaat in de hele buurt verbeterd.

Burgemeester en voorzitter van het politiecollege en de politieraad Ludwig Vandenhove: “Uit de jaarlijkse evaluaties blijkt dat er daadwerkelijk een behoefte is aan de dienst burenbemiddeling.
In 2009 en 2010 werden er respectievelijk 102 en 96 dossiers aangemeld bij de dienst.
In 2011 werd deze trend voortgezet en werd er 103 keer beroep gedaan op de dienst burenbemiddeling.

67 conflicten kwamen uit Sint-Truiden (centrum en deelgemeenten samen), 21 uit Gingelom en 15 uit Nieuwerkerken.
In 72 dossiers werd met succes bemiddeld, in 15 gevallen kwamen de partijen niet tot een overeenkomst en 16 dossiers werden afgewezen (of doorverwezen).
In 2011 werd, net als de voorgaande jaren, vooral bemiddeld in conflicten rond pesterijen (34), geluidshinder (26) en beplanting (25).
In mindere mate betrof het conflicten rond geurhinder en eigendomssituaties.
De meeste (62) dossiers werden door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doorverwezen naar de dienst burenbemiddeling.
36 keer zette de burger zelf de stap en 5 keer werd een conflict doorverwezen door een stadsdienst.

Burenbemiddeling is voor mij een essentieel onderdeel van de globale veiligheidsketen. Daarom investeert de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken er personeel en middelen in en behoort burenbemiddeling tot ons integraal veiligheidsbeleid.”

Meer en meer gemeenten en steden en politiezones zien eveneens meer en meer het nut in van deze dienstverlening, want er ontstaan meer en meer diensten voor burenbemiddeling.
Voor mij hoort een dienst burenbemiddeling beleidsmatig thuis onder de lokale politie, zoals het in onze zone het geval is, en niet onder een gemeente of stad. Op sommige plaatsen gaat het wel over een gemeente- of stadsdienst.

“Kan burenbemiddeling alles oplossen?
Neen, als burgers elkaar echt niet willen begrijpen of geen (gezond) verstand willen gebruiken, zijn bepaalde zaken nu éénmaal niet oplosbaar.
Het is alleen nog maar eens een bijkomend middel, buiten de politie en het (vrede)gerecht, dat ter beschikking staat van de burger.
Als ‘burgervader’ met bijna 18 jaar ervaring weet ik waarover ik spreek.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Burenbemiddeling past in de maatschappelijke tendens dat sommige politietaken niet meer noodzakelijk door politiepersoneel moeten uitgevoerd worden.
Dit betekent niet noodzakelijk minder personeel, wel minder politiepersoneel in de strikte betekenis van het woord.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Bemiddeling neemt ook toe op andere maatschappelijke domeinen.”

De dienst burenbemiddeling bestaat uit 1 professioneel burenbemiddelaar, coördinator Sarah Daems en 3 vrijwillige burenbemiddelaars (Gabriëlle Vanstraelen uit Nieuwerkerken, Eddy Goessens uit Sint-Truiden en Wilfried Smet uit Gingelom).
Zij kregen samen met een aantal andere vrijwilligers een opleiding tot volwaardig burenbemiddelaar en zetten zich sindsdien belangeloos in om buren te helpen bij het oplossen hun onderlinge conflicten.

Eén keer per jaar wordt er een etentje georganiseerd voor alle vrijwilligers, die bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken actief zijn.
Dit jaar werden ze op dinsdag 7 februari in restaurant De Bink uitgenodigd.
Ook de vrijwillige seingever, Roger Vandermot, schoof aan tafel.

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met Sarah Daems, coördinator burenbemiddeling, hetzij via e-mail op het adres burenbemiddeling@poltrudo.be, hetzij telefonisch op het nummer 011-48 05 69 of 0498- 93 92 09, hetzij schriftelijk op het adres Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden.

Zie onder andere ook de teksten ‘Studiedag over burenbemiddeling: groot succes!’ van 28 mei 2008, ‘Eerste cahier van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is er!’ van 21 maart 2010  en ‘Ludwig Vandenhove in debat op Week van de integrale veiligheid’ van 10 juli 2011 op deze website.