Visietekst 'Samen een stad apart' ondertekend!

“Er zijn nog gelukkige momenten in de politiek”, dat zei een fiere burgemeester
Ludwig Vandenhove/> naar aanleiding van de ondertekening in het stadhuis van Sint-Truiden van de visietekst ‘Samen … een stad apart’ over de interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleving.


In november vorig jaar lanceerde burgemeester
Ludwig Vandenhove/> de oproep om een interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog op gang te brengen in Sint-Truiden. “Het is beter te beginnen in de eigen straat, de eigen buurt, de eigen school… in plaats van grote theorieën en beschouwingen terzake te maken” aldus
Ludwig Vandenhove/>.

Met deze dialoog werd er nog datzelfde jaar netoverschrijdend gestart binnen het secundair onderwijs van Sint-Truiden. Op dit overleg kwam een visietekst tot stand die een gemeenschappelijke visie weergeeft op hoe we wensen samen te leven in een maatschappij waarin er verschillende culturen en religies en/of levensbeschouwingen aanwezig zijn in het algemeen en in Sint-Truiden in het bijzonder.

“We kunnen en zullen nooit meer terugkeren naar een autochtone, monoculturele samenleving. Politici, politieke partijen en instanties die zoiets beweren, maken de burger in feite iets wijs. Daarom is het onze opdracht en de uitdaging om het samenleven in diversiteit zo goed mogelijk te laten verlopen. We willen ons daarbij niet blind staren op wat ons scheidt maar ons richten op wat ons bindt.”, zegt
Ludwig Vandenhove/>.

De visietekst die tot stand kwam, is op woensdag 10 mei 2006 ondertekend door de directies van de scholen van het secundair onderwijs in Sint-Truiden, vertegenwoordigers van de verschillende religies en/of levensbeschouwingen in België en door het stadsbestuur van Sint-Truiden.

Hieronder vindt u de originele oproep van burgemeester en senator
Ludwig Vandenhove/>, de perstekst, de visietekst en de integrale tekst van de toespraak van
Ludwig Vandenhove/> naar aanleiding van deze ondertekening.

Oproep: Sint-Truiden: proeftuin voor interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog?

Mijn stelling is dat pluralisme en actief pluralisme bij de mens zelf begint.

Dit betekent echter niet dat de overheid afzijdig moet blijven in dit proces, integendeel. Het is mijn overtuiging dat de overheid op alle niveaus en via alle mogelijke kanalen inspanningen moet doen om een stimulerend en omkaderend beleid te voeren en vooral om de geest en de mentaliteit te scheppen waarin dynamisch pluralisme mogelijk is.

In de OPEN wereld waarin we vandaag leven en waarin mensen steeds meer geconfronteerd worden met allerlei volkeren, culturen en godsdiensten is dit meer dan ooit noodzakelijk.

Het onderwijs lijkt mij hiertoe een belangrijk kanaal en als pragmatisch politicus ben ik ook op dit vlak eerder voorstander van concrete realisaties, projecten en experimenten in de praktijk, met evaluaties. Waarom bijvoorbeeld niet op het niveau van een stad, zoals Sint-Truiden?

De Vlaamse regering heeft terzake ook plannen, maar naar ik verneem, gaan deze slechts langzaam vooruit. Vandaar dit concrete voorstel.

Voor de stad Sint-Truiden, die zich meer en meer profileert als religieus-culturele stad, ook qua imago en op toeristisch vlak, ligt hier wat mij betreft een taak weggelegd. Met andere woorden, ook inhoudelijk moet dit thema verder uitgewerkt worden.
Het succes van de tentoonstelling ‘Van hieraf moet je gaan’ met meer dan 12.000 bezoekers, waaronder ook heel wat jongeren en leerlingen, is hiervan het beste bewijs.
Dit initiatief liep van maart tot juni 2005 en stelde op een wetenschappelijke, maar tegelijkertijd aanschouwelijke, hedendaagse en originele manier de beleving van geboorte, huwelijk en dood voor in de belangrijkste religies in ons land.

Mensen, ook jongeren, lopen meer en meer verloren in onze huidige samenleving en zijn opnieuw op zoek naar een diepere zingeving van het leven.
Ligt de oplossing niet in het gegeven dat mensen met elkaar in alle openheid en constructief debatteren over de manier van (samen)leven in hun eigen filosofische, godsdienstige of ideologische overtuiging?

Als multiculturele stad met meer dan vijftig nationaliteiten kunnen wij hier een voortrekkersrol spelen.
Als burgemeester wil ik dit graag doen door dit debat aan te gaan met de onderwijsdirecties en de betrokken leerkrachten, die vooral filosofische en/of levensbeschouwelijke vakken geven.

Ludwig Vandenhove
/>
burgemeester-senator

Perstekst: Ondertekening visietekst ‘samen … een stad apart’ over de interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleving

In november vorig jaar lanceerde burgemeester
Ludwig Vandenhove/> de oproep om een interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog op gang te brengen in Sint-Truiden. “Het is beter te beginnen in de eigen straat, de eigen buurt, de eigen school… in plaats van grote theorieën en beschouwingen terzake te maken” aldus
Ludwig Vandenhove/> (tekst oproep als bijlage).
De multiculturele samenleving is een feit en daagt elke burger uit te werken aan de maakbaarheid en de leefbaarheid ervan. De aanwezigheid van verschillende culturen en religies en/of levensbeschouwingen in onze samenleving moet gepaard gaan met dialoog en ontmoeting.
De interesse voor religies en levensbeschouwingen neemt trouwens toe én in die zin ook de zoektocht naar diepere zingeving in het leven. Dit project gaat mijns inziens daarom ook over de toekomst van onze maatschappij, met andere woorden de samenleving van burgers.

Met deze dialoog werd er nog datzelfde jaar netoverschrijdend gestart binnen het secundair onderwijs van Sint-Truiden. Op dit overleg kwam een visietekst tot stand die een gemeenschappelijke visie weergeeft op hoe we wensen samen te leven in een maatschappij waarin er verschillende culturen en religies en/of levensbeschouwingen aanwezig zijn in het algemeen en in Sint-Truiden in het bijzonder. Een visie op het samenleven nu en in de toekomst. 

Samenleven in diversiteit, zoals het tegenwoordig heet, vraagt inzet en een inspanning van iedereen. We leven in een OPEN samenleving en een wereld waarin immigratie en emigratie steeds gemakkelijker plaatsvinden.
We kunnen en zullen nooit meer terugkeren naar een autochtone, monoculturele samenleving. Politici, politieke partijen en instanties die zoiets beweren, maken de burger in feite iets wijs. Daarom is het onze opdracht en de uitdaging om het samenleven in diversiteit zo goed mogelijk te laten verlopen. We willen ons daarbij niet blind staren op wat ons scheidt maar ons richten op wat ons bindt.

De visietekst die tot stand kwam, is op woensdag 10 mei 2006 ondertekend door de directies van de scholen van het secundair onderwijs in Sint-Truiden, vertegenwoordigers van de verschillende religies en/of levensbeschouwingen in België en door het stadsbestuur van Sint-Truiden.

Voorafgaand aan de ondertekening hebben burgemeester
Ludwig Vandenhove/> en professor Bert Broeckaert - directeur van het Interdisciplinair Centrum voor Religiestudie - kort gesproken over het belang van de interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog in het algemeen en de visietekst in het bijzonder.

De ondertekening is een belangrijk statement naar de buitenwereld toe. De ondertekenaars onderschrijven de visie die in de tekst is weergegeven en accentueren daarmee belangrijke principes voor een samenleving van verschillende culturen en religies en/of levensbeschouwingen.
Opvallend is dat de normen evenals de drie stelsels van normen en waarden die de Commissie van Wijzen vorige week in de pers heeft voorgesteld, sterke gelijkenis vertonen met de inhoud van deze visietekst, ondanks dat beide teksten onafhankelijk van elkaar tot stand kwamen.
Deze Commissie van Wijzen - die Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen in januari 2005 had aangesteld - kreeg de opdracht om normen en waarden in kaart te brengen die het samenleven van allochtonen en autochtonen moet bevorderen. Het document zal ook als basis dienen voor de aanpassingen van het handboek maatschappelijke oriëntatie in het kader van het Vlaams inburgeringsbeleid.

Het ondertekenen van de tekst is echter niet genoeg. De tekst zal in alle scholen van alle netten in Sint-Truiden in de vakken met een godsdienstige, levensbeschouwelijke of filosofische invalshoek besproken worden. Ook verenigingen die verbonden zijn aan de scholen (vriendenkringen; oudercomités) en de ouders worden op de hoogte gebracht van de visietekst. De tekst is met andere woorden een aanzet om dialoog, interactie en verdere initiatieven aan te moedigen.

et stadsbestuur zal op haar beurt ook inspanningen blijven leveren om de interculturele en interreligieuze en/of interlevensbeschouwelijke dialoog te stimuleren. De stad neemt hiertoe jaarlijks een aantal initiatieven - of werkt er aan mee - om verdraagzaamheid en het samenleven in diversiteit te bevorderen. Denk aan Fiësta Tropical, Marché Mondial, de fototentoonstelling ‘Verschillend Gelijk’ die in juni zal openen, het project Tolerancia, de plannen om een jeugdhuis onder te brengen op het voormalig militair domein dichtbij het opvangcentrum voor asielzoekers in Bevingen, de tentoonstelling ‘Van hieraf moet je gaan’ rond verschillende godsdiensten, die vorig jaar meer dan 12.000 bezoekers trok, de jaarlijkse zomercampagne rondom verdraagzaamheid en het vreemdelingenbeleid die nog deze maand zal starten, enz.

Eénmalige initiatieven zijn goed en moeten gestimuleerd worden, maar deze visietekst gaat verder, biedt een inhoudelijke houvast, is diepzinniger en draagt een duidelijke boodschap in zich.

Ook nieuwe initiatieven zullen volgen. Zo heeft het stadsbestuur van Sint-Truiden plannen om in samen met het Interdisciplinair Centrum voor Religiestudie (Katholieke Universiteit Leuven) en het Museum voor Vlaams Minderbroeders een educatief centrum voor wereldreligies te openen. Dit centrum is een vervolg op de tentoonstelling ‘Van hieraf moet je gaan’ maar dan als permanent initiatief. In dit centrum kunnen scholen uit het secundair onderwijs terecht om op een educatieve manier de gebruiken en de rituelen van andere religies te ontdekken. Meer informatie hierover zal in de komende weken volgen.   

Met deze initiatieven en plannen bevestigt en versterkt de stad haar profiel van religieus-culturele stad en wil ze haar steentje bijdragen om de leefbaarheid, sociale cohesie en verdraagzaamheid te bestendigen en te versterken. 

Ludwig Vandenhove
/>
burgemeester

Visietekst: Samen … een stad apart

Met meer dan zestig nationaliteiten en vele religieuze gemeenschappen is Sint-Truiden de facto een interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleving.

We leven in een open samenleving waarbij immigratie een inherent gegeven is. Mensen verlaten hun land om mensonterende en inhumane situaties te ontvluchten of om economische redenen en zoeken naar een beter bestaan, meer rechten en ontplooiingskansen. In een geglobaliseerde wereld kunnen we deze evoluties niet meer tegenhouden, wel kunnen we bepalen hoe we hiermee om wensen te gaan. Diversiteit in huidskleur, geloof en/of levensbeschouwing en opinie maakt van samenleven een uitdaging.

De aanwezigheid van zovele nationaliteiten en culturen zorgt bij sommigen voor onzekerheid. In een samenleving waarin de evidentie van traditionele waarden en normen is weggevallen, verloopt het identiteitsvormingsproces nu op een andere wijze. Mensen komen tot nieuwe vormen van eigenheid en samenhorigheid door kruisverbanden tussen religies en/of levensbeschouwingen en culturen.

In deze context is het belangrijk een engagement aan te gaan om te zorgen voor een samenleving waarin iedereen zich blijft thuis voelen, zich gerespecteerd weet en waarin de fundamentele vrijheden van elke burger gevrijwaard blijven. 

Onderwijs en opvoeding vervullen in deze een belangrijke rol. Zij geven waarden en principes mee en leren hoe we als mens met elkaar omgaan. 
Het onderwijs wil volwaardige individuen creëren die hun plaats in de samenleving opnemen en met een open houding de veelzijdigheid en verscheidenheid van onze interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleving benaderen.

Principes voor een leefbare samenleving

Ontmoeting en dialoog moeten we aanmoedigen en stimuleren. Daardoor kan afstand en onwetendheid overbrugd worden. Door elkaar beter te leren kennen en te begrijpen waarom de ander is zoals hij is, kunnen vooroordelen overwonnen worden.

Om te komen tot ontmoeting en dialoog wordt er van iedere burger een houding gevraagd die gebaseerd is op democratische principes waarbij respect, openheid, verdraagzaamheid, vrijheid en gelijkwaardigheid kernwoorden zijn.

We verkiezen het kader van ons democratisch bestel waarbinnen elke burger zijn zeg kan doen en zich kan ontplooien en ontwikkelen zonder daarbij de medemens te schaden. 

Ieder mens is gelijkwaardig ongeacht afkomst, religie, levensbeschouwing, gender of seksuele oriëntatie. Ieder mens moet daarom kunnen terugvallen op dezelfde rechten maar kent ook dezelfde plichten.

Ieder mens is uniek en heeft recht op respect voor zijn geloof, overtuiging en mening zolang het de medemens niet benadeelt. De eigen vrijheid stopt daar waar het de ander schaadt of waar wetgeving overtreden wordt.

Om respect te tonen voor de ander die anders is en denkt, is openheid nodig. Het vraagt durf en inzet om door een andere bril te kijken. Daarbij moet men zichzelf en de eigen positie kunnen relativeren.

Respect voor de ander gaat samen met actieve verdraagzaamheid. Dat wil zeggen dat passieve tolerantie niet voldoende is. Elkaar verdragen moet verbonden worden met overleg, dialoog en interesse in elkaar. Dan zullen we elkaars gedachten, mening en overtuiging beter leren begrijpen.

We moeten ons bewust zijn van onze eigen bril waardoor wij de werkelijkheid zien. Vooroordelen moeten ter zijde gezet worden om een open en eerlijke kijk op de ander te krijgen. De medemens zien als een levensverrijking resulteert in zinvolle interactie. 

Het onderwijs wil bij leerkrachten en leerlingen respect cultiveren voor de fundamentele rechten en de verschillende uitgangspunten, zienswijzen en culturen die in de samenleving aanwezig zijn.

De religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Sint-Truiden willen een houding van respect, openheid en verdraagzaamheid ten opzichte van andere culturen, religies en levensbeschouwingen aannemen.  

Engagement

Met de ondertekening van deze basistekst engageren de ondertekenaars zich ertoe om de visie die in deze tekst is weergegeven te onderschrijven en de tekst op school of in de cultureel-religieuze of levensbeschouwelijke gemeenschap te bespreken en uit te dragen.

Ondergetekenden: de heer Albert Thijs (deken en pastoor Sint-Truiden) namens de katholieke kerk in België, mevrouw Hacer Düzgün (ondervoorzitter) namens de Executieve van de moslims in België, de heer Kris Vleugels (voorzitter) namens de Evangelische Alliantie Vlaanderen, de heer Mohinder Singh (voorzitter) namens de sikh-gemeenschap in Sint-Truiden, de heer Athenagoras Peckstadt (bisschop van Sinope) namens de orthodoxe kerk in België, mevrouw Rita Bouwman (voorzitter) namens de hindoeïstische gemeenschap in België, mevrouw Marina Van Haeren (secretaris-generaal) namens de Unie Vrijzinnige Verenigingen, de heer Maurice Schepers (voorzitter) namens het Tibetaans Instituut Antwerpen, de heer Jean-Pierre Herman als vertegenwoordiger van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst, mevrouw Suzy Vermeyen (lerares beroepsgerichte vorming) namens de Regenboog, mevrouw Daniëlle Coune (directeur) namens de Katholieke Centrumscholen Sint-Truiden - Middenschool, de heer Guy Vijgen (directeur) namens de Katholieke Centrumscholen Sint-Truiden - ASO-bovenbouw, de heer Willy Coninckx (directeur) namens de Katholieke Centrumscholen Sint-Truiden - BSO/TSO-bovenbouw, mevrouw Nadine Libens (directeur) namens het Koninklijk Atheneum, mevrouw Huguette Maes (directeur) namens de Middenschool 1, de heer Gilbert Cuypers (coördinator) namens de Hotelschool Sint-Truiden, mevrouw Marie-Thérèse Boeyen (directeur) namens de Hotelschool Hasselt, mevrouw Mayke Smets (leerlingenbegeleider) namens de Middenschool 2, de heer Jacques Dewaelheyns (directeur) namens de scholengroep Onze-Lieve-Vrouw Tuinbouwschool Sint-Truiden en Sint-Aloysius Zepperen, de heer Fred Stijnen (directeur) namens Technicum, mevrouw Puck Claes (voorzitter) namens het Lokaal Overlegplatform basisonderwijs, de heer Johan Boucneau (voorzitter) namens het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs, mevrouw Carina Thomis (deskundige - ondersteuner) namens de Lokale Overlegplatforms Sint-Truiden, de heren
Ludwig Vandenhove/> (burgemeester stad Sint-Truiden) en
Jo Hendricx/> (secretaris stad Sint-Truiden) namens het stadsbestuur van Sint-Truiden.

 

Toespraak burgemeester - senator
Ludwig Vandenhove/>

Eerwaarde heer deken en eerwaarde heren
Geachte voorzitters, verantwoordelijken en afgevaardigden van de verschillende religies en/of levensbeschouwingen in België
Geachte directies en coördinatoren
G
eachte voorzitters
Geachte leerkrachten
Geachte ouders
Dames en heren

De stad Sint-Truiden is de facto een multiculturele en multireligieuze stad. Met meer dan 60 nationaliteiten heeft de stad heel wat cultuur en verscheidenheid te bieden. De stad bekleedt een unieke positie in Limburg en naar ik meen ook in Vlaanderen. Onder andere door de grootte van de Sikh-, Nepalese- en Bhutaneese en andere vluchtelingengemeenschappen kan Sint-Truiden op religieus-cultureel vlak een unieke rol vervullen. Maar ook het religieus (katholiek) erfgoed van gebouwen, kloosters,… maakt dat Sint-Truiden op vlak van cultuur en religie een uitgesproken rol kan spelen. Sint-Truiden profileert zich dan ook meer en meer als religieus-culturele stad.

Inspelend op de eigenheid en het profiel van onze stad lanceerde ik vorig jaar november de oproep om een interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog in onze stad op gang te brengen.
Het is beter te beginnen in de eigen straat, de eigen buurt, de eigen school… in plaats van grote theorieën en beschouwingen terzake te maken.

Volgend op mijn oproep werd er op mijn verzoek eind vorig jaar nog een aanzet gegeven om deze dialoog netoverschrijdend op gang te trekken binnen het secundair onderwijs van Sint-Truiden. Al snel kwamen we tot de consensus om een tekst op te stellen die ieders visie weergeeft op hoe we wensen samen te leven in een maatschappij waarin er verschillende culturen en religies/levensbeschouwingen aanwezig zijn. Een visie op het samenleven nu en in de toekomst, in het algemeen en in Sint-Truiden in het bijzonder. 

Samenleven in diversiteit, zoals het tegenwoordig heet, vraagt inzet en inspanningen van iedereen. We leven in een OPEN samenleving en een wereld waarin immigratie en emigratie steeds gemakkelijker plaatsvinden. We kunnen en zullen nooit meer terugkeren naar een autochtone, monoculturele samenleving. Politici, politieke partijen en instanties, die iets anders beweren, maken de burger in feite iets wijs. Daarom is het onze opdracht en de uitdaging om het samenleven in diversiteit zo goed mogelijk te laten verlopen. Verdraagzaam zijn en begrip tonen voor de ander, de naaste, onze buren zijn daarbij onontbeerlijk.

Waarom neem ik als politicus dit initiatief?

Ik geloof dat de overheid een rol kan spelen, moet spelen om op alle niveaus en via alle mogelijke kanalen inspanningen te doen om een stimulerend en omkaderend beleid te voeren en vooral om de geest en de mentaliteit te scheppen waarin volkeren, culturen en godsdiensten naast elkaar kunnen bestaan en gerespecteerd worden zonder daarbij de basisprincipes van onze samenleving te verloochenen. Hier kom ik later nog op terug.  

Voor mij is het onderwijs een belangrijk kanaal om deze dialoog op gang te trekken. Mijn waarneming is dat mensen, ook jongeren, steeds meer verloren lopen in onze huidige samenleving en ze opnieuw op zoek zijn naar diepere zingeving in het leven. Daarom wil ik een open en constructief debat over de manier van (samen)leven volgens ieders filosofische, godsdienstige of ideologische overtuiging aanmoedigen. Het onderwijs biedt daarvoor een ideaal platform. Filosofische en/of levensbeschouwelijke vakken kunnen met name ruimte geven aan deze ontmoeting en dialoog.

Ik wil het onderwijs ook oproepen om blijvende aandacht te hebben voor maatschappelijke vorming. Het onderwijs heeft, soms ongewild, naast de ouders een opvoedende rol. Waarden en normen worden niet alleen thuis meegegeven en aangeleerd, ook scholen vervullen hier een rol. Daarom wil ik een oproep doen aan de scholen om de stelsels van normen en waarden die de Commissie van Wijzen vorige week in de pers heeft gepresenteerd namelijk democratie, het pluralisme en de democratische rechtstaat zeker aandacht te geven in het lessenpakket. Ik kom hier later nog op terug. 
Deze Commissie van Wijzen - die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Marino Keulen in januari 2005 had aangesteld - kreeg de opdracht om normen en waarden in kaart te brengen die het samenleven van allochtonen en autochtonen moeten bevorderen. Het document zal ook als basis dienen voor de aanpassingen van het handboek maatschappelijke oriëntatie in het kader van het Vlaams inburgeringsbeleid.
Als de betekenis en inhoud van deze begrippen bij de jeugd niet meer gekend zijn dan mogen we vrezen voor meer onverdraagzaamheid, stereotypering en intolerantie.

Het onderwijs mag wat mij betreft meer uren besteden aan het voldoende eigen maken en confronteren met het maatschappelijk gebeuren. Bepaalde sociaal-maatschappelijke projecten en initiatieven rond bijvoorbeeld onze democratische waarden zouden meer structureel geïncorporeerd moeten worden in het onderwijsgebeuren.
Ik wil hier het debat niet voeren hoe dit praktisch moet gebeuren en/of ten koste van welke andere vakken. Dat is een ander debat. Alleen vind ik dat het moet gebeuren.

Dat het mogelijk is om over de netten heen en over de ideologische grenzen van religies en levensbeschouwingen heen een gezamenlijk project te realiseren, bewijst ons samenzijn vanavond.
De visietekst die voor ons ligt, is een synthese van voorstellen van de scholen. Daarbij waren naast de directies ook de leerkrachten van de verschillende godsdiensten en/of levensbeschouwingen betrokken. Ik ben blij dat de aanwezige vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen in België zich ook achter deze tekst scharen en vandaag hier zijn om deze te ondertekenen. Ik denk dat jullie ondertekening een sterk statement is naar onze samenleving, de scholen, de gelovigen en niet-gelovigen, de autochtone en allochtone gemeenschappen in Sint-Truiden, Vlaanderen en België.

Dit initiatief is een aanzet tot meer en permanente dialoog over de fictieve grenzen van culturen, religies en/of levensbeschouwingen heen. Het sluit ook aan bij de zoektocht van mensen en zeker jongeren, naar meer en diepere zingeving in hun leven. Ligt de oplossing niet in het gegeven dat mensen met elkaar in alle openheid en constructief debatteren over de manier van (samen)leven in hun eigen filosofische, godsdienstige of ideologische overtuiging?
Kijken naar wat ons bindt, niet wat ons scheidt, is de boodschap.

Maar we willen verder gaan dan deze ondertekening. Deze tekst zal na de ondertekening gebruikt worden in de vakken met levensbeschouwelijke en/of filosofische inslag. De bedoeling is dat de leerkracht deze tekst in de klas bespreekt en een dialoog op gang brengt. Ik wil ook vragen dat de vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen deze tekst verspreiden onder hun achterban. De scholen wil ik vragen de tekst ook te bezorgen aan de verenigingen verbonden aan de school, zoals vriendenkringen en oudercomités, en aan de ouders van de leerlingen.

De tekst moet geen statisch gegeven zijn, maar een dynamiek op gang brengen om inderdaad dialoog en ontmoeting aan te wakkeren en verdraagzaamheid en respect te laten groeien. 

Ik hoop ook dat het platform van interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog dat we nu op gang getrokken hebben, een eigen weg mag vervolgen. Dat het van onder uit verder gedragen mag worden zodat er in Sint-Truiden een platform aanwezig blijft waar de dialoog blijft bestaan en waar initiatieven en acties uit voort mogen komen.

Het is alleszins een permanente bekommernis van mij om voortdurend initiatieven te ontwikkelen om het samenleven met verschillende culturen en godsdiensten te bevorderen. Er moeten de burgers mogelijkheden geboden worden om zich te verdiepen in andere culturen en godsdiensten. We moeten blijven oproepen tot dialoog, ontmoeting en verdraagzaamheid. Degenen die mij wat langer kennen, weten dat ik er al jaren voor ijver dat hier meer middelen worden voor vrijgemaakt.

Een voorbeeld van een initiatief dat de stad reeds nam, is de tentoonstelling ‘Van hieraf moet je gaan’ die vorig jaar meer dan 12.000 bezoekers naar Sint-Truiden lokte en die momenteel in Genk loopt. Op deze expo konden bezoekers ontdekken hoe de verschillende wereldreligies in Vlaanderen omgaan met de momenten van geboorte, huwelijk en dood. De tentoonstelling was bijzonder geliefd bij klassen uit het secundair onderwijs. Nadien bleven er vragen komen uit heel Vlaanderen of er nog mogelijkheden waren om deze tentoonstelling te bezoeken. Daarom heeft het stadsbestuur van Sint-Truiden plannen om in 2007 samen met het Interdisciplinair Centrum voor Religiestudie (Katholieke Universiteit Leuven) en het Museum voor Vlaams Minderbroeders een educatief centrum voor wereldreligies te openen. In dit centrum kunnen scholen uit het secundair onderwijs terecht om op een educatieve manier de gebruiken en de rituelen van andere religies te ontdekken. Het centrum zal perfect inspelen op de leerplannen uit het onderwijs en vertrekken vanuit de leefwereld en interesses van jongeren.

Dit educatief centrum voor wereldreligies sluit, zoals eerder aangehaald, aan bij het gegeven dat Sint-Truiden zich al enkele jaren profileert als stad met een religieus verleden.
Het centrum zal gehuisvest worden op de site van het Minderbroedersklooster in Sint-Truiden en daarmee nauw verbonden zijn met het Museum voor Vlaamse Minderbroeders. Op dit moment zijn de voorbereidingen volop aan de gang. De bedoeling is om in het najaar van 2007 te starten met het centrum.   

Het stadsbestuur van Sint-Truiden kent ook al jaren de traditie om acties op te zetten om verdraagzaamheid te stimuleren in verenigingen, scholen, op het voetbalveld, enz. Een recent voorbeeld is de campagne van de jeugddienst met de naam ‘Tolerancia’ die op diverse scholen werd gerealiseerd. De resultaten hiervan zullen op 17 mei op verschillende plaatsen in Sint-Truiden te bewonderen zijn.
Ook de jaarlijkse zomercampagne over verdraagzaamheid en het vreemdelingenbeleid zal dit jaar weer gevoerd worden, zij het dit keer op grootschaligere, langdurige wijze en met een zeer origineel concept. Nog deze maand zal deze campagne gelanceerd worden.  

Ik wil nog even terugkomen op de rol die de overheid kan/moet spelen om inspanningen te doen om een beleid te voeren waarin volkeren, culturen en godsdiensten naast elkaar kunnen bestaan op zo’n manier dat de basisprincipes van onze samenleving niet verloochend worden.
Ik verwees er daarstraks al naar, vorige week heeft de Commissie van Wijzen - die Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen aanstelde - het document over Vlaamse normen en waarden voorgesteld. Een mooi voorbeeld van wat de overheid kan doen om een stimulerend en omkaderend beleid te voeren.

De vijf normen die door de commissie werden voorgesteld zijn: vrijheid, gelijkheid, solidariteit, respect en burgerschap. Daarbij worden er drie stelsels van normen en waarden voorgesteld: de democratie, het pluralisme en de democratische rechtstaat.

Opvallend is dat we de rode lijn die we terugvinden in deze normen en de drie stelsels van normen en waarden, terugvinden in onze visietekst. Dat onderstreept het belang en de inhoud van de visietekst zoals die voor ons ligt.  

De heer Marc Bossuyt, voorzitter van deze Commissie, liet weten dat het niet de bedoeling is om sociale normen op te leggen maar de Commissie pleit wel voor verdraagzaamheid en dialoog hetgeen de actualiteit van ons initiatief vandaag onderstreept. 

Ik wil nog even stilstaan bij de opmaak van deze tekst die nooit tot stand gekomen was zonder hulp en inzet van de directies en de leerkrachten van de secundaire scholen van Sint-Truiden. Ik dank ook alle vertegenwoordigers van de verschillende religies en levensbeschouwingen om dit initiatief te ondersteunen en de tekst te ondertekenen. Ik denk dat het een sterk signaal geeft - zeker in deze tijd waarin mondiale evoluties het samenleven met verschillende culturen en religies meer dan ooit op de proef stelt - dat we vanavond over de netten binnen het onderwijs heen en met vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen de tekst ondertekenen.

Ik wil ook professor Bert Broeckaert danken dat hij vanavond een kort woord tot ons wil richten. Professor Bert Broeckaert is directeur van het Interdisciplinair Centrum voor Religiestudie, verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, zoals eerder gezegd. Zijn aanwezigheid vanavond onderstreept de goede samenwerking die de stad heeft opgebouwd met het Centrum en, zoals u inmiddels weet, zal Sint-Truiden dit bevoorrecht partnerschap ook de komende jaren verder uitbouwen. Samen met het Interdisciplinair Centrum kan de stad Sint-Truiden verder werken om haar voortrekkersrol op het vlak van de religieus-culturele thematiek te blijven spelen.

Dan tot slot nog iets over de ondertekening van de tekst.
Alle directies van het secundair onderwijs in Sint-Truiden, de Lokale Overlegplatforms basisonderwijs en secundair onderwijs van Sint-Truiden en de bestaande godsdiensten en levensbeschouwingen die een beduidende rol spelen in België werden uitgenodigd de tekst te ondertekenen.
Ik ben dan ook zeer tevreden dat het engagement groot is en bijna alle genodigden hier vanavond zijn.

Toch wil ik enkele mensen verontschuldigen.
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Marino Keulen en vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke laten zich verontschuldigen. Zij konden helaas niet aanwezig zijn op deze avond.
Professor Julien Klener van de Centraal Israëlitisch Consistorie van België laat zich ook verontschuldigen. De heer Klener liet weten dat hij de principes en concepten van de tekst zeker onderschrijft maar niet aanwezig kan zijn vanavond. Hij ondertekent de tekst bij wijze van symboliek vanuit Brussel mee.
Bisschop Athenagoras Peckstadt van de orthodoxe kerk in België moest vanavond ook verstek laten gaan. Hij laat zich vanavond vertegenwoordigen door priester Diomidis Doulgerakis van de orthodoxe kerk van Houthalen-Helchteren.
De Jehova’s Getuigen stonden inhoudelijk achter dit project maar wensten niet te tekenen.

Maar verder kan ik u zeggen dat vanavond alle directies van de secundaire scholen aanwezig of vertegenwoordigd zijn samen met de overige negen religies en/of levensbeschouwingen.
Graag geef ik het woord eerst nog aan professor Broeckaert vooraleer over te gaan tot de ondertekening.

Ludwig Vandenhove
/>
burgemeester - senator