Truienaar sorteert haar/zijn afval!

Ondanks het feit dat de stad Sint-Truiden in april 1996 als laatste lid van de intercommunale Intercompost van start ging met de gescheiden ophaling van groenten-, fruit- en tuinafval (GFT), in de welbekende groene container, doet Sint-Truiden het zeer goed tegenover de rest van Vlaanderen waar het om het sorteren van afval gaat.

U herinnert zich misschien nog het soms levendige protest toen de groene container zijn intrede deed. Toch staat Sint-Truiden nu eerder bovenaan in het lijstje goede sorteerders. De Truienaars verdienen dus een pluim!Ondertussen hebben we reeds heel wat vooruitgang geboekt dankzij het systeem ‘de vervuiler betaalt’. Zo werd de hoeveelheid grofvuil tot maar liefst 50 % gereduceerd sinds de invoering van dit zogenaamd diftar systeem (differentiële tarifering). In totaliteit is de hoeveelheid afval per inwoner met ca 8,96 % gedaald ten opzichte van 1999. Vooral de hoeveelheid restafval, dus afval dat definitief moet verwijderd worden is afgenomen (9,93 %).
Dit bewijst dat onze bevolking zeker inspanningen doet om afval te sorteren en ook om afval te vermijden.


Uit de nieuwe cijfers van Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) blijkt dat de gemiddelde Vlaming jaarlijks 161 kilogram/> restafval produceert.

Daarbij is het van groot belang dat wij als bestuur steeds blijven sensibiliseren en motiveren om afval te vermijden en et sorteren.
Om dit mogelijk te maken bieden we tal van kanalen aan.
Zo worden volgende fracties reeds huis-aan-huis ingezameld:

- om de 14 dagen: GFT (groente-, fruit- en tuinafval)
-
maandelijks: glas
-
maandelijks: papier en karton
-
om de 14 dagen: PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons)
-
3 keer per jaar (januari, april en oktober): snoeihout
-
om de 14 dagen: grijze zak (= restfractie)
-
om de 3 maanden (januari, april, juli en oktober) grofvuil. Deze ophaling gebeurt enkel na melding.

Op het containerpark zelf kan men met nog meer fracties terecht.
Voor sommige fracties moet weliswaar een bepaalde retributie betaald worden omdat wij ook hier verplicht zijn om het principe van de ‘vervuiler betaalt’ te hanteren.

Voor al deze inspanningen werden de Truienaren reeds beloond via de afschaffing van de huisvuilbelasting. Degenen die dus nog een extra inspanning doen voor het effectief voorkomen van afval worden dus des te meer beloond.

Sint-Truiden moet een propere stad zijn en blijven. Het gevoerde afvalbeleid met als principe ‘de vervuiler betaalt’ moet verdergezet worden. Hopelijk kunnen we in de komende 6 jaar, hetzij intercommunaal, hetzij in provinciaal verband komen tot een volledig elektronische aanpak, waarbij geweten is wie welke hoeveelheid afval heeft afgeleverd hetzij bij de huis aan huis-ophaling, hetzij via het containerpark.