Strengere regelgeving rond hagelkanonnen nodig!

Na diverse klachten over lawaaioverlast door hagelkanonnen, vraagt burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> aan Vlaams minister van Natuur en Leefmilieu Hilde Crevits, om milieunormen vast te leggen voor de hagelkanonnen.

De hagelkanonnen, die nu al geïnstalleerd zijn op het grondgebied van Sint-Truiden, zijn onderworpen aan zeer strenge voorwaarden qua ruimtelijke ordening. Qua milieuvoorschriften is er op dit ogenblik enkel een meldingsplicht indien er flessen gas worden gestockeerd, los van de machine.

Burgemeester Ludwig Vandenhove pleit er daarom voor dat er eveneens milieuvoorschriften ontwikkeld worden rond deze hagelkanonnen, meer bepaald om geluidsnormen te kunnen opnemen in de vergunning. In die zin heeft hij een brief geschreven aan Vlaams minister van Natuur en Leefmilieu Hilde Crevits.

De betrokken fruittelers werden intussen door de milieupolitie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken aangemaand om hun toestellen bij te stellen, zodat de geluidsoverlast beperkt wordt.

Daarnaast besliste het college van burgemeester en schepenen voorlopig geen vergunningen meer af te leveren voor bijkomende hagelkanonnen, totdat er meer duidelijkheid is, ook wetenschappelijk, over de voor- en nadelen van deze hagelkanonnen.

Het is daarom ook nodig om alternatieven voor hagelkanonnen te bestuderen.
Het Proefcentrum Fruitteelt (PCF) in Kerkom experimenteert al twee jaar met hagelnetten. In zuidelijke landen wordt het hagelprobleem ook al jaren met hagelnetten aangepakt. Het nadeel is dat er een gedeelte van het licht verloren gaat. Daarom koos het PCF voor kristalnetten en test het een aantal technische aanpassingen uit. Het plaatsen van hagelnetten kost meer dan hagelkanonnen, maar van die laatste is tot hiertoe nog niet wetenschappelijk bewezen dat ze ook efficiënt zijn.

Eerder al riep burgemeester
Ludwig Vandenhove/> op tot een ronde tafel over de hagelkanonnen.
“Wat deze hagelkanonnen betreft, is het dan ook mijn intentie om op een ogenblik dat iedereen de mond vol heeft over klimaatwijzigingen en het Kyoto-plan, met alle betrokkenen in overleg te blijven,” zei
Ludwig Vandenhove/> toen. “Het is bovendien op dit ogenblik nog niet wetenschappelijk uitgemaakt wat precies de voor- en nadelen van de zogeheten hagelkanonnen zijn.”

Een gesprek, samen met de Sint-Truidense Adviesraad voor Leefmilieu (STAL), de betrokken schepenen en afgevaardigden van de diverse fruitteelt- en landbouworganisaties, vond intussen al plaats en was zeer constructief.


Elders op deze website vind je ook de tekst 'Burgemeester Ludwig Vandenhove roept op tot ronde tafel over hagelkanonnen!'