Stedelijke Seniorenraad Sint-Truiden bestaat 20 jaar!

De stedelijke seniorenraad van Sint-Truiden bestaat 20 jaar.
Dit werd gevierd met een academische zitting in cultuurcentrum de Bogaard op vrijdag 11 september 2009 en een gezellig etentje in jeugdcentrum de Tochtgenoot op dinsdag 15 september 2009.

“Het is net alsof het gisteren was”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

“En je ziet hoe relatief alles is: toen stond ik (qua leeftijd) dicht(er) bij de stedelijke jeugdraad, nu bij de stedelijke seniorenraad.”

 

 

 

 

Er is sindsdien beleidsmatig en maatschappelijk een hele weg afgelegd.
Schepen van medioren- en seniorenbeleid
Johnny Vangrieken en burgemeester
Ludwig Vandenhove gaan hier dieper op in, in het voorwoord van  de brochure, die is gepubliceerd naar aanleiding van dit jubileum.

Deze brochure, zelf samengesteld door de stedelijke seniorenraad, in het bijzonder door de heer Urbain Vandercasteelen, kan u verkrijgen via een e-mail aan burgemeester@sint-truiden.be.

 

 

 

 

 

“De meest in het oog springende verwezenlijkingen tijdens mijn bijna 15-jarig burgemeesterschap qua seniorenbeleid zijn de jaarlijkse gids, die al voor de 7e keer op rij gratis wordt verspreid aan alle inwoners vanaf 50 jaar en waarin alle activiteiten - die door de verschillende diensten van de stad Sint-Truiden worden georganiseerd - zijn opgenomen (zie hieronder), het feit dat er sedert deze legislatuur een specifieke schepen voor medioren- en seniorenbeleid is, de organisatie van ‘de week van de medior en senior’, die dit jaar voor de tweede maal op rij plaatsvindt en het bewegingspark (‘de speeltuin’) voor senioren”, zegt
Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

Tijdens de academische zitting werd het woord gevoerd door professor-dokter Christel Geerts, die gerontologie doceert aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zij is tevens schepen van welzijn en stedelijk basisonderwijs in Sint-Niklaas waar ze Freddy Willockx vanaf … zal opvolgen als burgemeester.
De aanwezige senioren waren zeer tevreden over haar uiteenzetting, met als thema ‘Senioren anno 2009. Beter dan ooit?’.

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorwoord van de brochure naar aanleiding van 20 jaar stedelijke seniorenraad van Sint-Truiden.

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste

 

 

De stedelijke seniorenraad van Sint-Truiden bestaat 20 jaar.

 

 

Het is net alsof het gisteren was dat wij als pas verkozen gemeenteraadsleden de opstart van deze stedelijke seniorenraad meemaakten.

 

 

In die 20 jaar is er maatschappelijk veel veranderd en is er ook nog meer aandacht voor de senioren.

 

 

Sinds 1 jaar 2007 beschikken we nu zelfs over een schepen van medioren en senioren.

 

 

Toen de stedelijke seniorenraad van de stad Sint-Truiden ontstond, was het een nieuw gegeven dat personen steeds vroeger met pensioen gingen en hun actieve carrière verlieten.
Sommigen vrijwillig, anderen spijtig genoeg verplicht, bijvoorbeeld omdat ze met brugpensioen moesten omwille van problemen in het bedrijf.

 

 

De overheid en de politiek hebben hierop ingespeeld.
Stedelijke seniorenraden met de bedoeling om inspraak te verlenen aan senioren en om specifieke activiteiten naar deze doelgroep toe op te zetten, zijn daar een zeer positief gevolg van.

In tegenstelling tot andere adviesraden, heeft de stedelijke seniorenraad van Sint-Truiden zich nooit beperkt tot het geven van advies aan het stadsbestuur, al dan niet op eigen initiatief en/of op vraag van het stadsbestuur.

 

 

De stedelijke seniorenraad heeft steeds zelf jaarlijks een aantal originele initiatieven genomen en heeft ook altijd zeer goed samengewerkt met andere adviesraden met de nodige concrete resultaten als gevolg. We denken hierbij bijvoorbeeld aan Senior-Actief en aan het hele petanque-gebeuren, waarbij er een zeer nauwe samenwerking is met de stedelijke sportdienst.

 

 

Ook is er altijd een goede samenwerking geweest met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), zowel op het beleidsniveau, als op het niveau van de ambtenaren.
De stedelijke seniorenraad is steeds één van de voortrekkers geweest toen wij vanaf 1995 begonnen zijn met een overleg tussen de adviesraden, zodanig dat er een betere inspraak en/of informatiedoorstroming naar het stadsbestuur moest mogelijk worden.

 

 

Niemand zal het ons kwalijk nemen dat we hier vooral de naam van Edmond Hermans vernoemen, nu nog steeds voorzitter van de stedelijke seniorenraad, maar ook van het overleg van de adviesraden.
Het initiatief om jaarlijks iets te doen rond de vrijwilligers is een mooi voorbeeld van die samenwerking.
De stedelijke seniorenraad is niet alleen een voorbeeld voor andere adviesraden in Sint-Truiden, maar ook in Vlaanderen en Limburg worden zij als één van de best werkende stedelijke seniorenraden naar voor geschoven.

 

 

De groep senioren wordt steeds groter, vooral omdat mensen langer leven.
De stedelijke seniorenraad mag dan al een verleden van 20 jaar hebben, maar heeft vooral nog een grote toekomst.
Als overheid hebben wij de plicht om te zorgen voor de medioren en senioren. Zij hebben immers door hun inspanningen en werk de huidige samenleving gestalte gegeven.

 

 

Het is voor ons altijd aangenaam geweest om samen te werken met deze stedelijke seniorenraad: toen we als pas verkozen gemeenteraadsleden lid waren van de oppositie, maar zeker sedert we vanaf 1995 deel uitmaken van de bestuursmeerderheid in Sint-Truiden.

 

 

Nog vele jaren!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester

 

Johnny Vangrieken
schepen van medioren en senioren